(10.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Děkuji i za důvěru, velmi ráda navážu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě než vám udělím slovo, tak vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zpravodaje, budeme muset o tom dát hlasovat. Dávám hlasovat o tom, že měníme zpravodaje pro první čtení, a to je paní poslankyně Fischerová.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 151. Přítomných poslankyň a poslanců je 141, pro návrh je 124. Schválili jsme změnu zpravodaje, respektive zpravodajky.

 

Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji velice za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci říci stručně, tak jak už zde přednesl opět pan ministr životního prostředí v zastoupení pana ministra financí tento návrh mezinárodní smlouvy, její ratifikace se bude odrážet opět v pomoci podnikatelům. Jedná se o dvojí zdanění. Víme, že země, kde máme možnost obchodovat a rozvíjet tuto činnost, tak jedině je to přínosem pro naši republiku. Já proto velmi stručně vyjádřím tady názor na tento návrh ratifikace této mezinárodní smlouvy, čili kladné stanovisko, a doporučuji postoupit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní přihlásil. Nikdo. Děkuji vám. Končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda máte někdo ještě nějaký jiný návrh. Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 152. Přítomných poslankyň a poslanců je 145, pro návrh 126, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím projednávání tohoto bodu a současně předám řízení schůze kolegovi Gazdíkovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové.

 

Dalším bodem našeho jednání je

78.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Manilské změny Mezinárodní úmluvy
o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010
a Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby, 1978
/sněmovní tisk 280/ - prvé čtení

Předložený návrh neuvede ministr dopravy Dan Ťok, ale uvede pan ministr životního prostředí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. I na moři je životní prostředí, takže se mi ten resort prolíná.

Dovolte mi, abych uvedl tento vládní návrh a poznamenal, že výcvik členů posádek námořních lodí hraje v oblasti námořní bezpečnosti důležitou roli. Z tohoto důvodu přijaly členské státy Mezinárodní námořní organizace v roce 1978 Mezinárodní úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků. Úmluva vstoupila v platnost 28. dubna 1984 a začala platit i pro Československou - tenkrát ještě - socialistickou republiku.

Vzhledem k vývoji zejména v oblasti technologií bylo rozhodnuto o komplexní revizi předkládané úmluvy a konference smluvních stran konaná v červnu roku 2010 přijala ve filipínské Manile rozsáhlé změny přílohy a předpisů, tzv. Manilské změny. Přijetí Manilských změn je pro nás nezbytné z důvodu posílení bezpečnosti, života a majetku na moři, ochrany mořského prostředí a v neposlední řadě také zajištění lepších možností uplatnit se na trhu práce pro 1 200 českých námořníků a členů posádek námořních lodí. Zároveň bude zajištěna transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků.

Proces sjednání předkládané úmluvy je třeba sladit se současnými ústavněprávními požadavky. Předkládám tedy společně s Manilskými změnami k ratifikaci rovněž původní text úmluvy. Manilské změny jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva. Provádění Manilských změn nebude mít žádný dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si vás tedy tímto požádat, vážené kolegyně, vážení kolegové, o projednání tohoto materiálu ve výborech Sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi Richardu Brabcovi. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr poměrně zevrubně okomentoval tuto úmluvu o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků. Já snad jen doplním, že základní povinnost, kterou na sebe smluvní strany převzaly, spočívá v závazku provádět ustanovení tady této úmluvy, přijímat všechna opatření ve svých vnitrostátních právních řádech k úplnému naplnění jejich ustanovení, aby se zajistilo, že z hlediska bezpečnosti života a majetku na moři a z hlediska ochrany mořského prostředí budou posádky lodí kvalifikované a způsobilé pro výkon jejich povinností.

Byla tady řeč o tom, na co tady tato úmluva navazuje, na ty předchozí z roku 1978, i o té reakci na vývoj zejména v oblasti technologií, na což reagovala Manilská změna nebo úmluva v červnu 2010. A také potvrzuji, že je v zájmu České republiky přijetí tady této úmluvy, neboť má dopad na zhruba 1 200 českých námořníků na mezinárodním trhu práce, dále na organizace, které v České republice působí a které v souladu s požadavky této úmluvy poskytují výcvik námořníků.

Doporučuji postoupit tuto úmluvu k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Je tady žádost o odhlášení, odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání zahraničnímu výboru.

O tomto zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 153. Přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 133, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Končím první čtení tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií
a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy
na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
/sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Jana Fischerová.

Ptám se, jestli mají zájem navrhovatelé, to je pan ministr zahraničí či pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vystoupit. Případně paní zpravodajka? Pan ministr Mládek se hlásí. Pan ministr zahraničí. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP