Začátek schůze Poslanecké sněmovny
4. prosince 2013 v 10.01 hodin
Přítomno: 194 poslanců

 

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, prosím, zaujměte místa v jednacím sále. Jenom vás upozorňuji, že budeme zahajovat slibem nového poslance, tak vás prosím, abyste k tomuto slibu vytvořili důstojnou atmosféru. (Předsedající se odmlčel pro hluk v sále.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 2. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 27. listopadu tohoto roku a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby, a to ve čtvrtek 28. listopadu tohoto roku.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím mám od pana poslance Holíka informaci, že hlasuje s kartou číslo 3. Náhradní karty se vydávají u stolku po mé levici. Pan poslanec Zahradník karta číslo 5. Pan poslanec Valenta karta číslo 6. Pan poslanec Zlatuška číslo 4. Paní poslankyně Wernerová číslo 7.

Vzhledem k tomu, že asi budou ještě další náhradní karty, seznámím vás s omluvami, které jsem obdržel do této doby. Omlouvají se následující poslanci: pan poslanec Běhounek Jiří bez udání důvodu, pan poslanec Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Petera - zdravotní důvody. Z členů vlády pan ministr Kohout, pan ministr Koníček a pan ministr Štys.

Pan poslanec Heger náhradní karta číslo 9. Pan poslanec Komárek karta číslo 8.

Ještě bych využil této příležitosti a požádal vás, abyste věnovali pozornost informaci, kterou obdržíte prostřednictvím svých poslaneckých klubů. Byla zřízena nová emailová adresa, jejíž přesné znění dostanete k dispozici, a prosím, abyste veškeré své omluvy směřovali na tuto novou e-mailovou adresu. Já pak samozřejmě omluvy shromáždím a přednesu. Současně vás prosím, abyste pro omluvy nepoužívali formu SMS na můj mobilní telefon.

Pan poslanec Šincl karta číslo 10.


Slib poslance

Ještě jednou vás požádám, abyste zaujali svá místa v sále, protože bych vás chtěl informovat, že dne 3. prosince roku 2013 se notářským zápisem vzdal mandátu poslance pan poslanec Jan Sobotka. Z tohoto důvodu je potřeba učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je i slib nového poslance.

Žádám pana předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Marka Bendu, aby nás nyní seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády v demisi, dne 3. prosince 2013 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec Jan Sobotka. Tímto dnem zanikl panu Sobotkovi poslanecký mandát a vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Josefu Kottovi.

Mandátový a imunitní výbor na své třetí schůzi konané 3. prosince 2013 přijal usnesení číslo 16, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Janu Sobotkovi a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Josef Kott, jemuž dne 3. prosince 2013 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí poslanec Josef Kott poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Vás poprosím, dámy a pánové, abyste povstali. (Poslanci v lavicích povstávají. Předseda PS odchází z místa pro předsedajícího před poslanecké lavice, kde stojí nový poslanec.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

(Poslanec Kott stvrzuje slib podáním ruky předsedovi PS a podpisem.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám. (Předseda PS se vrací na místo předsedajícího.)

Děkuji vám. (Potlesk. Poslanci v lavicích usedají.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte mi, abych pana poslance Josefa Kotta mezi námi uvítal a popřál mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů.

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Gabrielu Peckovou. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak, takže o tom nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 185, pro 182, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami druhé schůze určili paní poslankyni Černochovou a Peckovou.

 

O omluvách jsem vás již informoval.

Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu druhé schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Budu vás jenom informovat, že na základě rozhodnutí dnešního grémia vám sděluji, že v souladu s naším jednacím řádem máme do pořadu schůze zařazeny body 16 a 27, což jsou odpovědi na písemné interpelace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP