(11.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní tedy přikročíme k projednávání bodu 108. Tím je

108.
Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2013
/sněmovní tisk 231/

Informace byla předložena, hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 231/1, 2. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Kolovratník. Jako zpravodaj, také je to domluveno. Vy už jste zůstal sedět, výborně, takže opět zdvojená funkce, pan poslanec Stanjura přečte obě. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Předloženou zprávu nebo informaci projednaly oba dva výbory, opět přijaly totožná usnesení, to znamená, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí tuto informaci.

Tentokrát budu ještě stručnější. EGAP je stoprocentně vlastněný státem, kromě toho, že má 20 % v České exportní bance, tak ta akcionářská práva vykonávají čtyři ministerstva: Ministerstvo financí má 40 %, Ministerstvo průmyslu 36 %, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství po 12 procentech. Celkové pojištění - objem pojištění byl v roce 2013 63 miliard z celkového objemu pojištění, které historicky EGAP poskytl. Zase územně rozdělené je skoro 31 % vývoz do Ruské federace, 13 % Turecko a 13 % Ázerbájdžán. Nicméně v tom roce 2013 byla snaha o změnu poměrů, o rozložení rizik do více zemí a v samotném roce 2013 byl podpořen export - nebo pojištěn export do Ruska v celkovém objemu 19 %, Ázerbájdžán 18 %, Turecko 12 %.

Chci jenom říct, že předepsané pojistné plnění převýšilo vyplacené pojistné, takže v jednoduchém porovnání těchto dvou základních ukazatelů převzaté pojistné - vyplacené pojistné rok 2013 skončil přebytkem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a přistoupíme k rozpravě podrobné, do které má povinnost se přihlásit pan zpravodaj.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom odkazuji na přijatá usnesení rozpočtového a hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o předmětném návrhu usnesení. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 172, do kterého bylo přihlášeno 145 přítomných, pro 128. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

114.
Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením
vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních
závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 361/

Vzhledem k tomu, že pan ministr zdravotnictví není přítomen, táži se, zda ho někdo zastoupí z vlády. Je to pan ministr zemědělství Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, milé kolegyně, kolegové. Já si dovolím zastoupit kolegu ministra Němečka. Vzhledem k tomu, že málem i pan prezident mě jmenoval skoro ministrem zdravotnictví, tak si myslím, že můžu takovou kolegiální výpomoc udělat.

Nicméně teď naprosto vážně. Je vám předkládán k projednání materiál Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2013. Všechny výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013 byly schváleny samosprávnými orgány zdravotních pojišťoven a ověřeny auditory do 30. dubna 2014. Následným ověřením dokumentů na Ministerstvu zdravotnictví a na Ministerstvu financí nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky.

Souhrnné hodnocení systému veřejného zdravotního pojištění vychází z dat získaných sumarizací údajů z tabulkových příloh jednotlivých výročních zpráv za rok 2013.

Celkové příjmy v systému veřejného zdravotního pojištění za rok 2013 činily 228,57 miliardy korun s meziročním poklesem o 0,5 %. Celkové výdaje v systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2013 činily 229,91 miliardy korun s meziročním poklesem o 0,6 %. V hotovostní metodice tak dosáhl systém veřejného zdravotního pojištění záporného schodku 1,34 miliardy, což z hlediska schodků všech veřejných rozpočtů představuje marginální výši, v poměru k HDP se jedná o cca 0,035 %. Systém veřejného zdravotního pojištění dokázal tento deficit pokrýt z rezerv z minulých let a závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb nevykázala ani jedna ze zdravotních pojišťoven. U VZP České republiky byla její platební schopnost podpořena v posledním čtvrtletí roku 2013 návratnou finanční výpomocí ve výši 1,7 miliardy korun.

Materiál byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, v němž byly uplatněny doporučující připomínky a jedna zásadní připomínka, která byla akceptovaná formou podnětu změny struktury zpracování materiálu následného souhrnného hodnocení.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda na jednání své schůze dne 20. října 2014 projednala společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí k výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2013. Vláda doporučila předložit výroční zprávy a účetní závěrky jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2013 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání s návrhem na jejich schválení. Výbor pro zdravotnictví na jednání své schůze dne 8. ledna 2015 projednal společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí spolu s vyjádřením vlády k výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2013. Výbor pro zdravotnictví doporučil předložit výroční zprávy a účetní závěrky jednotlivých zdravotních pojišťoven za rok 2013 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání s návrhem na jejich schválení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 361/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Ludvíka Hovorku, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, dovolím si vás seznámit s usnesením zdravotního výboru č. 68 z 15. schůze konané 8. ledna 2015.

Výbor pro zdravotnictví po úvodním slovu ministra zdravotnictví a zpravodajské zprávě

I. doporučuje Ministerstvu zdravotnictví připravovat úhradové vyhlášky pro následující úhradová období v podobě, která umožní naplnění rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s výročními zprávami a účetními závěrkami zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami sněmovní tisk 361;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Toto je tedy návrh usnesení. Nyní zpráva zpravodaje k celkové situaci veřejného zdravotního pojištění.

V roce 2013 v systému veřejného zdravotního pojištění působilo celkem sedm zdravotních pojišťoven. Z hlediska makroekonomiky byl rok 2013 rokem, kdy se ekonomická situace České republiky po ekonomické krizi jenom postupně zlepšovala. Celkové příjmy systému zdravotního pojištění dosáhly 228,58 miliardy korun, z toho příjmy z vlastního výběru pojistného činily 172,08 miliardy korun a příjmy ze státního rozpočtu činily 53,68 miliardy korun a tvořily 23,5 % příjmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP