(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Podotýkám, že podle stanoviska magistrátu, který potvrzuje, že úřad práce odeslal těch jedenáct lidí, z toho už tam bydlí jenom šest, protože pět lidí se podařilo vystěhovat tlakem správce autokempu, který na ně podal žaloby a snaží se je dát jinam, když za ně není placeno. Ale samozřejmě ti, kteří tam byli odesláni, ubytováni od 1. října, kdy nemohli počítat s tím, že úřad práce změní svoji taktiku placení nebo neplacení, je to otázka samozřejmě dlouhodobá. Když se někdo nechce vystěhovat, tak nemůžete sáhnout k tomu, že tam pošlete nějakou stěhovací firmu a vyhodíte je, protože legálně je tam poslal jiný úřad státu nebo orgán, který vykonává přenesenou působnost, tady Magistrát města České Budějovice.

Znovu podotýkám, že považuji rozhodnutí úřadu práce za chybné, odporující té nové normativní směrnici, která ubytování umožňuje podle článku 532 na ubytovně, 533 na svobodárně, 534 internát a kolej, což se využívá v letních měsících, 535 kemp nebo skupina chat nebo bungalovů, 54 objekt určený k individuální rekreaci. Čili ta možnost tady existuje. Úřad práce postupuje podle mého soudu v rozporu s normativní instrukcí a podotýkám, že každá normativní instrukce je závazná pouze pro úřad, nikoliv pro občana, a občan s tím nemůže nic dělat. Jestliže ho tam úřad odešle, tak tam odejde. Správce ho, protože to měl v dohodě s úřadem práce a s magistrátem, ubytuje, a nakonec skončí špatně ubytovatel, protože ten je vlastně škodný.

Podotýkám tedy, že od října loňského roku ztráta je vyvolána tím, že jsou ubytováváni v jiném soukromém objektu, kde platí místo 3 tis. korun 12 až 16 tis. korun podle typu toho bytu, a neplatí se za ubytované tam, kde ubytováni byli.

Považuji tedy odpověď za zkreslenou, neodpovídající realitě, a žádám Poslaneckou sněmovnu, o což budu muset požádat ještě jednou, pane předsedo, v podrobné rozpravě, aby Poslanecká sněmovna odpověď paní ministryně Marksové-Tominové odmítla. Já se na ni nezlobím, ale prostě zpracovali to její podřízení podle mého soudu i v úmyslu ji uvést v omyl. Ona to podepsala a my jsme v situaci, kdy je potřeba, aby paní ministryně měla doklad k tomu, aby v podstatě donutila své podřízené k poctivé a odpovědné práci. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak ještě než dám prostor panu místopředsedovi s návrhem usnesení, tak bych pouze chtěl uvést na pravou míru kauzu jednání výboru během pléna, protože po vystoupení pana předsedy ODS Stanjury jsem dostal informaci, jak to bylo doopravdy. Tak podle mých informací výbor pro evropské záležitosti jednal do 9. hodiny, což je mimo jednání pléna a takto ta schůze byla svolána. Nicméně po 9. hodině byl svolán podvýbor tohoto výboru, v jehož čele ovšem nestojí pan předseda Benešík, ale pan kolega Zahradník z ODS. Takže pan kolega Stanjura... možná by také bylo potřeba vysvětlit tu věc v rámci klubu ODS. Nicméně to jsem řekl jenom proto, aby nebylo nikomu činěno příkoří a nebyl tady nikdo nespravedlivě osočován. Ale stejně platí, že ať ten výbor svolá, kdo ho svolává, nebo podvýbor, tak není vhodné, aby jednal během pléna a toto určitě bude komunikováno.

Nyní pan místopředseda Filip s návrhem usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Navrhuji usnesení: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na interpelaci Vojtěcha Filipa."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, ještě pan poslanec Okleštěk karta číslo 10.

 

V této fázi asi můžeme zahájit hlasování. Návrh usnesení přednesl pan místopředseda Filip. Je to tedy nesouhlas s odpovědí paní ministryně Marksové.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 130. Přihlášeno 121, pro 66, proti 2. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a paní ministryně se s tím bude muset vypořádat.

 

Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. Další interpelací je interpelace paní poslankyně Chalánkové na ministra vlády České republiky Jiřího Dienstbiera. Ten odpověděl na její interpelaci ve věci odebrání a následného rozdělení českých dětí v Norsku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 210. Otevírám rozpravu a ptám se paní poslankyně Chalánková - chce vystoupit? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se domnívám, že vás již nemusím, vážené kolegyně, vážení kolegové, seznamovat s celým nešťastným příběhem odebraných dětí českých rodičů v Norsku. Jenom dvěma větami: Českým občanům, kteří dlouhodobě žijí v Norsku, ale nikdy se nestali norskými občany, byly odebrány obě malé děti -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, ale prosím o klid! Zas nás tady není tolik. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Přestože zcela odpadl údajný důvod pro odebrání dětí rodičům, děti zůstávají již třetím rokem odebrány a vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se norské orgány chystaly svůj evidentní přehmat napravit. Oba sourozenci jsou rozděleni od sebe, protože se nenašla žádná pěstounská rodina, která by je chtěla vychovávat společně. Tak to bylo na úvod.

A nyní k panu ministru Dienstbierovi - který už je tady, dobrý den.

Vážený pane ministře, ani s vašimi odpověďmi nejsem spokojena. A musím podotknout, bohužel, že obsahují vysokou míru alibismu a nepochopení podstaty toho, proč jsou lidská práva chráněna na mezinárodní úrovni. Je tomu tak proto, aby lidská práva byla všude stejná a stejně kontrolovatelná. Není proto pravda, že nejste oprávněn hodnotit postup norských orgánů. (Odmlčí se pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Velmi se omlouvám, ale opravdu mám obtíže rozumět paní poslankyni, a prosím tedy všechny, kteří chtějí diskutovat, aby tak činili mimo tuto místnost. Platí to i pro pana poslance, kterého nechci jmenovat, ale on si to... ano, děkuji, už si to uvědomil. (Poslanec Chvojka.)

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vy jako člen vlády České republiky odpovědný za oblast lidských práv jste k tomu dokonce povinen. Existují orgány mezinárodní kontroly dodržování lidských práv, například Výbor OSN pro lidská práva nebo i vámi zmíněný Výbor OSN pro práva dítěte, kde je Česká republika členem a kde má právo iniciativy. Vy tedy nejen že jste oprávněn hodnotit postup norských úřadů vůči českým občanům z hlediska dodržování lidských práv, vy jste za Českou republiku dokonce oprávněn hodnotit postup norských úřadů vůči občanům Norska a dalších států. Jen tak, že orgány mezinárodní kontroly lidských práv budou dostávat podněty od svých členů, mohou plnit svůj účel. Norsko samo na sebe Výbor OSN pro práva dítěte pravděpodobně neupozorní. Takové upozornění bude muset přijít od nějakého jiného státu. Například od České republiky. Proto pokud tvrdíte, že nejste oprávněn posoudit, zda postup norských úřadů je v souladu s mezinárodně uznanými právy dítěte a se základním lidským právem, rovněž mezinárodně chráněným, na spravedlivý proces, nemohu s vašimi odpověďmi souhlasit a musím trvat na tom, abyste posouzení provedl a na jeho základě pak na norské postupy případně upozornil orgány mezinárodní ochrany lidských práv, resp. práv dětí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP