(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem je bod 186. Jde o

186.
Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických
přes území České republiky v měsíci září 2015
/sněmovní tisk 591/

Požádám pana poslance Skalického, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň prosím, aby pan ministr obrany Martin Stropnický uvedl tento tisk pro Poslaneckou sněmovnu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1049 vám předkládám Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015. Jednotky ozbrojených sil USA se přesouvaly na cvičení NATO Brave Warrior 2015 v Maďarsku. Vláda tuto informaci vzala na vědomí svým usnesením č. 723 ze dne 31. 8. 2015.

Pohyb amerických jednotek byl zabezpečen ve spolupráci s Ředitelstvím služby Cizinecké policie České republiky, Ředitelstvím služby Dopravní policie Policie ČR, operačním střediskem Policejního prezidia a Generálním ředitelstvím cel.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 591/1. Zádám pana zpravodaje Jiřího Skalického, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Skalický: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dané téma projednal výbor pro obranu na své 23. schůzi dne 15. října 2015, sněmovní tisk 591. Ozbrojené síly Spojených států se v srpnu 2015 obrátily na Ministerstvo obrany České republiky se žádostí o povolení k průjezdu jednotek ozbrojených sil Spojených států, které se budou - v tehdejší době budou - přesouvat přes území České republiky na cvičení NATO v Maďarsku. Průjezdy poté byly realizovány po pozemních komunikacích ve třech dvoudenních přesunech v termínu od 9. do 14. září. Jednotlivé kolony byly doprovázeny vojenskou policií zainteresovaných států. Na území České republiky byla plánovaná přestávka technického charakteru. V rámci průjezdu byl přepravován nadrozměrný náklad a k přepravě tohoto nákladu byl požadován souhlas Ministerstva dopravy. Veškeré náklady na podporu tohoto průjezdu byly hrazeny ze strany Spojených států amerických. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, nevidím ani nikoho z místa, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečné slovo v tom případě asi žádné nebude. Přistoupíme k rozpravě podrobné a pan zpravodaj se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Skalický: Ano, děkuji. V podrobné rozpravě bych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 23. schůze dne 15. října 2015 k Informaci o průjezdu jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015, sněmovní tisk 591.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické a majetkové Pavla Berana, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky genmjr. Jiřího Balouna, zpravodajské zprávě poslance Josefa Hájka v zastoupení zpravodaje Jiřího Skalického a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015, sněmovní tisk 591, vzala na vědomí. Za druhé -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, myslím, že stačí, protože to ostatní bylo v obecné rozpravě a my hlasujeme jen o tom bodu číslo 1, to ostatní je realita, kterou neschvaluje, resp. nebere na vědomí Poslanecká sněmovna. Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, jestli ještě někdo do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím.

 

Budeme o návrhu usnesení hlasovat v hlasování číslo 50, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 146 pro 88, proti 26. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 186, když návrh usnesení byl schválen.

 

Pokračujeme bodem č. 187. Tím je

187.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2015
/sněmovní tisk 604/

Požádám pana poslance Hájka, který už je u stolku zpravodajů, aby sledoval tento bod, a zároveň žádám ministra obrany Martina Stropnického, aby tento tisk uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, informaci předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna tohoto roku. Materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky realizovaných na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014.

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích, jednáních a k zabezpečení operací. V části druhé předkládací zprávy jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky za první pololetí roku 2015.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 604/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pana poslance Josefa Hájka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se 109. usnesením výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 15. října 2015 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí roku 2015, sněmovní tisk č. 604.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2015, sněmovní tisk č. 604, vzít na vědomí.

2. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

3. Ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do té nemám žádnou přihlášku, nevidím nikoho z místa, takže rozpravu končím. Závěrečné slovo není žádáno. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou přihlášku, prosím tedy zpravodaje, aby přednesl jenom tu část, která je usnesením Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Hájek: Takže ještě jednou děkuji za slovo. Takže prosím vás, návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 36. schůze v roce 2015 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2015: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí roku 2015." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrh usnesení jste slyšeli. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Budeme hlasovat v hlasování číslo 51, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 145 pro 95, proti 27. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a končím bod 187.***
Přihlásit/registrovat se do ISP