(18.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže využijte té příležitosti, propusťte to do druhého čtení, propusťte to do rozpočtového výboru, můžeme o tom debatovat. Říkám dopředu, pokud přijde ministr financí s tím, co má za cíl, 20 a 10, je to sice jiné než 19 a 14, ale je to lepší než tři sazby a my jsme připraveni to podpořit. Nemusí se to projednávat týdny a měsíce na koaliční radě, můžeme to mít za dva nebo tři měsíce ze Sněmovny venku v Senátu, což je tak akorát, abychom v pololetí řekli, jaké budou změny daňového systému od 1. ledna 2017.

Ale když se tak bojíte těch výpadků, tak vězte, že příští rok je vláda, že jsou volby, bude jiná vláda, tak se tak hrozně netvařte, jak vám ty peníze budou chybět, protože je stejně nestihnete všechny utratit díky volbám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Ještě zavolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili k hlasování.

 

V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 162, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 79, proti 65. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Současně předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Dalším bodem našeho jednání je návrh poslanců Davida Kádnera, Martina Lanka - pardon, omlouvám se. (V sále se ozývají hlasy protestující proti poslednímu hlasování.)

Paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážené kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám. Já jsem hlasovala ne a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady žádost paní poslankyně Langšádlové o zpochybnění hlasování. O námitce poslankyně Langšádlové dávám hlasovat.

Kdo je pro přijetí námitky paní poslankyně Langšádlové, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 138, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Takže pro úspěch ještě jednou. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana zpravodaje, pana poslance Václava Votavy, na zamítnutí návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce a dalších, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 147 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Ještě někdo prosím? Jestliže nikdo nezpochybňuje hlasování, tak končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

119.
Návrh poslanců Davida Kádnera, Martina Lanka, Marka Černocha,
Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny
a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 598/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 598/1. Prosím nyní, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec David Kádner. Pardon, ten není přítomen, takže pan předseda Marek Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezký podvečer, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Rád bych jménem poslaneckého klubu Úsvit národní koalice představil novelu zákona o azylu, která zásadním způsobem zpřísňuje podmínky pro získání mezinárodní ochrany v České republice. Tento zákon jsme předložili -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane předsedo. Musím vás také ochránit a poprosím všechny, kteří vedou diskuse o něčem jiném než o zákoně o azylu, aby přenesli své diskuse do předsálí. Děkuji. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Tento zákon jsme předložili už 18. září loňského roku. Už v té době přišlo do Evropské unie na půl milionu imigrantů. Bohužel dodnes nebyli evropští politici schopni udělat v podstatě nic proti jejich přílivu, a tak se počet nelegálních imigrantů blíží 1,2 milionu. V měsících nového roku situace pokračuje a dá se očekávat, že s příchodem jarních měsíců tato migrační vlna opět bude výrazně vzrůstat. Proto je změna azylové politiky České republiky více než potřebná.

Předmětem naší novely je § 15 a 15a azylového zákona, který řeší důvody vylučující udělení mezinárodní ochrany. Připomenu - § 15 se vztahuje k udělení azylu, § 15a se vztahuje k doplňkové ochraně.

Dnes je podle § 15 odst. 1 udělení azylu odepřeno pouze cizinci, který se

a) dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných činech,

b) se dopustil před vydáním rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany vážného nepolitického zločinu nebo zvlášť krutého činu, i když byl údajně spáchán s politickým cílem mimo území, nebo

c) se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů.

Tyto formulace vznikly po druhé světové válce, v době, kdy se mělo zabránit tomu, aby azyl dostávali nacističtí váleční zločinci. Azyl se podle nich nesmí udělovat pouze v případě válečných zločinů, zločinů proti lidskosti či krutým diktátorům.

Dále podle § 15a nelze udělit doplňkovou ochranu ve stejných případech jako u § 15 a navíc ještě v případě, kdy se cizinec dopustil závažného zločinu. Závažný zločin je ale takový zločin, který má trestní sazbu přes deset let, a to jsou pouze ty nejzávažnější zločiny proti životu a zdraví, kterých se vůbec může někdo dopustit. Nepatří mezi ně ani znásilnění nebo ublížení na zdraví. Jinými slovy, tento paragraf zakazuje udělovat azyl v podstatě jen vrahům nebo těm, kteří znásilňují malé děti. Všichni ostatní na doplňkovou ochranu mají nárok.

Náš návrh upravuje příslušné paragrafy tak, že vylučují udělování azylu všem cizincům, kteří se na území České republiky dopustí protizákonného jednání.

Do Evropy míří miliony migrantů, kteří nerespektují naše zákony, naše zvyky a naše tradice, miliony migrantů, kteří nelegálně překračují státní hranice členských zemí Unie. První, koho musíme vyloučit bezpodmínečně z udělení azylu, jsou ti nelegální migranti, kteří u nás spáchají trestný čin nebo přestupek.

V zákoně jsme nechali i určitou pojistku. Azyl nebo doplňkovou ochranu tak lze udělit v případě, že existují důvody hodné zvláštního zřetele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP