(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Reného Čípa, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 217/1. Máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zahraniční výbor na své 11. schůzi dne 25. června 2014 předmětnou dohodu projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci (IFC) vyplývající z usnesení Správní rady IFC číslo 256 ze dne 9. března 2012." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní chce někdo přihlásit. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova - pane ministře? (Ne.) Pan zpravodaj? Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Dávám hlasovat a táži se, kdo je pro toto usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 150, přítomných poslankyň a poslanců je 130, pro 120, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu a s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, promiňte prosím, že vás zdržím jen jednu minutu. Využiji svého přednostního práva a skutečnosti, že mezi námi sedí pan ministr Herman, abych připomněl, že zítra se opětovně pokusíme zvolit Radu Fondu české kinematografie. Myslím si, že nejenom odborná veřejnost, ale i my všichni si přejeme, aby se podařilo už tu radu zvolit. Ovšem má-li se tak stát, tak se to těžko stane bez dohody napříč politickými kluby. A tu dohodu prostě musí někdo zmoderovat. Já si těžko umím představit, že ji zmoderuje někdo jiný než ten, kdo za to nese největší odpovědnost, a to je ministr kultury. Takže berete tohle jako můj prosebný apel s tím, že když se to nepodaří vzhledem k tomu, že pan ministr není z hnutí ANO, pravděpodobně nebude okamžitě odvolán, ale i tak by to bylo velmi nepříjemné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se pan ministr kultury.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já opětovně chci poděkovat panu předsedovi Kalouskovi, protože si vážím jeho zájmu o to, aby volby do Rady Státního fondu kinematografie proběhly dobře, a nerozuměl jsem úplně té poznámce, protože vedu intenzivní jednání o této věci. Hovořil jsem o tom přímo i s ním. On mě odkázal na jednoho ze svých poslanců, členů klubu, to znamená, že tato jednání vedu jednak s předsedy klubů ve spolupráci s předsedou našeho klubu panem kolegou Miholou, a nevidím nejmenší důvod k tomu, že by se zde neměla ta volba podařit, protože je to věc natolik nadstranická a věcná, že věřím, že všichni máme zájem na tom, aby naše kinematografie byla v dobrých rukou, co se týká této rady. Takže ještě jednou děkuji za tento zájem a úplně té poznámce nerozumím, nicméně samozřejmě ji berou vážně a přesně v tomto duchu jednám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Budeme pokračovat dál v programu. Dalším bodem měl být vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013, je to sněmovní tisk 123 ve druhé čtení. Tento bod byl přerušen a byl přerušen do doby přítomnosti ministra zahraničních věcí a ministra financí. Bohužel tato podmínka není naplněna, takže budeme pokračovat dál do splnění této podmínky, kdy budou přítomni oba dva ministři. Takže tento bod odkládám do přítomnosti obou ministrů.

 

Budeme pokračovat dalším bodem a tím je

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Praze dne 2. května 2014
/sněmovní tisk 228/ - prvé čtení

Prosím, aby i zde úvodní slovo přednesl pan ministr Brabec.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji vám, pane předsedající za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám předložit k projednání smluvní dokument v oblasti mezinárodních daňových vztahů, a sice Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Pákistánskou islámskou republikou. Tato smlouva byla podepsána 2. května loňského roku v Praze. Jde o standardní kompletní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a zároveň i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění různých druhů příjmů. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Pákistánem se v současné době neaplikuje žádná smlouva, a může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění.

Tato smlouva, která byla na expertní úrovni sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN, standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady České republiky a Pákistánu. Stanoví zásadu rovného nakládání se subjekty obou smluvních stran, umožňuje neformální řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění daňové smlouvy a rovněž umožňuje výměnu informací v kontextu daní všeho druhu. Smlouva se zabývá zdaňováním všech druhů příjmů a obecně aplikuje jako metodu vyloučení dvojího zdanění metodu prostého zápočtu zahraniční daně.

Přímý dopad na státní rozpočet České republiky tato mezinárodní daňová smlouva mít nebude. Celkový přínos plynoucí z uzavření smlouvy bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Tato smlouva zajisté nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost.

Navrhuji, by Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti při projednávání Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou, a dovoluji si navrhnout, aby tato mezinárodní smlouva byla v prvém čtení přikázána příslušným sněmovním výborům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Šarapatka. (Není přítomen.) Vypadá to, že nemáme zpravodaje pro prvé čtení. Poprosím tedy pana předsedu klubu sociální demokracie. Pane předsedo Sklenáku, potřeboval bych, abyste navrhl nového zpravodaje pro prvé čtení, protože zde není přítomen pan poslanec Milan Šarapatka. (Posl. Sklenák namítá, že se nejedná o poslance ČSSD. Po chvíli se přihlásila posl. Fischerová.)

Paní poslankyně Fischerová se toho ochotně ujme. Já vám moc děkuji, paní poslankyně, že jste pomohla vyřešit vzniklou situaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP