(12.30 hodin)
(pokračuje Tejc)

Tento znalecký posudek zpracoval a správnost posudku ověřil Mgr. Stanislav Huml. Dne 25. 2. 2009 při hlavním líčení před Obvodním soudem pro Prahu 2 vedeném pod spisovou značkou 3T 350/2008 byl Mgr. Stanislavu Humlovi před výslechem soudem předložen a přednesen znalecký slib, který vzal na vědomí a jako takový jej podepsal, dále byl poučen dle ustanovení § 106 trestního řádu, byl mu připomenut význam znaleckého posudku z hlediska trestního řízení, jakož i následky podání křivého posudku, ale i přesto jako znalec setrval na stanoviscích uváděných ve znaleckém posudku V.V.V.Expert a. s., a to i přesto, že tento posudek byl hrubě zkreslený, v čemž orgány činné v trestním řízení spatřují podezření ze spáchání trestného činu křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek dle § 175 odst. 1 a 2 písm. a) trestního zákona, účinného do 31. 12. 2009.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil Poslanecké sněmovně toto usnesení."

Toto je tedy návrh textu usnesení, o kterém budeme hlasovat, bez ohledu na názor mandátového a imunitního výboru. V tomto usnesení je přesně precizován onen trestný čin, kterého se podle orgánů činných v trestním řízení měl dopustit poslanec Stanislav Huml. Pokud tedy budeme hlasovat, a to je ten důvod, proč jsem vás zdržel touto přesnou citací, aby bylo jasné, v jaké věci budeme vyslovovat souhlas s trestním stíháním, protože ten souhlas, pokud bude vydán touto Sněmovnou, bude vydán pouze pro toto konkrétní jednání, pro nic jiného.

Tolik tedy ode mě. Na mě samozřejmě naváže zpravodaj výboru pan poslanec Marek Benda.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi mandátového a imunitního výboru, panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Prosím nyní zpravodaje tohoto výboru, kterým je pan poslanec Marek Benda, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Policie České republiky o udělení souhlasu k trestnímu stíhání. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já vám sdělím výsledky usnesení, které máte před sebou na svých lavicích rozdané, z 15. schůze mandátového a imunitního výboru ze dne 22. března 2011.

Mandátový a imunitní výbor po úvodním slově předsedy výboru poslance Jeronýma Tejce, zpravodajské zprávě poslance Marka Bendy a poslance Stanislava Křečka a po rozpravě

1. bere na vědomí vyjádření poslance Humla.

2. Po projednání žádosti Policie České republiky a po seznámení se s obsahem trestního spisu vedeného proti poslanci Stanislavu Humlovi konstatuje, že

1. předložený spis vykazuje liknavost a neodůvodněné průtahy ve vyšetřování Policií České republiky.

2. Ve vyšetřování Policie České republiky shledal rozpory a pochybnosti neodpovídající standardním postupům orgánů činných v trestním řízení, spočívající zejména v únicích informací do médií a ve skutečnosti, že další osoby, které znalecký posudek vypracovaly, nebyly dosud obviněny.

3. Pověřuje zpravodaje výboru, aby Sněmovnu seznámil s tímto usnesením, a ukládá tajemníkovi vrátit spis Obvodnímu ředitelství pro Prahu 2.

Já bych k tomu ještě dále dodal, že mandátový a imunitní výbor na téže schůzi hlasoval o usnesení, kterým by doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala návrh usnesení, jak vám jej předložil předseda mandátového a imunitního výboru, a pro toto doporučení nebyla v mandátovém a imunitním výboru nalezena většina.

To je všechno, co se týká mé zpravodajské zprávy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Markovi Bendovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní zatím písemné přihlášky. O slovo se hlásí pan poslanec Petr Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Poslanecký klub TOP 09 a Starostové jednomyslně podpoří vydání pana poslance Humla, a to z toho důvodu, že si myslíme, že pan poslanec Huml by měl dostat řádnou šanci, aby se obhájil před řádným soudem. My nechceme, aby panu poslanci Humlovi bylo do smrti předvídáno, že dnes nebyl vydán a byly tam nějaké pochybnosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Petrovi Gazdíkovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do všeobecné rozpravy. Podrobná bude teprve následovat. Pan kolega Huml až na závěr? Ale myslím, že teď by byla ta správná chvíle.

Prosím. Pan poslanec Stanislav Huml má slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobré odpoledne. Já si myslím, že svůj projev musím rozdělit do dvou částí, protože i to moje vydání bylo ve dvou částech. První bylo jednání před mandátovým a imunitním výborem a druhá, finální část je až teď.

Já mám s mandátovým a imunitním výborem trošičku možná vnitřní problém, protože nechápu jeho pozici a jeho postupy, tak jak to bylo předvedeno na Davidu Rathovi. Já si totiž myslím, že v případě Davida Ratha byl jednoznačně soud a soud přece nemůže rozhodovat politicky. Soud musí rozhodovat ryze právně, jestli tedy bylo, nebylo porušeno. A to je úloha mandátového a imunitního výboru. Nechci se vracet k Davidu Rathovi, ale ono to mělo jakoby z mého pohledu být naplněno i v mé kauze.

Já jsem nad tím trošku přemýšlel a musím nakonec finálově výboru jako celku poděkovat, protože odvedl opravdu v mém případě ryze odborný, právní, a tedy nepolitický výkon. Jsou pravidla, která mají orgány činné v trestním řízení dodržet, a pokud dodržena nebyla, má to výbor jednoznačně pojmenovat a přijmout nepolitické rozhodnutí. Stalo se tak usnesením. Návrh na moje vydání mandátovým a imunitním výborem přijat nebyl. Já si totiž myslím, že on je jediný informovaný. Ten výbor měl i od orgánů činných v trestním řízení všechny podklady. Ani já jsem se do spisu dosud podívat nemohl. Mandátový a imunitní výbor ano. On by měl odfiltrovat případy, kdy je žádost nedůvodná, bagatelní, nepodložená, vykonstruovaná apod. To jediné jsem od mandátového a imunitního výboru žádal.

Bohužel, musím říci, že ne všichni tomu tak rozumějí i v naší vlastní straně, protože moje zástupkyně mi na našem výboru řekla, že přesně chápe, že to je špatně, a přesto musí z politických důvodů zvedat ruku jinak. Já si myslím, že to je to nepochopení toho principu mandátového a imunitního výboru. Nad tím byste se všichni fakt měli zamyslet.

Stejně tak v případě Davida Ratha jsme my dnes rozhodovali jako odvolací orgán, a to nebylo rozhodnutí politické, to bylo zase rozhodnutí ryze právní, jestli ten člověk naplnil nějakou skutkovou podstatu nějakého protiprávního jednání, nebo ne. A my jsme dnes přijímali rozhodnutí, které možná v případě Davida Ratha bylo v rozporu s Listinou práv a svobod.

Já znovu děkuji výboru mandátovému a imunitnímu, protože v mém případě rozhodoval dobře. Já jsem opravdu o to rozhodnutí velmi stál.

A teď k vydání samotnému. Teď už mluvím k vám jako k tělesu, které bude rozhodovat o mém vydání. Já se trestního stíhání opravdu nebojím a chci být vydán. To tady říkám všem jednoznačně a dívám se vám přitom do očí. Jde o kauzu z roku 2009, není to kauza politická, je to kauza ryze technická. Kdo jste měli zájem, tak jste mohli vidět na mých internetových stránkách i ten sporný znalecký posudek. Úmyslně neříkám zmanipulovaný, protože není zmanipulovaný. Může tam být nějaká chyba, ale dělali jsme ho s nejlepším vědomím a svědomím a pracovali jsme na straně obhajoby. A pokud pracujete na straně obhajoby, tak vždycky máte na čele nálepku. Jste někdo, kdo se snaží vyvrátit tvrzení žalobce, a soudce se zkrátka na to tak kouká. My jsme se dostali se soudcem do konfliktu. Výsledek vidíte.

Proto tvrdím, že to je kauza ryze odborná a na mých internetových stránkách huml.stanislav.cz si můžete opravdu všechno přečíst. Je to tam se souhlasem objednatele vystaveno už půl roku.

My jsme totiž ani od soudu nedostali všechny podklady v takové kvalitě, jaké by měly být. Měli jsme černobílé fotokopie, barevné fotky jsme dostávali na poslední chvíli. Já to nechci příliš rozebírat.

Osobně si myslím, že ten útok je spíš veden na všechny lidi, kteří se snaží pracovat pro obhajobu, zastrašit obhajobu a vytvářet podmínky pro to, aby soudy měly jednodušší rozhodování. Ale spravedlnost je slepá, měla by poslouchat oba názory. A když jsou to názory odborné, tak si myslím, že není od věci, abychom nad tím přemýšleli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP