(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Neeviduji nikoho dalšího, kdo by byl přihlášen do rozpravy. Jestliže tomu tak je, končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda si vezme pan předkladatel a pan zpravodaj závěrečné slovo. Takže pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vidím, že můžeme být s předloženým materiálem vcelku spokojeni, takže materiál doporučuji schválit. Pouze se přihlásím k návrhu usnesení, které jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu podrobnou a požádám vás tedy, jestli jsem to dobře zaregistroval, pane zpravodaji, o přečtení návrhu usnesení.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Usnesení zemědělského výboru z 15. schůze dne 14. ledna 2015 k Dotačním programům zemědělství pro rok 2015 poskytovaným podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 373.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny PČR po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Jindřicha Šnejdrly, zpravodajské zprávě poslance Ladislava Velebného a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 373, schválila;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Myslím, že z jednání zemědělského výboru je podstatný ten první bod, a to je, že Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Dotační programy zemědělství pro rok 2015. Další doprovodná usnesení nejsou pro naše usnesení podstatná. Takže navrhuji, abychom dali hlasovat o tom prvním usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Dotační programy zemědělství pro rok 2015, jestli někdo nemáte námitku proti takto navrženému postupu. (Bez námitek.)

Jestliže tomu tak není a nikdo se nehlásí dále do podrobné rozpravy, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, jestli po podrobné rozpravě pan zpravodaj, příp. pan ministr si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Takže dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro navržené usnesení tak, jak bylo přečteno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 145, přítomných poslankyň a poslanců 150, pro návrh 129, proti 2. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Končím projednání tohoto bodu.

 

Dorazily ke mně další omluvenky, tak je přečtu. Ze zdravotních důvodů se dnes omlouvá pan poslanec Matěj Fichtner, mezi 13. a 21. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Bronislav Schwarz a z osobních důvodů se dnes omlouvá paní poslankyně Martina Berdychová. Ještě upozorňuji na to, že nejpozději do 11. hodiny je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování.

A ještě bych vás chtěl informovat, tak jak včera proběhlo jednání organizačního výboru, že dnes po ukončení bodu Ústní interpelace budeme pokračovat v přerušené 24. schůzi Poslanecké sněmovny až do ukončení podrobné rozpravy.

 

Budeme pokračovat dál v programu tak, jak jsme si ho schválili. Dalším bodem dnešního jednání je

146.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015
/sněmovní dokument 1965/

Prosím pověřeného člena organizačního výboru pana poslance Václava Votavu, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás seznámil z pověření s usnesením organizačního výboru z 28. schůze 11. února 2015 k Návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I.doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015, ve znění schválených Pravidel hospodaření pro rok 2014 s výší příspěvku měsíčně: pevná částka na kluby 24 500,- Kč, variabilní částka na člena klubu vládní strany 5 314,- Kč a variabilní částka na člena klubu nevládní strany 6 908,- Kč (koeficient 1,3). Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015 tvoří přílohu tohoto usnesení;

II.pověřuje odůvodněním tohoto návrhu na schůzi Poslanecké sněmovny poslance Václava Votavu, což jsem tímto také učinil.

Vážený pane místopředsedo, můžeme nechat hlasovat o tomto usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Určitě o něm hlasovat budeme. Ale já nejdřív zahájím všeobecnou rozpravu v případě, že někdo bude chtít diskutovat na toto téma. To znamená, zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se z poslankyň a poslanců do ní chce přihlásit. Nikoho nevidím. V tom případě končím všeobecnou rozpravu.

Chcete si vzít závěrečné slovo po všeobecné rozpravě, pane poslanče?

 

Poslanec Václav Votava: Není třeba, moje stanovisko je samozřejmě souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Takže otevírám podrobnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. V tom případě vás poprosím, abyste návrh usnesení přečetl nyní v podrobné rozpravě, abychom o něm mohli dát hlasovat.

 

Poslanec Václav Votava: Takže to budu, vážený pane místopředsedo, opakovat to, co jsem již přečetl. Nicméně tak tedy učiním.

Poslanecká sněmovna schvaluje Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015 ve znění schválených Pravidel hospodaření pro rok 2014 s výší příspěvku měsíčně: pevná částka na kluby 24 500,- Kč, variabilní částka na člena klubu vládní strany 5 314,- Kč a variabilní částka na člena klubu nevládní strany 6 908,- Kč. Pravidla hospodaření jsou přílohou tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám velmi děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Eviduji zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Počet se ustálil a v tom případě já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak, jak byl přednesen panem poslancem. Takže táži se, kdo je pro, zvedněte ruku, zmáčkněte tlačítko. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 146, přítomných poslankyň a poslanců 139, pro návrh 135, proti nikdo. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas a návrh usnesení byl schválen.

 

Já vám děkuji, pane poslanče, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod, kterým je

111.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
/sněmovní dokument 1676/

Sněmovní dokument 1676, který vám byl doručen, obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 113 ze dne 20. listopadu 2014. Z pověření organizačního výboru tento návrh odůvodní místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Máte slovo, pane místopředsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP