(11.20 hodin)

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Usnesení zahraničního výboru je následující. Po odůvodnění náměstka ministra vnitra pana magistra Jana Sixty a zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, která byla podepsána 20. ledna 2014 v Praze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, a táži se, za chcete někdo vystoupit k tomuto bodu, který projednáváme. Nikdo se nehlásí. V tom případě končím rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. (Nikdo neměl zájem.) Dobře, tak budeme pokračovat.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení, které navrhl zahraniční výbor tak, jak zde bylo přečteno zpravodajem.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 111, přítomných poslankyň a poslanců je 155. Pro návrh je 137 poslankyň a poslanců, takže návrh usnesení byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. A než přistoupíme k dalšímu, tak přečtu jednu omluvenku. Z jednání 19. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 30. října od 16.30 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová.

 

Otevírám bod

74.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování
s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených
národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000,
podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002
/sněmovní tisk 139/ - druhé čtení

Opět poprosím, aby se ujal slova pan ministr vnitra Milan Chovanec.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, cílem předkládaného protokolu je boj proti obchodování s lidmi jakožto závažné formě trestné činnosti. Je to samozřejmě i boj proti porušování lidských práv, který je zpravidla realizován na mezinárodní úrovni, a to ve formě zločinného spolčení.

Protokol je prvním závazným mezinárodním dokumentem, který obsahuje jak jasnou definici obchodování s lidmi, tak i výčet konkrétních opatření, jež mají smluvní strany přijmout za účelem boje proti této trestné činnosti. Protokol si však neklade za cíl pouze kriminalizaci obchodování s lidmi a jejich vykořisťování, ale za důležité považuje i mezinárodní spolupráci při prevenci těchto škodlivých jevů. Zároveň protokol obsahuje opatření k zajištění pomoci obětem obchodování a jejich ochrany včetně ustanovení týkajících se jejich postavení v přijímacích státech a návratu do země jejich původu. Zvláštní pozornost je věnována rovněž zabezpečení cestovních dokladů vydávaných smluvními stranami tohoto protokolu.

Protokol je doplňkovým dokumentem k Úmluvě OSN proti národnímu organizovanému zločinu. Všechna ustanovení je proto třeba vykládat v souladu s touto úmluvou. Pokud jde například o mezinárodní policejní spolupráci, právní pomoc, vydávání, odpovědnost právnických osob a podobně, uplatní se úprava obsažená v úmluvě. Pro doplnění uvádím, že úmluva vstoupila v platnost v České republice 24. října loňského roku.

Prvého srpna tohoto roku vstoupila v platnost novela trestního zákoníku, která odstranila poslední nedostatek v možnosti plného provádění protokolu v našem vnitrostátním právu. V našem právním řádu dosud chyběla jednoznačná kriminalizace jednání spočívající v přijetí obětí obchodování s lidmi za účelem vykořisťování. Tímto byla odstraněna poslední překážka bránící ratifikaci této úmluvy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Roma Kostřicu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 139/1.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážený pane předsedající, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 10. schůze tohoto výboru dne 21. května 2014. Po odůvodnění náměstka ministra vnitra pana Mgr. Jana Sixty, zpravodajské zprávě poslance Roma Kostřici a po proběhlé rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující ustanovení (usnesení): Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující ústavu (Úmluvu) Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, který byl podepsán za Českou republiku dne 10. prosince 2002.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám rozpravu. Táži se, zda chce někdo vystoupit k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečná slova. (Nikdo neměl zájem.) Děkuji.

 

V tom případě přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem tak, jak ho zde přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro s navrženým usnesením, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 112. Přítomných poslankyň a poslanců je 159, pro návrh usnesení bylo 138 poslankyň a poslanců, takže návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Přečtu další omluvenku. Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se od 14 hodin z osobních důvodů omlouvá pan poslanec René Číp.

 

Otevírám další bod a tím je

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti,
podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze
/sněmovní tisk 140/ - druhé čtení

Opět požádám pana ministra Milana Chovance, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, materiál, který vám byl předložen, obsahuje návrh na ratifikaci takzvané smlouvy o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Arménií. Účelem této dohody je poskytnout potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci policejních orgánů obou států v boji proti všem formám trestné činnosti. Dohoda umožňuje například výměnu operativních a strategických informací, ať již předávaných na žádost, či spontánně, vytváření pracovních týmů, vysílání konzultantů a styčných důstojníků, spolupráci při pátrání po osobách a věcech či spolupráci v oblasti ozbrojených bezpečnostních doprovodů, například u letadel. Dohoda dále upravuje náležitosti žádosti o spolupráci, možnost odmítnutí spolupráce, úhradu nákladů, ochranu osobních údajů či utajovaných informací.

Jde o standardní smlouvu. Text vychází z českého návrh smlouvy a obsahuje ustanovení, které umožňuje a usnadňuje sdílení informací předaných arménskými orgány s dalšími státy Evropské unie, respektive státy schengenského prostoru, pro účely ochrany hranic a udělování víz.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. A nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 140/1. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi načíst usnesení zahraničního výboru z 10. schůze dne 21. 5. 2014 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze.

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra Mgr. Jana Sixty, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsané dne 30. ledna 2014 v Praze.

Děkuji za slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP