(17.30 hodin)
(pokračuje Nenutil)

Nelze samozřejmě říci, že od 29. října budou vydávány pamětní odznaky. Jejich návrh je připraven na Ministerstvu obrany. To datum bylo vyloženě symbolické a žádosti budou přijímány po tom datu, náležitě zpracovány, takže i obava, že od začátku listopadu se nemohou, promiňte mi ten výraz, předávat pamětní odznaky, je lichá. (Neustálý hluk v sále.)

Dámy a pánové, uvědomuji si, že před vás předstupuji s požadavkem, na jednu stranu, jenž chce uctít a ocenit úsilí těch, kteří měli to štěstí, že České národní povstání přežili, na druhou stranu s požadavkem rychlého projednání. Kde je vůle, tam se daří. Já bych vám přál, abyste té vůle měli dost.

Další část bych si pak nechal na případný výsledek - ne na případný, ale na výsledek hlasování Poslanecké sněmovny. Zatím těm, kteří dávali pozor, za tu pozornost děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, aby se slova ujal poslanec Miroslav Petráň a ještě uvedl tento text. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Petráň: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že moje role je tady teď zbytečná, protože pan předkladatel řekl úplně všechno. Musím říci jenom jednu poznámku. Protože tady padlo to, že zákon by měl nabýt účinnosti 28. října, tak je nutná legislativně technická úprava, kterou mi předal legislativní odbor, a ta zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Je to v § 5 část třetí Účinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď už můžeme otevřít obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Jiří Paroubek jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si neodpustím v úvodu jednu drobnou poznámku, možná trošku na účet i předsedajícího, nebo předsedající. Protože v tom hluku, který tady byl, a díky i tichému projevu pana senátora jsem jaksi neměl to potěšení vyslechnout většinu jeho argumentů. Nicméně chci ho uklidnit, národně socialističtí poslanci plně podporují tento návrh. Odstranili bychom tím jednu z křivd, protože až dosud podle platného zákona platilo, že se bojovalo jen na území Prahy. K povstání ale došlo na celém území nacisty okupovaného takzvaného protektorátu. Je jen škoda v tuhle chvíli, že žije už jen asi 150 našich spoluobčanů - jejich průměrný věk je něco kolem 85 let -, kteří mohou být oceněni pamětním odznakem účastníka Českého národního povstání.

Tento zákon je úzce spojen se změnou zákona o válečných veteránech, který je rovněž na programu zasedání Poslanecké sněmovny. Tímto se žijícím účastníkům dostane i další podpory. Jen musím zopakovat, že je škoda, že to trvalo dlouhých 67 let, než jsme se dopracovali k ocenění lidí, kteří bojovali často se zbraní v ruce a s nasazením vlastního života za svobodu naší vlasti. Ale lépe později nežli nikdy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím dalšího do rozpravy. Vidím paní poslankyni Wenigerovou. Prosím, můžete k mikrofonu, máte slovo.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v návrhu novely a potom v důvodové zprávě je uveden počátek povstání 30. duben. V odborné literatuře je ale uveden jako počátek povstání 1. květen, protože tenkrát v Přerově začalo toto povstání jako na prvním místě a posléze se rozšířilo na jiná místa na Moravě a teprve 5. května se dostalo na území Prahy. Takže já jsem pro to, abychom se o tom třeba pobavili ve výborech. V žádném případě ne v devadesátce. A ještě bych chtěla upozornit na to, že opravdu i v odborné literatuře a v učebnicích v našich školách je zavedeno Květnové povstání českého lidu a nyní se navrhuje České národní povstání i jako jistá paralela Slovenského národního povstání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, kdo další do rozpravy k tomuto návrhu zákona o Českém národním povstání? Pokud se už nikdo nehlásí, tak snad takto: Já myslím, že můžeme obecnou rozpravu ukončit s tím - já vás teď ale upozorním na to, že tady bylo podáno veto. Tady bylo podáno veto dvěma kluby, poslanci ODS a poslanci TOP 09. To znamená, že nemůžeme postupovat podle § 90 odst. 2, jak bylo navrženo původně.

My tedy v tom případě budeme pokračovat... kdybych věděl jak (směje se). Ano, už to mám. Máme za sebou obecnou rozpravu, která byla ukončena, takže jedině hlasovat o nějakých návrzích. Byly předloženy na zamítnutí nebo na vrácení? Poprosím zpravodaje, jestli by mi sdělil, že něco takového tady zaznělo, abych neudělal nějakou chybu. Prosím o sdělení.

 

Poslanec Miroslav Petráň: Není mi známo, že by byly podány nějaké návrhy na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže nikdo se ani - přece jenom, pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče. (Poslanec Grebeníček reaguje z místa.) Nebylo. Opravdu nebylo. Takže v rozpravě nic takového nezaznělo, můžeme zřejmě hlasovat pouze o přikázání výborům k projednání. To je jediné, co můžeme.

Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já se zeptám, jestli má někdo ještě jiný návrh. Pokud ne, zagongoval bych, budeme hlasovat. Můžeme hlasovat? Ještě jeden gong a budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38. Přihlášeno 181, pro hlasovalo 127, proti 1. Takže přikázání bylo provedeno.

 

To je vlastně všechno. Já poděkuji jak panu senátorovi, tak zpravodaji. (O slovo se hlásí pan senátor Nenutil.) Prosím, můžete.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já samozřejmě respektuji rozhodnutí dvou poslaneckých klubů. Každopádně vám děkuji za vůli s návrhem tohoto zákona zabývat, byť tedy v tradičním způsobu projednávání. V tom případě bych dával - ale to by si potom někdo z vás měl osvojit - návrh, má-li to být symbolické datum, pak nechť je to 5. květen 2013. Do té doby to snad projednáte. Musím ale říct, že do té doby zase bude o pár desítek méně těch, již by mohli třeba ještě do konce roku ten pamětní odznak získat. Ale je to vaše rozhodnutí.

A potom ještě jedna poznámka k těm datům. Propagujeme České národní povstání, a nikoli Květnové povstání českého lidu, protože na jiných odborných konferencích a seminářích, pořádaných i Senátem, kde byli přímí účastníci, mnozí dokladovali působnost, nebo ty aktivity v dubnu tohoto roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP