(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane místopředsedo vlády, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal předmětný materiál na svém jednání výboru, přičemž přijal jedno usnesení, které mění poměr zisku státu ve prospěch obecných rozpočtů. Jinak doporučil tisk spolu s tímto pozměňovacím návrhem ke schválení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, je to přihláška pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce navážu na to, co jsem tady říkal již v prvním čtení. Považuji ten návrh za dobrý, jenom si myslím, že nebyly dostatečně zapracovány některé připomínky odborníků, kteří se vyjadřovali k tomu, jakým způsobem omezit vliv hazardních her zejména na ty hráče, kteří prohrávají velké částky peněz. Něco sice v tom návrhu je, ale ta podstatná doporučení se v návrhu zákona neobjevují. Jedná se zejména o doporučovanou přestávku po jedné hodině hry minimálně na 15 minut. Ta druhá věc je především výše maximální vsazené částky a potom maximální výhry a maximální hodinové prohry. U nás tyto částky jsou nastaveny poměrně výše, než je to např. v okolních zemích, např. na Slovensku nebo ve Spolkové republice Německo.

Já jsem z těchto důvodů připravil pozměňovací návrhy, které tady potom přednesu v podrobné rozpravě, které na toto reagují a znamenají v podstatě přizpůsobení sázek, maximální výhry a maximální hodinové prohry na parametry, které odpovídají částkám na Slovensku a ve Spolkové republice Německo. Podrobně odůvodním potom v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě... Je to přednostní právo, pane předsedo? Pokud ano, tak máte přednost před panem poslancem Fiedlerem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já v této chvíli odůvodním svůj pozměňovací návrh, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě. Je uveden jako sněmovní dokument pod číslem 3805 a týká se spotřebitelských soutěží.

V důvodové zprávě k tomuto zákonu je uvedeno, podle mne správně, že tento nový návrh zákona se nebude týkat spotřebitelských soutěží. Ovšem v textu zákona to už uvedeno není. Já proto navrhuji rozšířit § 2 o jeden odstavec, který v zásadě říká, že ustanovení tohoto zákona se nepoužijí na spotřebitelské soutěže upravené zvláštními právními předpisy. To vyjmutí je v zásadě v pořádku i podle důvodové zprávy, protože spotřebitelské soutěže byly z hlediska evropské judikatury vyloučeny z působnosti zákona o hazardních hrách. Pro jasnou implementaci a pro to, aby byl zcela zřejmý úmysl zákonodárce, navrhuji toto doplnění zákona. Věřím, že to není nic, co by nemohlo podpořit Ministerstvo financí, protože říkám, že to vychází z textu důvodové zprávy, jenom to doplňuji explicitně i do toho textu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Fiedler, stále v obecné rozpravě.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nebudu dlouhý, chtěl bych jen informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že v rámci projednávání této novely zákona v rozpočtovém výboru byla členům rozpočtového výboru distribuována notifikace Evropské komise, teď nevím, jak moc o ní mohu hovořit, protože to je v režimu vyhrazené. Chtěl bych se tímto současně obrátit na předkladatele, abychom v rámci garančního výboru po druhém čtení ještě mohli tuto záležitost projednat na rozpočtovém výboru, kde tedy členové rozpočtového výboru měli možnost se s tímto dokumentem seznámit. Vzhledem k tomu, že distribuce tohoto dokumentu probíhala až na poslední chvíli a je to poměrně obsáhlý a pro mě to byl velmi složitý dokument plný řady právních obratů, tak bych rád, kdybychom na toto téma mohli ještě probrat věci na rozpočtovém výboru.

V rámci procesu notifikace návrhu zákona o hazardních hrách dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/1535 vznesla Evropská komise podrobné stanovisko ve věci způsobu výběru tzv. pověřených osob, tj. technických laboratoří, které budou osvědčovat, zda hazardní hry splňují technické požadavky dle tohoto zákona. Evropská komise v rámci notifikační procedury vznesla směrem k návrhu zákona o hazardních hrách několik připomínek, které se týkaly regulace hazardních her prostřednictvím obecně závazných vyhlášek obcí, rozšíření platebních metod využívaných v rámci provozování internetových hazardních her a konečně také otázky uchovávání osobních dat sázejících. V souvislosti s notifikační procedurou upravilo Ministerstvo financí návrh zákona o hazardních hrách tak, aby zohledňoval výtky Evropské komise. Z odpovědi Evropské komise na způsob, jakým byly tyto výtky zpracovány, mám však poněkud pochybnosti, že Ministerstvo financí v několika ohledech možná připomínky Evropské komise nezohlednilo a slučitelnost návrhu zákona o hazardních hrách s evropským právem tak možná nadále přetrvává. Například v případě omezení dotace hráčských účtů byla Evropská komise v důsledku postupu Ministerstva financí nucena výslovně uvést, že nadále trvá na svém názoru, že se jí takové opatření jeví jako neopodstatněné. Nechci z toho dokumentu nijak mnoho citovat, protože říkám, nevím teď přesně v tuto chvíli, co z něj vlastně mohu uvádět. Dále bylo uvedeno, že bude i nadále monitorovat situaci, pokud jde o vydávání obecně závazných vyhlášek, jelikož existují důkazy o tom, že veškeré problémy v této oblasti nebyly dosud vyřešeny.

Já si myslím, že opravdu je zapotřebí, abychom se tímto materiálem zabývali ještě podrobně znovu na půdě rozpočtového výboru, tak abychom zde neporušovali nějaká pravidla vyhrazeného režimu. Očekávám, že k tomuto dojde a budou tam tyto věci vysvětleny, protože když jsem se s tím materiálem seznámil, a já jsem si ho několikrát pročítal a opravdu to není jednoduchý materiál z hlediska odborné terminologie, nenabyl jsem úplně takového přesvědčení, jak to bylo prezentováno, že všechno je v této věci vyřešeno, a byl bych rád, kdyby na toto téma pokračovala diskuse na půdě rozpočtového výboru.

Obecně k tomuto zákonu si myslím, že je velmi potřebné, aby docházelo k regulaci nelegálního hazardního trhu, aby byl pod kontrolou, aby tyto věci byly monitorovány. Proto očekávám ještě odbornou diskusi v rámci třetího čtení, kdy jednotlivé poslanecké kluby velmi zváží, k jakým pozměňovacím návrhům dají své kladné stanovisko a k jakým ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda si přejí závěrečné slovo po obecné rozpravě. Pane ministře? Není tomu tak, pan zpravodaj evidentně také ne. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím pana předsedu Stanjuru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP