(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu stručný. Na začátku našeho volebního období při jednání o vytvoření orgánů Poslanecké sněmovny nevznikl, na rozdíl od minulosti, orgán, který byl celou dobu součástí orgánů Poslanecké sněmovny, a to stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Práci Kanceláře měla na starosti při dělbě práce paní první místopředsedkyně Jaroslava Jermanová a pověření členové klubů, kteří měli dbát na to, aby jednotlivé požadavky byly realizovány. Po roce vyhodnocení zjišťujeme, že orgán chybí, a proto na návrh, který padl v organizačním výboru, máte předložen tento dokument, který zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Doporučujeme na základě usnesení organizačního výboru Poslanecké sněmovny, aby stálá komise měla 15 členů. Stanoví se, že uvedená komise bude ustavena podle zásad poměrného zastoupení. V tomto ohledu tedy máte předložen návrh, a pokud jej odhlasujeme, můžeme komisi zřídit. Předsedové poslaneckých klubů budou nominovat její jednotlivé členy a komise by začala pracovat po jejím zřízení a zalidnění, abych to vyjádřil jednodušším způsobem. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane místopředsedo, a děkuji, že jste zaujal místo u stolku zpravodajů. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych podpořit tento návrh. Vím, o čem mluvím, protože jsem byl dlouhá léta členem této komise a byl jsem i jejím předsedou. Tato komise má být partnerem Kanceláře Poslanecké sněmovny, partnerem pro pana kancléře, nemluvím jen o spolupráci, ale samozřejmě o tom, aby schvalovala různé návrhy, které jdou ze strany jak Kanceláře Poslanecké sněmovny, tak samozřejmě od samotných poslanců. Měla by se také tato komise vyjadřovat a vždy se vyjadřovala k rozpočtu Poslanecké sněmovny. Je to velice důležité. Proto apeluji, abychom tuto komisi ustavili a aby začala pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Chci oznámit, že pan poslanec Huml si vzal náhradní kartu číslo 10 pro další hlasování.

Táži se, kdo se další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se pana místopředsedy, zda si chce vzít závěrečné slovo předtím, než otevřu podrobnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, já jsem přesvědčen, že je potřeba pouze otevřít podrobnou rozpravu, kde bych přečetl celý text usnesení, ač ho mají všichni předaný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a tímto tedy otevírám podrobnou rozpravu a požádám vás, jestli přečtete návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Poslanecká sněmovna by se zabývala usnesením:

I. Poslanecká sněmovna podle § 47 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.

II. Určuje počet členů na 15.

III. Stanoví, že uvedená komise bude ustavena podle zásad poměrného zastoupení.

To je celé usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane místopředsedo, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, tak jak bylo předneseno. Táži se, kdo je pro tento návrh usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 147. Přítomných poslankyň a poslanců je 144, pro návrh je 133, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen a stálá komise byla zřízena.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě
o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací
Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí,
přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973
/sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Poprosím vás, kolegyně a kolegové, v případě, že máte něco na srdci, co si chcete říci, abyste si to říkali v předsálí, protože skutečně hluk je poměrně vysoký. Děkuji.

Požádám, aby se slova ujal pan ministr životního prostředí Brabec.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ještě jednou dobré ráno. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, takže tentokrát v roli pana ministra dopravy, budu se snažit být co nejstručnější.

Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí je nejvýznamnější mezinárodní smlouvou, která se zabývá problematikou ochrany mořského prostředí před znečištěním z lodí. Byla přijata na mezinárodní konferenci už v roce 1973 a její přílohy stanovují technické požadavky na konstrukci námořních lodí a jejich vybavení tak, aby v maximální míře minimalizovaly riziko úniku škodlivin do mořského prostředí. Z důvodů celosvětově stoupající péče o ochranu ovzduší přijaly smluvní strany úmluvy 26. září roku 1997 pozměňující protokol a protokolem byla k původním přílohám připojena ještě další příloha stanovující pravidla pro omezování plynných exhalací z lodí.

Z hlediska ochrany mořského prostředí a globálního významu úmluvy je žádoucí, aby Česká republika vyjádřila souhlas být vázána všemi jejími částmi. Přístup k protokolu je nezbytný z důvodu naplnění závazků České republiky, které plynou z členství v Evropské unii. Materie obsažená v úmluvě je úzce spjata s unijní právní úpravou zaměřenou na oblast technické způsobilosti plavidel a sankcionování znečištění mořského prostředí. Praktický dopad předkládané smlouvy MARPOL je zjevný u námořních jachet, které plují pod vlajkou České republiky, neboť také spadají do její působnosti. Jejich počty nejsou v České republice vůbec bezvýznamné, dosahují řádově stovek těchto lodí.

Cílem protokolu z roku 1997 i celé úmluvy je mj. upravovat práva a povinnosti osob a regulace věcí, jejichž úprava je vyhrazena v zákoně. Z téhož důvodu má protokol z roku 1997 charakter mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie.

Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 168/1. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedající. Mám před sebou usnesení zahraničního výboru z 10. schůze z 21. května loňského roku k vládnímu návrhu, který zde byl citován.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Ladislava Němce, zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna dává souhlas

a) s přístupem k Protokolu z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí,

b) k ratifikaci mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí ve znění protokolu z roku 1978 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což tímto činím. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP