(9.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 46, přihlášeno je 157, pro 144, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali zahraničnímu výboru.

 

Končím projednávání bodu 39 a děkuji i panu ministrovi.

 

Budeme pokračovat bodem

40.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky
k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
/sněmovní tisk 68/ - prvé čtení
 

Prosím paní ministryni Válkovou, aby přednesla své úvodní slovo. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jde v podstatě o odvolání výhrad, které se týkají mezinárodní spolupráce v souvislosti s přijetím nového zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014 a který v současné době už nevyžaduje, abychom výhrady, které nyní odvoláváme, ponechali. Čili zákon o mezinárodní justiční spolupráci přinesl mnoho institutů mezinárodní justiční spolupráce, které jsou moderní, po kterých volala naše praxe. Příprava zákona trvala dlouho, takže lze velmi kvitovat, že k němu došlo, nakonec že byl schválen a nabyl účinnosti k 1. lednu letošního roku. Aby ale bylo možné postupovat podle této flexibilnější úpravy, je zapotřebí změny oproti předchozí právní úpravě, která byla obsažena v hlavě XXV. trestního řádu, promítnout i do výhrad, které Česká republika k některým mnohostranným mezinárodním smlouvám uzavřela, jimiž je samozřejmě v trestních věcech v oblasti mezinárodní justiční spolupráce vázána.

Konkrétně se navrhuje odvolat výhradu k čl. 21. Evropské úmluvy o vydávání k částem 3 a k částem 4 Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně propuštěnými a podmíněně odsouzenými pachateli a k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině. Ze všech těch výhrad v podstatě vyplývá, že v rámci povolování průvozu, resp. průvozu pro účely extradice je nezbytné posuzovat všechny podmínky pro přípustnost vydání, jak byly stanoveny v hlavě XXV. trestního řádu. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci, čili ten náš nově schválený zákon ve věcech trestních, oproti předchozí právní úpravě podmínky pro povolení průvozu zjednodušuje, takže tuto výhradu nepotřebujeme. Jde o výhradu k čl. 21 Evropské úmluvy. Výhrada k částem 3 a 4 Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a výhrada k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině omezují předávání a přebírání výkonu rozhodnutí o podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění, neboť vnitrostátní právní úprava hlavy XXV. trestního řádu umožňovala pouze převzetí dohledu a kontroly nad odsouzenou osobou. Neumožńovala tedy zajistit výkon zbytku trestu nebo celý trest.

Odvolání těchto výhrad tedy umožňuje skutečnost, že zde máme nový zákon, který to komplexně upravuje, a již tyto výhrady není nutné mít. Ten také umožňuje o tom rozhodnout, zda se podmíněně odsouzený nebo podmíněně propuštěný ve zkušební době osvědčil.

Navrhovaná odvolání výhrad jsou v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky, s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodního práva i z členství v Evropské unii. Samozřejmě nebudou spojena s žádnými nároky na zvýšení státního rozpočtu.

I z tohoto důvodu, ale hlavně z toho důvodu věcného pochopitelně navrhuji, aby vládní návrh byl schválen. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní ministryně. Prosím pana zpravodaje, kterým byl určen pan poslanec Václav Zemek, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně předlohu celkem podrobně popsala. Abych nenosil dříví do lesa, tak bych si dovolil pouze navrhnout přikázání tohoto sněmovního tisku k projednání výboru zahraničnímu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji i končím. Závěrečná slova - předpokládám, paní ministryně nemá zájem ani pan zpravodaj, takže nám nezbude nic jiného než přistoupit k hlasování.

 

Já jsem svým rozhodnutím navrhl přikázat tento návrh zahraničnímu výboru, stejně tak učinil i pan zpravodaj. Budeme hlasovat o přikázání výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 47, přihlášeno je 163, pro 148, proti nebyl nikdo, konstatuji, že jsme tento tisk přikázali zahraničnímu výboru a končím projednávání bodu 40.

 

Prosím.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Chtěl bych ohlásit, že mi nefungovalo zařízení, tak jestli by bylo možno, že jsem vždycky hlasoval pro od začátku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pouze pro stenozáznam, takto tam bude uvedeno. Nyní už to zařízení funguje, předpokládám. (Ano.) Tak to je v pořádku.

 

Otevírám tedy bod číslo

41.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013)
/sněmovní tisk 69/ - prvé čtení

Prosím znovu paní ministryni spravedlnosti, aby se ujala slova.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kdybych to měla shrnout, v podstatě smyslem Smlouvy mezi Českou republikou a republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech je smluvně upravit tuto oblast mezinárodní justiční spolupráce. Vzhledem k tomu, že dochází ke styku justičních orgánů těchto obou zemí a nebyla žádná dvoustranná mezinárodní smlouva uzavřena, je namístě tuto iniciativu uvítat.

Smlouvou bude podrobně definován jak právní rámec pro vyžadování a poskytování vzájemné právní pomoci, k němuž tedy už dochází, ale na základě bezesmluvního styku, tak podmínky pro vyžadování a poskytování některých zvláštních typů právní pomoci, včetně spolupráce, což je velmi důležité při identifikaci, zajišťování a konfiskaci výnosů ze zločinu.

Výslovně je vyloučena oblast vydávání, extradice, předávání trestního řízení a předávání odsouzených osob.

Zásadní význam mají definice ústředních orgánů, kde pokud jde o Českou republiku, záleží zde na stadiu trestního řízení, pro jehož účely je o právní pomoc žádáno. Čili Nejvyšší státní zastupitelství, Ministerstvo spravedlnosti.

Definice pojmu justiční orgán pak ve spojení s článkem IV. smlouvy vylučuje, aby podle smlouvy mohly postupovat např. bezpečnostní či policejní složky republiky Kazachstán, včetně Výboru národní bezpečnosti republiky Kazachstán. I na tuto oblast je pamatováno.

Smlouva upravuje rovněž řadu důvodů pro odmítnutí právní pomoci. I v této oblasti je respektována oblast ochrany lidských práv a základních svobod a další mezinárodní závazky České republiky.

Provádění smlouvy bude ve společné působnosti jak Ministerstva spravedlnosti, tak Ministerstva vnitra, např. jde o komunikaci prostřednictvím Národní ústředny Interpolu, tj. odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia.

Provádění smlouvy nebude spojeno se zvýšenými dopady na státní rozpočet. Není také důvod se domnívat, že by v důsledku sjednání smlouvy došlo k vzájemnému zvýšení počtu případů vzájemné právní pomoci v trestní věci mezi oběma státy.

Nezbývá než jednoznačně doporučit a přivítat příznivé posouzení tohoto návrhu Poslaneckou sněmovnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP