Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

187.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2015
/sněmovní tisk 604/

Požádám pana poslance Hájka, který už je u stolku zpravodajů, aby sledoval tento bod, a zároveň žádám ministra obrany Martina Stropnického, aby tento tisk uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, informaci předložil předseda vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna tohoto roku. Materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky realizovaných na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014.

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích, jednáních a k zabezpečení operací. V části druhé předkládací zprávy jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky za první pololetí roku 2015.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a konstatuji, že usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 604/1. Žádám tedy zpravodaje výboru pana poslance Josefa Hájka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se 109. usnesením výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 15. října 2015 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí roku 2015, sněmovní tisk č. 604.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2015, sněmovní tisk č. 604, vzít na vědomí.

2. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

3. Ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do té nemám žádnou přihlášku, nevidím nikoho z místa, takže rozpravu končím. Závěrečné slovo není žádáno. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Také nemám žádnou přihlášku, prosím tedy zpravodaje, aby přednesl jenom tu část, která je usnesením Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Hájek: Takže ještě jednou děkuji za slovo. Takže prosím vás, návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 36. schůze v roce 2015 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2015: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí roku 2015." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrh usnesení jste slyšeli. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Budeme hlasovat v hlasování číslo 51, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 145 pro 95, proti 27. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi a končím bod 187.

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 188 a to je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP