(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Jménem dvou klubů TOP 09 a ODS dávám veto na projednávání v režimu § 90, protože se nejedná o žádnou naléhavou záležitost. Nicméně navrhuji zkrácení lhůty na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že bylo vzneseno veto dvou klubů, nemůžeme pokračovat ve zrychleném čtení. Eviduji váš návrh na zkrácení lhůty. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Neeviduji v tento moment nikoho, kdo by byl přihlášen do obecné rozpravy. Je tomu tak? (Předsedající se rozhlíží po sále, nikdo se nehlásí.) Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený... (Zpravodaj gestikuluje.) Máte problém s hlasovacím zařízením, pane zpravodaji? (Ano.) Zkuste se odhlásit z místa poslance, jestli nejste přihlášen, pak by to mělo fungovat. (Zpravodaj jde ke svému místu v sále.) Děkuji. Táži se ještě, zda pan zpravodaj a pan navrhovatel chtějí mít závěrečná slova. (Nemají zájem.) Neeviduji. V tom případě přistoupíme k hlasování o přikázání do výboru.

Jak jsem říkal, předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Táži se, zda má někdo ještě jiný návrh. (Nikdo se nehlásí.) Neeviduji. Děkuji. Takže návrh je pouze jeden. Než dám hlasovat, mám zde požadavek na odhlášení, takže já vás nejprve všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opakovaně přihlásili.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, abychom předložený návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku.

Je to hlasování číslo 313, přítomných poslanců je 117, pro tento návrh je 116 poslanců. (Proti nikdo.) Návrh byl přijat.

 

Dále zde eviduji návrh na zkrácení na projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení doby projednání na 30 dnů. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 314, přítomných poslanců 120, pro tento návrh 89. (Proti 1.) Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji poslední bod dnešního jednání

180.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 300/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede předložený návrh pan ministr Brabec. Ujměte se slova. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za možnost tady vystoupit za kolegyni Jourovou v rámci prvního čtení s tímto důležitým zákonem.

Vládní návrh zákona, jehož znění vláda schválila na svém jednání 3. září letošního roku, je předkládán v souvislosti s potřebou změn zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nekoncepčního charakteru. Primárním účelem navrhované novely je dílčí změna národní úpravy zadávání veřejných zakázek a předmětem navrhované právní úpravy je především odstranění nedostatků účinného znění zákona o veřejných zakázkách. (Náhlý šum v levé části sálu.)

Novela zákona navrhuje rozšířit demonstrativní výčet kritérií o možnost hodnotit také organizaci, kvalifikaci a zkušenosti pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky, což umožní zadavateli u služeb najít odpovídající a fundovanou nabídku. Zároveň je navrhována i možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce, která vzešla z jednání v rámci připomínkového řízení s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Přijetím novely zákona dojde k formulační úpravě ustanovení upravujícího podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb tak, aby tato formulace byla již plně v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU. Nově bude tedy muset potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nastat v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současný limit 20 procent takzvaných víceprací zůstává nadále zachován.

Dosavadní znění přinášelo komplikace při posuzování konkrétních případů, kdy zákon vyžadoval takřka absolutní míru objektivní nepředvídatelnosti. Navrhovaná změna situaci řeší v tom smyslu, že nelze po zadavateli vyžadovat větší péči, než je obvyklá, slovy zákona: náležitá. Změnou dojde k zabránění situacím, kdy za současného znění byly nepřesnosti v projektu příčinou odebrání dotací. (Sál se ztišil.) Za přípustný důvod pro zadání dodatečných stavebních prací tedy bude možno považovat například případ, kdy zadavatel použije projektovou dokumentaci zpracovanou externí autorizovanou osobou a u dokumentace předpokládá její odborné provedení. V průběhu stavebních prací se ale zjistí, že v projektu je věcná chyba, která vyžaduje změnu rozsahu prací provedenou prostřednictvím takzvané dodatečné práce.

Přijetím novely dojde také ke zrušení povinnosti zrušit zadávací řízení za situace, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, čímž dojde ke zefektivnění zadávacího procesu, které spočívá zejména v jeho zrychlení, a má tedy zabránit zbytečným průtahům. V rámci své existence tato povinnost způsobovala zadavatelům často až neřešitelné problémy a nesplnila tak svůj primární účel, a sice zvýšení konkurenceschopnosti nabídek a zvýšení motivace zadavatelů otevírat zadávací podmínky většímu počtu uchazečů jejich mírnějším nastavením.

Dále bude provedena úprava části zákona o veřejných zakázkách týkající se výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. Nová právní úprava by měla zefektivnit, tedy zrychlit, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Smyslem úpravy je zajištění efektivního, rychlého a zákonného přezkumu úkonů učiněných v zadávacím řízení.

Na základě výsledku připomínkového řízení k této novele došlo též k úpravě týkající se takzvané citlivé činnosti, kdy došlo k vyjmutí výkonu funkce člena hodnoticí komise z této citlivé činnosti. Dojde tím ke zjednodušení procesu sestavování hodnoticích komisí, neboť za současného stavu byl tento proces u významných veřejných zakázek značně administrativně náročný.

V poslední řadě další oblastí, kterou předkládaná novela upravuje, je zrušení ustanovení zákona o veřejných zakázkách upravujících seznam hodnotitelů a zrušení povinnosti předkládat oponentní odborné vyjádření k odůvodnění významných veřejných zakázek, a to v souvislosti s připravovaným systémem státní expertizy, který by měl plnit obdobné povinnosti jako seznam hodnotitelů společně s vypracováním oponentních posudků.

Přijetí předmětných změn nebude mít dle předkladatele negativní dopady na transparentnost zadávání veřejných zakázek. Účinnost tohoto návrhu je potom navržena k 1. lednu 2015.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Okleštěk.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já nemám co dodat po vyčerpávajícím slově pana ministra, protože pan ministr Brabec, jak víte, je univerzální ministr a dokáže předložit všechno tak, jak je patřičné. Jenom bych chtěl připomenout, že se v tomto případě skutečně nejedná o nový zákon, ale o dílčí novelu, která je pro nás velmi důležitá, a že navrhované úpravy odstraní nedostatky, které jsou v současném zákoně, a my je potřebujeme odstranit.

Přimlouvám se za to, abychom pustili zákon do dalšího čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP