(17.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Papež: Je to tak, můžeme hlasovat návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 914, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zeptám se na stanoviska. (Zpravodaj: Kladné. Navrhovatelka: Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 32, přihlášeno je 162, pro 101, proti 30. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, paní senátorce i panu ministrovi. Končím bod 5.

 

Budeme pokračovat bodem

6.
Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně
některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
/sněmovní tisk 916/ - třetí čtení

Prosím pana ministra obrany Vlastimila Picka a zpravodaje výboru pana poslance Seďu, aby se usadili u příslušného stolku. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 916/2.

Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Zeptám se pana ministra, zda chce využít závěrečného slova. (Děkuji.) Nechce. Pan zpravodaj také nechce. Ale prosím, přistupte tedy k řečništi a budeme hlasovat o pozměňujících návrzích. Zeptám se na proceduru.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Tak jak bylo řečeno, pozměňovací a jiné návrhy máte uvedeny ve sněmovním tisku 916/2. Navrhovaná procedura hlasování: Nejprve bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písm. B poslance Antonína Sedi. Jako druhé hlasování pozměňující návrh uvedený pod písm. C poslance Petra Hulinského. Jako třetí pozměňující návrh výboru pro obranu uvedený pod písm. A a jako čtvrté závěrečné hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, zda je tady jiný návrh procedury. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování.

 

První tedy budeme hlasovat pozměňující návrh pod bodem B. Je to tak, pane poslanče? (Ano, souhlas.) Zeptám se na stanovisko. (Souhlas. Doporučuji.) Dvakrát souhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 33, přihlášeno je 159 kolegyň a kolegů, pro 132, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dál, pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod písm. C poslance Petra Hulinského. Tady jenom upozorňuji, že v případě jeho přijetí bychom u pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. A nemohli hlasovat o bodech 1, 2. Stanovisko - nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Také nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 34, přihlášeno je 160, pro 8, proti 96. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji?

 

Poslanec Antonín Seďa: Dále hlasujeme o pozměňujícím návrhu výboru pro obranu uvedeném pod písm. A. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 35, přihlášeno je 160 kolegyň a kolegů, pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, já mám za to, že jsme se vypořádali se všemi návrhy.

 

Poslanec Antonín Seďa: Ano, hlasovali jsme o všech pozměňujících návrzích, můžeme přistoupit k hlasování závěrečnému.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Výborně. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), podle sněmovního tisku 916, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zeptám se na stanoviska. Pan zpravodaj? (Mírný souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 36, přihlášeno 160, pro 138, proti nikdo. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím projednávání bodu č. 6.

 

Bod č. 7. Jedná se o

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 928/ - třetí čtení

Prosím paní ministryni... (Dohadování u stolku zpravodajů.) Pardon, paní ministryně, omlouvám se, musíme si tady vyjasnit... Mezitím se zpravodajové dohodli, neskončilo to konfliktem mezi výborem pro obranu a ústavněprávním výborem, takže u stolku zaujala místo paní poslankyně Černochová a pan kolega Polčák je s tím takto srozuměn.

Ještě konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 928/3.

Otevírám rozpravu a vidím pana poslance Nečase. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cítím za svoji povinnost před projednáním tohoto bodu v souladu se zákonem o konfliktu zájmů, protože když budu parafrázovat lidové heslo, když pánbůh Ištvan dopustí, i vazbu spustí, musím ve svém případě konstatovat potenciální konflikt zájmů při projednávání tohoto návrhu zákona, a proto se jeho projednávání nezúčastním.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: To byl pan poslanec Nečas. Zeptám se, zda ještě někdo z kolegů chce vystoupit. Pan zpravodaj Polčák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Pane místopředsedo, dovolil bych si upozornit kolegy poslance, že tento návrh zákona se rovněž dotýká části výkonu vazby a navazuje zde na přijatá usnesení výboru OSN proti mučení, která byla dříve přijata už v roce 2004, na které vláda reagovala odpověďmi na otázku, ale protože vazba je, zdá se, nabíhající institut zejména u některých kolegů poslanců, tak bych si dovolil i z preventivních důvodů upozornit své kolegy na to, co je dnes dotčenou tedy tou úpravou předloženou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP