(9.50 hodin)

 

Poslanec Václav Horáček: Hlasujeme o bodu B jako celek, tzn. body B1 až B3.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Opět prosím stanoviska. Pan navrhovatel. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj. (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 181 z přihlášených 167 poslanců pro 35, proti 115, tento návrh taktéž nebyl přijat. Máme další pozměňovací návrh.

 

Poslanec Václav Horáček: Pozměňovací návrh není, hlasuje se o návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to podle sněmovního tisku 183."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 182 z přihlášených 167 poslanců pro 122, proti 9, tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím jednání o tomto bodu.

 

Přistoupíme k projednávání bodu následujícího a tím je

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují
některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění,
doplňuje a upravuje občanský zákoník
/sněmovní tisk 188/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Zdeňka Horníková. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk č. 188/3.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku písemnou, z místa se hlásí pan poslanec Křeček a já mu uděluji slovo. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Ne že bych nemohl, ale nehodlám o tom moc dlouho mluvit. Nedávno jsem totiž slyšel výrok dlouholetého člena dolní komory britského parlamentu, který řekl: "Zažil jsem v britské sněmovně spoustu skvělých projevů. Některé mě tak dojaly, že jsem měl slzy v očích. Ale neslyšel jsem žádný projev, který by změnil výsledky hlasování." (Potlesk.)

To bohužel o zastupitelské demokracii vypovídá víc než cokoliv jiného.

Já bych chtěl především říci, jaké poučení z této novely občanského zákoníku plyne. Podle mého názoru prvním poučením je, že můžeme zapomenout na stabilitu právního řádu. Jestliže tedy pár měsíců předtím, než je předložen nový text občanského zákoníku, schvalujeme tento občanský zákoník, a než si na to lidé zvyknou, za rok zase budou jiné změny občanského zákoníku, pak samozřejmě je možné jak občanský zákoník, i trestní zákoník, pan ministr vnitra tomu říká rychlá iniciativa, jak jsem se dočetl v novinách, můžeme měnit i trestní zákoník, takže na stabilitu, že by předpisy měly dlouhodobě platit, asi můžeme zapomenout. Občanský zákoník se může měnit po každých volbách. Jestli to někdo považuje za dobré, prosím.

Druhé poučení je, že nějaké autority práva nepůsobí. Já jsem si na to vzpomněl v souvislosti s tím, že minulé úterý tady pan ministr spravedlnosti říkal, že insolvenční zákon doporučují takové skvělé autority, jako prof. Eliáš a dr. Bureš, že to je nějaká záruka kvality. No ale to, že prof. Eliáš ustanovení, které teď budeme schvalovat, nazval protiústavním, to nikoho nějak moc nezajímá.

Třetí poučení je takové půlté zaručení, ta stoosmnáctka dělá své divy, jako že moc projednávat tyto věci nechceme.

Ještě bych si dovolil upozornit na své pozměňovací návrhy. Podal jsem jich celou řadu. Chtěl bych upozornit především na pozměňovací návrh D4. Přátelé, to je skutečně jedna ze zásadních věcí. Já se odvolám na původní vládní návrh. Chci, aby byl přijat původní návrh, který říká, že soud o novém nájemném rozhodne nejdříve ode dne podání návrhu. Změny, které nastaly v obou výborech, říkají, že soud musí rozhodnout ode dne podání návrhu. To je zásah do dispoziční autonomie soudu. Je to v rozporu s judikaturou Ústavního soudu, ale zejména, přátelé, od podání návrhu může soud rozhodnout o částkách nebo návrzích, které jsou nesporné nebo které jsou dány smlouvou nebo které jsou dány zákonem. Ale aby od podání návrhu rozhodoval o částce, která závisí na jeho volném uvážení toho soudu nebo na znaleckém posudku! To je přece nespravedlivé proti těm, kteří by se žalobami bránili. Dovoluji si požádat, aby o tomto bylo hlasováno přednostně, a záleží na vás, jak se rozhodnete. Považuji to za velice významné.

Považuji rovněž za důležité návrhy D5 a D4, to jsou návrhy, které, já už jsem na to upozorňoval v prvním čtení, že se vypouští ustanovení, že výpověď musí být doručena. Přátelé, jestliže v druhém odstavci říkáme, že od doručení může nájemce podat žalobu, v prvním odstavci musí být, že výpověď musí být doručena. Slyšel jsem námitku, že v jednom návrhu je, že písemná výpověď musí být doručena. Je-li výpověď dána písemně, tak i písemná výpověď musí být doručena. Není to nic proti tomu a nevylučuje to samozřejmě náhradní doručení. Dnes judikatura říká, že doručeno je tehdy, jestliže se zásilka dostala do dispozice, tzn. byla vhozena do schránky, pošta oznámila, že doručuje, to už je doručení, i když se o tom nájemce nedozvěděl. V tom přece není žádný problém. Ale nemůžeme vypustit povinnost doručení.

A konečně pozměňovací návrh D10, tam já doporučuji vypustit třetí bod přechodných ustanovení. Obávám se, přátelé, kteří by hlasovali proto, že si ho dobře nepřečetli, protože první věta říká, že se všichni ti, kteří bydlí ve služebních bytech, poté, co zemřel nájemce služebního bytu, musí do tří měsíců vystěhovat, jestliže jsou k tomu vyzváni. Všichni obyvatelé vojenských bytů, železničářských bytů, ze všech bytů by se lidé, vdovy po vojácích atd., museli vystěhovat, pokud budou vyzváni. Domnívám se, že to je zásah proti nabytým právům. Lidé měli právo na náhradní byt do té doby. Dnes jim toto právo vzít, nevím, jestli je k tomu důvod. Je to pozměňovací návrh D10. Dovolím si tedy požádat, aby byl hlasován přednostně před ostatními výbory. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Do rozpravy se dále přihlásil pan poslanec Jiří Paroubek. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, Poslanecká sněmovna má dnes ve třetím čtení schválit vládní návrh novely občanského zákoníku, ve kterém dominuje ta část, která upravuje a mění ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytů. Návrh včetně pozměňovacího návrhu našeho ústavněprávního výboru, který, jak předpokládám, bude schválen a do novely recipován, bohužel podle mého názoru a také stanoviska našich expertů není zcela uspokojivý.

Vážená paní předsedající, já se skoro neslyším, jestli by tady za mnou vláda mohla přestat vyrušovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP