(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Prosím pana zpravodaje, kterým byl pro prvé čtení určen pan poslanec René Číp, aby se ujal slova.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, paní ministryně poměrně zevrubně prezentovala smlouvu. Já bych jako zpravodaj rád dodal, že smlouva a její vstup v platnost je v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z členství v Evropské unii a s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky. Sjednání smlouvy je také v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky a významně napomůže rozšíření možnosti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi oběma smluvními stranami.

Závěrem bych rád jako zpravodaj navrhl přikázání předmětné smlouvy zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí, tak ji také končím. Závěrečná slova nikdo nepožaduje. Budeme tedy hlasovat o přikázání.

 

Svým rozhodnutím jsem navrhl přikázat tento tisk zahraničnímu výboru, stejně tak jako pan zpravodaj. Jiné návrhy nevidím.

Zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto tisku zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 48, přihlášeno 166, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím tento bod. Děkuji panu zpravodaji.

Ještě než pokročíme k bodu 42, tak mi byly doručeny ještě některé omluvy. Omlouvá se pan ministr Chládek, a to ve čtvrtek 6. února od 17.30, potom se omlouvá pan poslanec Gabal, a to z dnešního jednání od 12 hodin a zítřejšího jednání celý den, omlouvá se pan poslanec Votava z dnešního odpoledního jednání od 14.30 hodin a omlouvá se paní poslankyně Lorencová z dnešního a zítřejšího jednání ze zdravotních důvodů. To byly ještě omluvy.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 42, což je

42.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně
uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013
/sněmovní tisk 74/ - prvé čtení

Poprosil bych pana ministra kultury Daniela Hermana, aby se ujal slova a tento tisk nám představil. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi uvést návrh, kterým vláda předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingskou smlouvu o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi. Tato mezinárodní smlouva byla přijata v červnu roku 2012 na diplomatické konferenci v Pekingu svolané Světovou organizací duševního vlastnictví. Na tomto jednání 156 členských států stvrdilo společné rozhodnutí právně závazným způsobem zajistit v mezinárodním měřítku ochranu práv výkonných umělců v oblasti audiovize.

Přijetí Pekingské smlouvy představuje důležitý milník v překlenutí mezery v mezinárodním systému práv duševního vlastnictví. Ochrana práv výkonných umělců, pokud jde o jejich umělecké výkony zaznamenané na zvukově obrazových záznamech, to znamená především ve filmu, nebyla oproti původním záměrům a snahám zahrnuta do Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, která byla přijata v roce 1996. Trvalo ještě dalších 16 let, než se podařilo dojít mezi státy s rozdílnými právními úpravami ke shodě a úspěšně dokončit sjednání této smlouvy.

Smlouva zajišťuje náležitou ochranu majetkových práv zejména herců účinkujících ve filmech. Potenciálně jim a dalším výkonným umělcům umožní podílet se i v mezinárodním měřítku s výrobci, tj. zejména s filmovými producenty, na příjmech generovaných z užití audiovizuálních děl, která obsahují jejich umělecké výkony. Zaručí i jejich osobnostní práva a poskytne mezinárodněprávní rámec pro jejich ochranu v digitálním prostředí.

Smlouva je plně v souladu s naším právním řádem, to znamená především s platným autorským zákonem a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Závazky převzaté smlouvou v případě její ratifikace nevyžadují žádné změny ani doplnění naší platné autorskoprávní úpravy.

Usnesením ze dne 24. října 2012 číslo 785 česká vláda vyslovila souhlas se sjednáním této prezidentské smlouvy a doporučila prezidentu republiky, aby smlouvu po jejím podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval. Současně pověřila předsedu vlády předložit smlouvu po jejím podpisu předsedům Poslanecké sněmovny a Senátu k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s její ratifikací. Následně na základě zmocnění prezidentem republiky velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při OSN v Ženevě paní Kateřina Sekvencová Pekingskou smlouvu podepsala s výhradou ratifikace v Ženevě 29. dubna 2013.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, jako gestor předmětné mezinárodní smlouvy doporučuji Poslanecké sněmovně, aby s ratifikací Pekingské smlouvy vyslovila souhlas. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedo, děkuji vám za slovo. Já navážu na slova pana ministra kultury velice stručně, protože mi vzal vítr z plachet. Já jsem měla podobnou řeč připravenou. Tak doplním ještě, že souběžně odpovídající výbor v Senátu projednává tuto mezinárodní smlouvu a doporučil také k dalšímu projednávání v plénu Senátu. A možná ještě maličkost. 72 stávajících států již podepsalo v listopadu loňského roku tuto mezinárodní smlouvu a já jako zpravodajka také doporučuji postoupit tento sněmovní tisk 74 do druhého čtení a přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji také končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Já jsem svým rozhodnutím navrhl přikázat tento tisk zahraničnímu výboru, paní zpravodajka ve shodě se mnou rovněž. Zeptám se, zda je zde jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 49, přihlášeno 166, pro 146, proti 1. Tento návrh i přesto byl přijat. Přikázali tento návrh zahraničnímu výboru a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo 43, což je

43.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě
o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných
prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)
/sněmovní tisk 75/ - prvé čtení

Prosím paní ministryni spravedlnosti, aby nám přednesla své úvodní slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, chtělo by se mi říci konečně - konečně máme návrh vládního návrhu k odsouhlasení ratifikace Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě, na který jsme dlouho dlouho čekali, protože Dodatkový protokol navazuje na Úmluvu o počítačové kriminalitě, jejíž ratifikaci schválila předchozí Poslanecká sněmovna a která vstoupila v platnost 1. prosince 2013. Dodatkový protokol byl přitom sjednán na půdě Rady Evropy a otevřen k podpisu již v lednu, 28. ledna, 2003. V platnost vstoupil po získání dostatečného počtu podpisů dne 1. března 2006. Do současné doby tento protokol podepsalo 38 států, přičemž ratifikační listinu uložila 20 z nich. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP