(10.10 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Další pozměňovací návrh je návrh B, jedná se o přechod některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Byl to pozměňovací návrh pana poslance Farského. Rozpočtový výbor nedoporučuje. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 31, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 35, proti 78. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh C1 je pozměňovací návrh, kde se jedná o odstranění diskriminace při zaměstnávání cizinců, občanů Evropské unie, ve veřejné správě, v tomto případě v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stanovisko garančního výboru je -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane zpravodaji, v té proceduře jste říkal, že budeme hlasovat C1 a C2 jedním hlasováním. Je to tak?

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Ano, je to tak. Pozměňovací návrh C2, jedná se o rozšíření výjimky z obecně vyloučené možnosti zajistit procesní jednání zástupcem na základě plné moci, pokud toto jednání zajišťuje sám úřad. Garanční výbor k těmto pozměňovacím návrhům nepřijal žádné stanovisko. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 32, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 91, proti 37. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh C3. Jedná se o změnu části první článek 1 a za bod 81 vkládá nový bod 82, který zní: V § 47 odst. 2 se slova "státu vznikla" nahrazují slovy "vznikla na majetku, s nímž je organizační složka příslušná hospodařit". Dosavadní body 82 až 107 se označují jako body 83 až 108. Stanovisko výboru: bez stanoviska. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 33, přihlášeno 161 přítomných, pro 93, proti 29. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Je to návrh C4. Jedná se o úpravu, která čelí aktuálnímu riziku nesprávného výkladu zákona, pokud jde o způsob výkonu vlastnických a jiných práv státu, který by nerespektoval zákonem jednotně nastavený režim tzv. dělené právní subjektivity státu, a je reakcí na čerstvý judikát Nejvyššího správního soudu. Stanovisko garančního výboru: opět bez stanoviska. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 34, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 92, proti 31. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Jedná se o pozměňovací návrh D1 a D2, tedy společným hlasováním. Jedná se o změnu dosavadní části 6. V § 16 zákona č. 201/2002 Sb. se v odstavci 4 zrušuje a v § 16 zákona č. 201/2002 Sb. se slovo "ostatních" zrušuje. Byl to pozměňovací návrh pana poslance Hovorky. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 35, přihlášeno 161 přítomných, pro 15, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh E1. Jedná se o nezbytnou aktualizaci dosavadní citace názvu zákona. Garanční výbor doporučuje. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 36, přihlášeno 161 přítomných, pro 159, (proti 0). Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh E2, odstraňuje se kolize se sněmovním tiskem 459, pokud jde o zajištění nezbytné změny v § 20 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. v souvislosti s obsahem návrhu nového zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky. Garanční výbor doporučuje. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 37, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 158, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh E3 upravuje část 1. článek 1 novelizační bod 88, kdy v § 55 odst. 3 se slova "identifikačním číslem" nahrazují slovy "identifikačním číslem osoby". Garanční výbor doporučuje. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 38, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 153, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Pozměňovací návrh E4. Jeho cílem je vynětí majetku zákonodárného sboru z rozhodovací pravomoci vlády. Moc výkonná by neměla být nadána ve vztahu k moci zákonodárné takovými opatřeními. Garanční výbor doporučuje. (Ministr: Neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 39, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 158, (proti 0). Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Vzhledem k tomu, že jsme schválili pozměňovací návrh E2, pak je nehlasovatelný A3 a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 460, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Omlouvám se, nezapnula jsem vás. Takže znovu zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 40, do kterého je přihlášeno 161 přítomných, pro 152, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a končím projednávání tohoto bodu.

 

Vzhledem k tomu, že u dalších třetích čtení nenaběhla lhůta, přerušuji dnešní jednání do 13. 11. 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat dle schváleného programu.

 

(Jednání skončilo v 10.20 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP