(11.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Klána. - Omlouvám se.

 

První návrh je vyřazení bodu z již schváleného pořadu a je to bod číslo 104.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 108, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 124, proti jeden. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zařazení nového bodu, který se nazývá - prosím pana poslance Klána, aby mě kontroloval - je to Návrh na volbu členů do vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky D47. Ten žádá o pevné zařazení na zítra, pátek 31. 10., v 11.30 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 109, do kterého je přihlášeno 150 přítomných, pro 137. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové pěkné dopoledne. Budeme pokračovat tak, jak jsme si schválili program. Prvním bodem, který otevřu, je

89.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
podepsaná v Bělehradu dne 13. května 2013
/sněmovní tisk 285/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede pan ministr vnitra. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v zastoupení předkladatele před vás předstoupil s žádostí o vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemně ochraně utajovaných informací. Tato smlouva byla po standardním vyjednávacím procesu uzavřena dne 13. května loňského roku v Bělehradu.

Obecné důvody pro uzavírání smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací jsou několikateré. Především se jedná o spolupráci ve výměně informací v oblasti hospodářské, politické, vojenské a v rámci ochrany bezpečnostních zájmů signatářů daných smluv. Základním předpokladem pro uzavření podobné smlouvy s jednotlivým státem je především ochota k vzájemné spolupráci ze strany partnerského státu a také především schopnost zajistit utajení předávaných informací. Tento předpoklad podle našeho názoru srbská strana jednoznačně splňuje. Současně Česká republika stejně jako Srbská republika má zájem na vzájemné spolupráci tohoto druhu, při níž dochází k výměně utajovaných informací. Tedy z věcného hlediska existují velmi dobré důvody pro uzavření této smlouvy se Srbskou republikou jako partnerem pro vzájemnou spolupráci přesně v dikci předkládané smlouvy.

Z hlediska obsahového předkládaná smlouva vyhovuje potřebám a zájmům České republiky. Při vyjednávání textu smlouvy bylo postupováno v souladu se vzorovou smlouvou podle směrnice pro expertní jednání o návrzích smluv tohoto druhu a zájmy České republiky se podařilo prosadit v nejvyšší možné míře. Zástupci Srbské republiky s navrhovaným textem smlouvy souhlasí bez výhrad. Ratifikace předkládané smlouvy je v zájmu České republiky, a proto vás žádám o vyslovení souhlasu s tímto krokem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Projednáváme bod, který jsme si zařadili.

Nyní poprosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Foldyna.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, pan ministr přednesl návrh předkládané smlouvy, okomentoval ji. Já se domnívám, že všechny věci, na které Sněmovna potřebuje znát odpovědi, asi řekl, a doporučuji, aby navrhovaná smlouva byla postoupena zahraničnímu výboru do dalšího projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. V tento moment neeviduji někoho přihlášeného. Vypadá to, že nikdo nechce vystoupit. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. Ani pan předkladatel ani pan zpravodaj nechtějí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zda máte ještě někdo jiný návrh? Vypadá to, že ne. V tom případě budeme hlasovat.

 

Návrh usnesení je, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 110, přítomných poslanců je 154, pro takto navržené usnesení bylo 138 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod, kterým je

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel
a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze
/sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Prosím, aby se ujal slova pan ministr vnitra Milan Chovanec.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem předkládané smlouvy je zejména zájem odstranit nepřesnost údajů o státním občanství vedených v informačních systémech evidence obyvatel obou států, tedy České republiky a Slovenské republiky, které vznikly v důsledku rozdělení Československé Federativní Republiky ke dni 1. 1. 1993. Za tímto účelem proběhne jednorázové porovnání údajů o osobách, u nichž je uveden údaj o občanství České a Slovenské Federativní Republiky s evidencí obyvatel druhého státu. Smlouva má dále odstranit chybné údaje v registrech rodných čísel a zajistit reciproční uznání rodných čísel, která byla přidělena těmto občanům před datem 1. 1. 1993 na území České republiky a Slovenské republiky. Česká republika rodná čísla přidělená před tím datem ve Slovenské republice tímto aktem uzná.

Smlouva však neřeší pouze problémy, které vznikly v důsledku rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky, ale umožní i výměnu informací s evidencí obyvatel a registrů rodných čísel a cílem je zajistit aktuálnost a správnost údajů v těchto registrech evidovaných. Smlouva dále umožní poskytování údajů z evidence obyvatel orgánům státní správy a samosprávy, a to pro potřeby vyhledávání vlastníků nemovitostí. Smlouva obsahuje úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti realizace spolupráce podle smlouvy stanoví prováděcí protokol, který je přiložen pro vaši informaci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 138/1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP