(14.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Vilímec si přeje bod 90, tisk 403, což je novela zákona 212 o zmírnění majetkových křivd, zařadit na 8. 3. V této fázi tedy... (Předsedající nahlíží do svých poznámek a kalendáře.) Ne, to je úterý, takže by to bylo jako první bod po pevných bodech, takže bych to viděl jako sedmý bod. Je s tím takto souhlas? (Ano.) Bylo by to tedy po bodu 18. Dobrá.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 11, přihlášeno je 174, pro 138, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Laudát navrhl dva nové body ve čtyřech alternativách. Zeptám se, zda to mohu brát jako čtyři hlasování o tom souboru, vždycky jeden a druhý bod. (Ano.) Nechcete hlasovat o každém bodu zvlášť? (Ne.) Výborně.

První bod je Informace předsedy vlády ke kauze výběru mýta po 31. 12. 2016 a druhý bod je Informace předsedy vlády ke kauze EIA.

 

První navrhované zařazení je na dnešek jako první a druhý bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 174, pro 78, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Druhá alternativa zítra ve 14.30 jako první a druhý bod odpoledne.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 13, přihlášeno je 174, pro 81, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Třetí alternativa 8. 3. jako první a druhý bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 14, přihlášeno je 174, pro 74, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

 

A poslední alternativa je 9. 3. ve 14 hodin 30 minut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 15, přihlášeno je 174, pro 79, proti 66. Tento návrh nebyl přijat.

 

Posledním návrhem je návrh pana poslance Farského, který chce ve čtvrtek na 11. hodinu, to znamená před všechny pevně zařazené body, zařadit bod Omluva Andreje Babiše Poslanecké sněmovně.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 16, přihlášeno je 173, pro 80, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zeptám se, zda o všech návrzích, které zde zazněly, bylo hlasováno. (Ano.) Nemá nikdo námitku? (Nemá.) Výborně.

 

Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 42. schůze tak, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pořadu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 17, přihlášeno je 174, pro 144, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat a já tedy konstatuji, že jsme schválili pořad 42. schůze.

 

Proto tedy přistoupíme k bodu

1.
Vládní návrh zákona o hazardních hrách
/sněmovní tisk 578/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš, kterého prosím, aby se ujal slova. (Není zapnutý mikrofon u řečnického pultu.) Omlouvám se, pane místopředsedo. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám znovu stručně představil zcela nový regulační rámec trhu s hazardními hrami na území České republiky, a to návrh zákona o hazardních hrách, který spolu s návrhem zákona o dani z hazardních her a změnovým zákonem tvoří jeden funkční celek. Tento návrh zákona jsem podrobně představil již v září loňského roku při prvním čtení zákona. Nebudu se proto opakovat a zaměřím se pouze na hlavní témata diskutovaná při projednávání návrhu ve výborech.

Návrh zákona byl v souladu s evropskými předpisy notifikován v Evropské komisi, kdy důsledkem notifikace bylo pozastavení legislativních prací, které skončilo dne 4. února 2016. K notifikaci došlo po schválení návrhu zákona vládou České republiky, jak bylo dohodnuto mezi zástupci Ministerstva financí a Evropské komise. V rámci notifikace bylo vzneseno ze strany Evropské komise a Malty podrobné stanovisko a ze strany Rakouska připomínky. V reakci na vznesené připomínky zaslala Česká republika Evropské komisi zprávu o opatřeních, která hodlá přijmout, kdy na toto reagovala Evropská komise v únoru 2016 svým vyjádřením, jehož obsahem bylo akceptování argumentace vznesené Českou republikou a vyjádření k opatřením, které hodlá Česká republika přijmout, aby návrh zákona nevytvářel překážky volného pohybu služeb nebo svobody usazování poskytovatelů služeb na vnitřním trhu. Zmiňovaná opatření jsou promítnuta v tzv. notifikačním pozměňovacím návrhu pana zpravodaje.

Návrh zákona o hazardních hrách přináší oproti současnému stavu komplexní úpravu k provozování hazardních her, kdy ve spojení se zmiňovanými návrhy zákona o dani z hazardních her a změnového vytváří moderní a efektivní regulační rámec, jehož obsahem je vyvážená regulace za účelem vyšší ochrany osob před negativními jevy hazardních her a zároveň zajištění vhodného podnikatelského prostředí s adekvátním daňovým výnosem pro stát. Nalezení tohoto kompromisu bylo završeno při projednávání návrhu vládou, kdy v důsledku připomínkového řízení k návrhu zákona o dani z hazardních her bylo nutno návrhy zákonů z pohledu těchto vládních cílů sladit.

S ohledem na události posledních dní, kdy se navrhovaná blokační opatření pro oblast internetového provozování hazardních her stala předmětem kritiky, považuji za důležité zmínit, že v žádném případě tato opatření nepředstavují protiústavní zásah do základních práv a svobod našich občanů, jak je často mylně interpretováno, neboť s ohledem na navrhovaný systém správního řízení, procesní nástroje ochrany a soudní přezkum byla ze strany vlády České republiky a řady odborníků shledána tato opatření za proporcionální.

Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 2017, a to s ohledem na dodržení závazků České republiky vůči Evropské komisi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane vicepremiére. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a iniciativně tento tisk projednal i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 578/1 až /3. Prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Volného, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den. Já bych pouze ve stručnosti zopakoval, jak probíhalo projednávání tohoto tisku. První čtení proběhlo 30. 9. 2015, bylo přerušeno a pokračovalo uzavřelo se, 9. 12. 2015. Rozpočtový výbor tento tisk projednával 3. 1. 2016, kdy tento tisk přerušil, dal termín na podávání pozměňovacích návrhů do 5. 2. 2016. Dne 18. 2. 2016 jednal o 30 pozměňovacích návrzích, přičemž tedy přijal ony pozměňovací návrhy pana Volného. To jsou ty pozměňovací návrhy, které vycházejí z notifikace, tzn. byly povinně zařazeny do tohoto tisku pana poslance Václava Votavy a pana Jiřího Holečka. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP