(9.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vy si neuvědomujete to riziko bezpečí, rovnováhy a stability v České republice? Vy si neuvědomujete, že neřízená střela na místě prezidenta republiky, u které zítra nevíme, jakou nehoráznost zase vypustí do světa, a udělá nám ve světě ostudu a vyvolá nestabilitu v české společnosti, je riziko, které bychom si neměli dovolit? To je přece jenom něco jiného než nevkusný křikloun z ulice, který se vás oprávněně dotkl.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pro stenozáznam: s náhradní kartou číslo 3 dnes hlasuje pan poslanec Vojtěch Adam, s číslem 8 pan poslanec Jeroným Tejc a s číslem 15 pan premiér Bohuslav Sobotka.

V tuto chvíli nevidím žádné další návrhy na změnu schváleného pořadu, proto nyní přistoupíme k hlasování.

 

První v pořadí je návrh paní poslankyně Němcové na zařazení nového bodu s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k výroku prezidenta republiky na adresu předsedy vlády. Požadavek je zařadit dnes na středu 27. 1. jako první bod. Dříve než zahájím hlasování, pozvu kolegy z předsálí.

Tak a v tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, do kterého je přihlášeno 168 přítomných, pro 75, proti 59. Návrh byl zamítnut.

 

Dále zde vystoupil pan poslanec Jandák. Jeho návrh je samozřejmě nehlasovatelný.

Pan kolega Laudát jde zkontrolovat sjetinu. A touto cestou chci požádat všechny poslance, aby nezneužívali toho, že je pustím k mikrofonu pod záminkou, že chtějí přednést návrh, který potom nepřednesou, protože moc dobře vědí, že hlasovat nelze. To jenom taková prosba vůči kolegům. Počkáme na kolegu Laudáta. Chcete vznést námitku? Není tomu tak.

 

Tedy přikročíme k dalšímu návrhu a to je návrh pana poslance Marka Bendy o přeřazení již schváleného bodu, bodu 29, sněmovní tisk 425, zákon o stavebním spoření, na dnešek jako první bod dopoledne po pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 95, do kterého je přihlášeno 172 přítomných, pro 118, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Tudíž další návrh je nehlasovatelný. Ne, pan poslanec... Už jsem to pochopila. Chcete hlasovat i pro to druhé zařazení v případě, že by na to nedošlo. Děkuji.

 

Takže nyní budeme hlasovat o dalším návrhu, to je v případě, že tento bod nebude projednán dopoledne, zařadit ho na dnes odpoledne jako první bod odpoledního programu po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 96, do kterého je přihlášeno 173 přítomných, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali s pořadem schůze a budeme pokračovat podle programu. Bodem, kterým bychom se v tuto chvíli měli zabývat, je

143.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 464/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stoku zpravodajů zaujala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jiří Mihola. Dne 25. listopadu ho zastoupila paní poslankyně Berdychová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 464/8, byly doručeny dne 27. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 464/11.

Poprosím hloučky, které se tvoří u lavic vlády, aby byly rozpuštěny, abychom mohli pokračovat v jednání. Pane poslanče Zavadile, je mi líto, musím vás jmenovat, překážíte panu zpravodaji.

Tak paní navrhovatelko, v tomto okamžiku máte zájem vystoupit? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, zmíněný vládní návrh zákona vláda schválila 30. března. Proběhlo první i druhé čtení. Jednaly výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu i výbor pro bezpečnost. Byl přijat návrh usnesení s pozměňovacími návrhy. Většinu těchto pozměňovacích návrhů Ministerstvo školství podporuje.

Nejvýraznějšími pozměňovacími návrhy je problematika jmenování profesorů. Ministerstvo školství avizuje ve všech případech pozměňovacích návrhů nesouhlas.

Dalším důležitým tématem je změna práv fakult. Tady upozorňuji, že už souhrnný -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní ministryně, velice se omlouvám, prosím, abyste přestala se svou řečí v tomto okamžiku. Počkáme, až se sněmovna opravdu uklidní, abyste nemusela mé kolegyně a kolegy překřikovat.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: - souhrnný pozměňovací návrh, který reprezentují body A8 a A9, dostatečně vyvažuje na nákladě debat ve výborech proti původnímu vládnímu návrhu jednotlivá práva fakult a univerzit. Dále byly v této věci načteny další pozměňovací návrhy Svobody a Karamazova.

V souhrnném pozměňovacím návrhu se tedy navrhuje rozdělit kompetence fakult na ty, které vždy vykonávají orgány fakulty, a není tedy možné je omezit statutem či jiným vnitřním předpisem školy. Tady se jedná zejména o ekonomické kompetence. Druhou skupinu patří ty pravomoci, které budou fakulty vykonávat v rozsahu stanoveném statutem veřejné školy, to znamená každý statut veřejné školy bude mít možnost demokraticky a v rámci autonomie veřejné školy vyvážit kompetence rektorů a děkanů, nebo chcete-li fakult a univerzity. Z tohoto důvodu avizuji podporu souhrnnému pozměňovacímu návrhu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a děkuji v tuto chvíli za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní otevírám rozpravu, do které eviduji zatím čtyři přihlášky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova. Připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, o novelu vysokoškolského zákona se pokoušelo už několik vlád a několik ministrů školství. Neúspěšně. Naskýtá se otázka, proč všechny ty pokusy změnit fungování našich vysokých škol selhaly. A byly vůbec nutné? Potřebuje naše vysoké školství nějakou revoluci? Odpověď, alespoň ta moje, zní nikoliv. Vysoké školství potřebuje především stabilitu. Ne že by vývoj nepřinášel nutnost změn, samozřejmě, ale i ty musí být uvážlivé, aby fungující systém nepoškodily. A naše vysoké školství ještě funguje docela dobře. Ještě je co pokazit. A právě o to se v některých ustanoveních bohužel snaží předkládaná novela. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP