(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme po pauze pokračovat v jednání. Ve 12.30 máme pevně zařazené body. Jsou to volební body. První z nich je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Já bych poprosil, aby se ujal slova předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník a seznámil nás s tím, co nás v pevně zařazených bodech čeká. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za slovo i za to, že se můžeme v pevně stanovený čas dostat a přistoupit k navrženým volebním bodům. A já tedy z režimu dopravy a dopravní infrastruktury nyní přepínám do režimu volební komise a předstupuji před vás coby předseda volební komise. Provedu vás třemi volebními body. Garantuji, že dnes bychom měli být rychlí a svižní. Ty body jsou poměrně jednoduché. Ve dvou případech budeme hlasovat standardním tajným způsobem ve Státních aktech, jak jste navyklí. Pojďme tedy k tomu.

 

Začínáme bodem

85.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
 

Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě - bylo to včera, 17. června - následující návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny od poslaneckých klubů a přijala k nim své usnesení číslo 67, které bylo včera ihned po jednání komise rozesláno předsedům poslaneckých klubů.

Co se týká rezignací, byla navržena rezignace pana poslance Martina Novotného z klubu ODS ve vyšetřovací komisi Sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard.

Co se týká nominací, tak ty jsou tři na "protivku" proti zmíněné rezignaci. Je to nová nominace poslance Marka Bendy, ODS, do vyšetřovací komise Sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. Dále registrujeme dvě nové nominace. Za prvé je to do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Poslanecký klub sociální demokracie nominuje Petra Kořenka a do výboru pro evropské záležitosti také sociální demokracie nominuje pana poslance Pavla Ploce. V obou případech je to nominace za bývalého poslance Jiřího Zimolu, který, jak víte, již poslancem není.

Dále v rychlosti připomenu, že zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád nestanoví způsob hlasování. Jistě všichni dobře víte, že tyto volby nebo volba o změnách v orgánech vždy probíhaly veřejným hlasováním. Navrhuji tedy já jako zástupce volební komise i v tomto případě hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení.

Pane předsedající, doporučuji, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby provedla volbu nových členů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení en bloc, pokud v rozpravě nebude dán jiný návrh. Prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. Otevírám rozpravu. V tento moment neeviduji žádné přihlášené do rozpravy. Je tomu tak. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme postupovat tak, jak bylo navrženo. To znamená, že budeme v těchto bodech postupovat veřejným hlasováním. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti zvolenému postupu. Není tomu tak. Budeme tedy postupovat veřejným hlasováním a dále budeme postupovat podle pokynů předsedy volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. Ještě jednou připomenu - o návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje, je odsouhlaseno. Pane předsedo, prosím, abyste teď nechal hlasovat o rezignaci poslanců v orgánech Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Bylo předneseno, hlasujeme o rezignaci poslanců. Dávám hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 113. Kdo je pro rezignaci, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování pořadové číslo 113. Přítomno je 168 poslanců, pro bylo 135, proti nikdo, takže návrh tohoto usnesení byl přijat. Pojďme dále.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní bychom měli jedním hlasováním zvolit poslance do orgánů Poslanecké sněmovny, tedy hlasovat en bloc o zmíněných třech nových nominacích.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda je souhlas s tím, že budeme hlasovat en bloc o všech třech. Není námitka, takže budeme hlasovat en bloc o všech třech poslancích.

Zahajuji hlasování. Je to hlasování pořadové číslo 114. Kdo je pro poslance navržené do jednotlivých výborů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím hlasování pořadové číslo 114. Přítomno je 170 poslanců, pro tento návrh bylo 136 poslanců, proti žádný, to znamená, že návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já vám, pane předsedající, děkuji. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby.

Nyní prosím o otevření dalšího volebního bodu. Je to bod číslo 86.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Otevírám bod

86.
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování
člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Opět vás prosím, pane předsedo volební komise, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Opět budu krátce rekapitulovat. Volební komise i v tomto případě vyhlásila standardní lhůtu. Bylo to do 6. června 2014 do 14 hodin. K dnešnímu dni je v této radě, tedy v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, stále neobsazeno jedno místo. Připomenu, že jsme nebyli úspěšní, že jsme se pokoušeli na 7. i na 8. schůzi volit členy této rady a bohužel na těchto schůzích nebyl vybrán žádný navrhovaný kandidát.

Volební komise obdržela nové návrhy poslaneckých klubů. Na své 11. schůzi 10. června projednala tyto návrhy a zařadila je do svého usnesení, které přijala. Je to usnesení číslo 64. Já vám to usnesení v rychlosti přečtu, protože bylo pouze zasláno e-mailem předsedům všech poslaneckých klubů, ale nebylo rozdáno na vaše lavice.

V rychlosti usnesení číslo 64 volební komise ze dne 10. června: Volební komise pověřuje předsedu, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu s návrhy kandidátů na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to Jana Kasalová za ANO 2011, Václav Mencl za klub ODS a konečně pan Václav Žák za hnutí Úsvit.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise bude navrhovat volbu tajnou, tedy podle jednacího řádu dvoukolovou. Zvolenému členu započne jeho šestileté funkční období dnem jmenování.

Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, jestli se do ní někdo chce přihlásit. Mám zde s faktickou poznámkou pana poslance Vondráška? Je tomu tak? Není.

Táži se, zda je někdo přihlášen do rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP