(10.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Jenom pro pořádek se chci zeptat - hlásíte se, pane předsedo Kalousku, s přednostním právem, nebo ne? (Posl. Kalousek: Já jsem hlasoval, že se zdržuji.) V tom případě budete muset hlasovat ještě jednou, protože jsem ještě nezahájil hlasování.

 

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Máme hlasování číslo 43, přítomných poslankyň a poslanců je 184, pro návrh je 154. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu a otevírám poslední bod této schůze. Tím je

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 254/ - třetí čtení

Poprosím, aby se svého místa ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Fiedler. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 254/3.

Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Neeviduji přihlášku do rozpravy, z toho důvodu rozpravu končím. Táži se pana zpravodaje, zda si vezme závěrečné slovo. (Ne.) A pan ministr, zda si vezme závěrečné slovo? Není tomu tak.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Byly předloženy dva pozměňovací návrhy - pozměňovací návrh A1 a A2 rozpočtového výboru. Návrh A1 upravuje legislativně technicky náležitosti průkazu pověřené osoby a návrh A2 je legislativně technická úprava.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Znamená to, že budeme hlasovat po jednotlivých bodech - A1 a A2? (Ano.) Děkuji. V tom případě přikročíme... Já se táži, jestli má někdo protinávrh proti navrženému postupu při hlasování? Mám zde připomínku, že se jedná o usnesení výboru, z toho důvodu musíme hlasovat o jednom usnesení, protože se jedná o usnesení výboru. To znamená, budeme hlasovat pouze o usnesení pod písmenem A. Bude pouze jedno hlasování. Je to stanovisko legislativního odboru. (Námitky z pléna.)

 

Poslanec Karel Fiedler: Tak já bych nechal na vás, pane předsedající, aby ještě jednou se vyjádřil legislativní odbor, zda tedy budeme hlasovat o návrzích A1 a A2 samostatně, anebo společně. (Neformální porada s legislativním odborem.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Budu vycházet z toho, že vámi navržený postup nebyl zpochybněn. Je-li to vůle Sněmovny, budeme hlasovat A1 a A2. (Souhlas.) Takže tento návrh nebyl zpochybněn a já dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým postupem, tak jak bylo předneseno panem zpravodajem, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Bylo to hlasování číslo 44, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 183. Tento postup hlasování byl schválen. V tom případě můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Fiedler: Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu A1.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Bylo to hlasování číslo 45, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 158. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Karel Fiedler: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu A2. Moje stanovisko je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Bylo to hlasování číslo 46, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 166, návrh byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme hlasovat o návrhu jako celku, protože o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 254, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou a přijatých pozměňovacích usnesení."

Vaše stanovisko, pane zpravodaji? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování číslo 47, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 180. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru i panu zpravodaji, končím projednávání tohoto bodu. A tímto končím projednávání 20. schůze Poslanecké sněmovny. Dávám pět minut přestávku a vrátíme se k přerušené 23. schůzi, kdy budeme pokračovat ve schváleném programu. Budeme pokračovat v 10.32 ve schváleném programu. Děkuji.

 

(Schůze skončila v 10.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP