(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych vás chtěl poprosit. Máte návrh zasedacího pořádku. Jestli má někdo protinávrhy, nechť je vznese, pojďte o tom hlasovat. Dneska skutečně není na takovéto přízemní tahanice nálada, čas a atmosféra. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nicméně jsme ve všeobecné rozpravě a musím přihlášené pustit ke slovu. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Nyní budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 851 ze dne 9. července 2015 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 341, do kterého je přihlášeno 167 přítomných, pro 146, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dříve, než otevřeme bod 17, mi dovolte načíst omluvu pana poslance Fiedlera z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne, omluvu pana poslance Korteho z dnešního dne mezi 14.30 a 15.30 z pracovních důvodů a omluvu předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka z dnešního jednání z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 590/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit stručně v rámci druhého čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře sportu.

Jedná se o zákon předkládaný v souladu s programovým prohlášením vlády. Jeho hlavními prvky jsou strategické řízení podpory sportu, dále na ústřední úrovni stanovení obsahových oblastí podpory sporty v oblasti dotační politiky a nastavení určitého strategického řízení v oblasti státu, krajů a obcí. Všechny tyto koncepční dokumenty mají směřovat k vícezdrojovému financování v oblasti sportu. Vedle toho se zdůrazňují podpory směrem ke sportování dětí a mládeže nebo úspěšných reprezentantů nebo také investiční podpora. Smyslem je zvýšení transparentnosti financování sportu. Vedle toho se navrhuje zřízení rejstříku sportovních organizací a sportovců. Stejně tak se navrhuje zlepšení úpravy významných sportovních akcí mimořádné důležitosti z hlediska požadavku na veřejné finance a organizační a bezpečnostní požadavky pro pořádání těchto akcí.

Pokud se mám vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které vyplývají z usnesení garančního výboru, jenom avizuji i v návaznosti na rozpravu v prvém čtení souhlas s vypuštěním ustanovení upravujícího Národní radu pro sport, nikoliv z toho důvodu, že by nebyla ustavena, ale že není tedy k tomuto třeba zákonné úpravy. Dále jde o technické úpravy ustanovení o rejstříku sportovních organizací a sportovců. Tady podotýkám, že jde o úpravy, které si vyžádaly konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, nicméně máme stanovisko, že rejstřík je v této oblasti ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů zcela v pořádku. Dále změny terminologie a úpravy přechodných ustanovení. S těmito pozměňovacími návrhy z garančního výboru MŠMT souhlasí.

Co se týká pozměňovacího návrhu poslance Andrle Sylora, lze očekávat souhlas MŠMT, aby součástí plánu rozvoje sportu v obcích a krajích bylo i vymezení prostředků, které jsou nezbytné pro podporu oblastí priorit a opatření, které jednotlivé plány budou vymezovat. Dále bych chtěla avizovat podporu pozměňovacímu návrhu pana poslance Ploce, který se věnuje úpravě rejstříku a v návaznosti na rozpravu v prvém čtení ho rozšiřuje o rejstřík sportovní infrastruktury a zároveň zpřesňuje to, že součástí rejstříku jsou údaje pouze těch, kteří se ucházejí o veřejné prostředky administrované státem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 590/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Holeček, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji, paní předsedající, za slovo.

Kolegové, kolegyně, po projednání této novely dne 15. 12. jsme jako garanční výbor projednali návrh novely zákona dne 4. 2. na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Při tomto projednávání vyvstala celá řada otázek, o kterých jsme diskutovali delší dobu, a rozhodli jsme se, že toto projednávání ještě přerušíme. Na základě toho jsme potom tuto novelu projednávali ještě jednou dne 17. 2., kdy jsme závěrem přijali po podrobné diskusi následující usnesení.

Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 23. schůze ze dne 17. února 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 590.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Holečka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 590, ve znění těchto pozměňovacích návrhů - o kterých zde krátce hovořila i paní ministryně. Tyto pozměňovací návrhy mění některé legislativně technické body v zákoně, dále jsou tam také významnější změny, jako je například určení základní priority v oblasti sportu, kterou by tento zákon měl dát především přednost sportu dětí, mládeže a jejich trenérů a taky podpořit ne sportovní organizace jako celek, ale především sportovní reprezentanty České republiky, potom je zde celá řada dalších menších úprav, jako například již zmiňovaná Národní rada, která vyplývá z kompetenčního zákona a je ustanovena, a není důvod zaplevelovat náš právní řád dalším takovýmto ustanovením.

II. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pověřuje předsedu výboru poslance Jiřího Zlatušku, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - věřím, že tak učinil.

III. Pověřuje zpravodaje výboru poslance Jiřího Holečka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny.

IV. Pověřuje zpravodaje výboru Poslanecké sněmovny, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušně legislativně technické úpravy. - Ano, tak se také stalo.

Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji s přednostním právem přihlášku pana poslance Stanjury, připraví se paní poslankyně Putnová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP