(16.50 hodin)
(pokračuje Drozd)

Výbuch munice v muničním skladu, a zde to padlo několikrát, je tak specifickou mimořádnou událostí, že při jejím řešení v žádném případě není možné použít prostředků a jiných sil než vysoce profesionálních složek IZS. Od počátku nešlo připustit, aby se na řešení této situace podíleli laici či ti, u nichž by mohlo dojít k ohrožení zdraví a života z hlediska neprofesionality či nekompetence. Stejně tak při zdvojkolejnění velení, tak jako podle rozsahu nebezpečí, kdy ze složek IZS buď velí velitel záchranky, velitel hasičů, nebo velitel policie, bylo jednoznačné, že zde musí jako velitel zásahu rozhodovat policie a s využitím pyrotechniků mapovat další možnosti. Řešení tedy mimořádné události v režimu zákona č. 239/2000 Sb. bylo jediným možným řešením, které tehdy bylo možné učinit.

V závěru mi tedy dovolte jenom faktograficky s ohledem na další obecně závazné právní předpisy konstatovat toto: Došlo k mimořádné události u státní organizace zřízené Ministerstvem obrany v objektu v majetku státu. Vojenský technický ústav byl zřízen usnesením vlády č. 456 19. června 2012 a má zabezpečovat strategické požadavky státu v oblasti obrany a bezpečnosti ČR. Vojenský technický ústav uzavřel místo realizace tohoto účelu, pro který byl založen, nájemní smlouvy pro skladování munice v inkriminované lokalitě. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydalo Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru Olomouc jako věcně příslušný stavební úřad. V kolaudačním souhlasu s odvoláním na zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, se uvádí, že jde o objekt důležitý pro obranu státu. Zasahování do těchto kompetencí státu je bohužel nepřípustné.

Snad jen v závěru odcituji dva zákony, a to č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Chtěl jsem tedy říct, že určitá improvizace, a já mám pokoru před Poslaneckou sněmovnou jako zákonodárným sborem, ale právě proto výklad zákona by měl být ten, který umožní, abychom nalézali správná řešení, protože jak pan starosta tady v úvodu poděkoval složkám integrovaného záchranného systému, i my se skláníme před jejich profesionalitou. Přes dva zmařené životy chci říct, že jsme rádi, že nedošlo k ohrožení zdraví a života dalších lidí a že je to alespoň tak, jak je. Ale občané přilehlých obcí čekají na řešení. Oni se cítí ohroženi a v nebezpečí a já čekám, že všechny odpovědné orgány opravdu budou hledat to řešení, které umožní, aby je tohoto strachu zbavily. I proto jsme sem dnes přišli. Ne proto, abychom slyšeli některé polopravdy a kombinace z hlediska interpretace různých protichůdných terminologií ve znění zákona.

Děkuji vám za pozornost a za to, že jsem zde mohl vystoupit. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu náměstkovi hejtmana. Nyní řádně přihlášená poslankyně Bebarová Rujbrová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Pan poslanec Koskuba podpořený panem kolegou Klučkou vyzýval, abychom už ukončili debatu s tím, že nechce nikomu brát právo se vyjádřit, ale že už tady všechno zaznělo.

Kolegyně a kolegové, jsem první přihlášená do rozpravy. Přihlášku jsem podávala před třemi hodinami. Kolega Kováčik má pravdu. Přečtěte si jednací řád a já prosím vedení Sněmovny, aby pro jednotlivé kluby na toto téma uspořádalo školení. Paragraf 60 jednacího řádu nám umožňuje vznášet procedurální návrhy a reagovat na rozpravu, nikoliv přednášet věcná stanoviska. Nevím tedy, na co oba páni ministři reagovali, protože rozprava skutečně začíná mým vystoupením.

Ale já vás uklidním. Já se do těch dvou minut vejdu. Mohla jsem to řešit technickou poznámkou, kdybych to řešila podobně jako vy. Já vám chci jenom říct, že občané dotčených obcí se obrátili na naši Sněmovnu peticí, ve které nejen tedy po nás, ale i po Ministerstvu obrany žádají odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu v areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice. Je to petice, která byla podána ještě před druhým výbuchem, má 1 259 podpisů a petiční výbor ji bude projednávat 13. ledna od 15 hodin. Předpokládám, že za účasti obou ministrů i starostů dotčených obcí, a i případné zájemce z vašich řad srdečně zvu. Děkuji vám. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Bebarové. S faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý večer všem. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem poslouchal pana náměstka hejtmana pozorně a děkuji mu za to, co řekl, protože se shoduje s tím, proč si myslím, že jsme tu schůzi udělali. Jsem rád, že tu byl a apeloval úplně stejně na pana ministra, aby využil všech možností k tomu, aby pan ministr co nejdříve uvolnil to místo a vaši lidé vašeho kraje bydleli v klidu.

Já si myslím, že dneska už s tím nic neuděláme. Vím, že asi naštvu kolegy, ale přesto dávám procedurální návrh: pojďme, přerušme tu schůzi, a to z toho důvodu - až někdy do ledna nebo do té doby, než pan ministr bude opravdu z jeho složek znát jasné konkrétní viníky nebo věci, a z toho bych to udělal. Procedurální návrh na přerušení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. (O slovo se hlásí posl. Kováčik.) Pan předseda Kováčik má pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pozměňovací návrh k právě předloženému procedurálnímu návrhu zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do termínu, o kterém mluvil pan kolega Schwarz, ale až zazní nejméně pět řádně přihlášených poslanců a poslankyní, tedy jejich projevů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Máme tady dva návrhy. Nejprve dám hlasovat o protinávrhu pana poslance Kováčika, který je totožný - chce přerušit do? Prosím, pane poslanče Schwarzi, do kdy? (Posl. Schwarz: Do měsíce ledna.) Ne do měsíce. Konkrétní datum prosím. (Do devatenáctého.) Do 19. ledna. Přerušit do 19. ledna. A pan poslanec Kováčik má protinávrh s tím, že až poté, co zazní minimálně pět řádně přihlášených tady v Poslanecké sněmovně.

Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu pana poslance Kováčika, abychom přerušili do 19. ledna poté, co tady zazní minimálně pět řádně přihlášených.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 4, přihlášeno je 96 poslankyň a poslanců, pro 25, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy dále hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Schwarze, abychom dnešní jednání ihned přerušili do 19. ledna příštího roku.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Schwarze. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 5, přihlášeno je 96 poslankyň a poslanců, pro 68, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji jednání 24. schůze Poslanecké sněmovny do 19. ledna 2015 a končím dnešní jednací den. Přeji vám hezký večer.

 

(Schůze přerušena v 16.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP