(10.10 hodin)

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh obsahuje odklad vydávání elektronicky čitelných občanských průkazů z původního termínu 1. července letošního roku na nový termín 1. ledna 2012. Dále návrh obsahuje pověření pro Ministerstvo vnitra vést seznam důvěryhodných certifikačních služeb pro elektronický podpis.

S odkladem ostrého provozu základních registrů, který je předmětem sněmovního tisku č. 1006, je zcela na místě odložit i vydávání elektronicky čitelných občanských průkazů. Bez fungování systému základních registrů ztrácejí elektronicky čitelné občanské průkazy svoji stěžejní přednost, možnost komunikace s informačními systémy veřejné správy.

Dále se v návrhu novelizuje zákon o elektronickém podpisu, a to tak, že Ministerstvo vnitra bude pověřeno vedením seznamu tzv. důvěryhodných certifikačních služeb. Vedení tohoto seznamu požaduje rozhodnutí Komise Evropských společenství za účelem odstraňování bariér vnitřního trhu. Mohu konstatovat, že Ministerstvo vnitra je po věcné stránce připraveno toto zákonné pověření okamžitě realizovat.

Obě navrhované novely jsou časově naléhavé. Odklad elektronicky čitelných občanských průkazů by měl být přijat nejpozději k 31. květnu, protože k tomuto datu nabývají účinnosti některá novelizovaná ustanovení, která počítají s vydáváním elektronicky čitelných občanských průkazů k původně stanovenému datu. V případě zákona o elektronickém podpisu by měla navrhovaná právní úprava nabýt účinnosti již dnem vyhlášení. Proto podporuji návrh na schválení tohoto zákona v prvním čtení. S návrhem vyslovila vláda souhlas.

Závěrem bych chtěl i v tomto případě poděkovat předkladatelům za předložení návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Kdo se hlásí dále do obecné rozpravy? Nikdo, takže obecnou rozpravu končím. Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1028 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Odhlásím vás a poprosím o novou registraci...

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 143 poslanců, pro 140, nikdo proti, takže návrh tohoto usnesení byl schválen.

 

Mohu zahájit podrobnou rozpravu. Ani do té nemám další přihlášky, takže podrobnou rozpravu končím a ptám se, zdali je zájem ze strany navrhovatele či zpravodaje o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jaroslava Krupky, Toma Zajíčka, Jiřího Petrů a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1028."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 6. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 148 poslanců, pro 145, nikdo proti. Návrh usnesení jsme schválili.

 

Mohu ukončit projednávání tohoto bodu. O slovo se ještě přihlásil pan poslanec Krupka coby navrhovatel.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážené kolegyně a kolegové, já bych byl rád, kdybychom přes vzrušenou diskusi mohli vnímat, že ten návrh byl předložen napříč politickým spektrem. Chci vám všem znovu poděkovat za to, že jste to takto akceptovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

5.
Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky,
Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 960/ - prvé čtení

Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 960/1. Prosím, aby za navrhovatele uvedl tento poslanecký návrh pan poslanec Jaroslav Fiala.

 

Poslanec Jaroslav Fiala: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavním důvodem k předložení navržené změny Ústavy je podle názoru navrhovatelů již déle neudržitelný omezený rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu, který neodpovídá stupni dosaženého společenského vývoje, změn ve veřejné správě po roce 2000 a po přistoupení České republiky k Evropské unii. Současná doba, vyznačující se neutěšeným stavem veřejných financí, taktéž volá po změnách v kontrole ve veřejném sektoru.

Dosavadní působnost NKÚ je Ústavou omezena na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Podle článku 18 Limské deklarace o základních směrech finanční kontroly, která je významným a v prostředí Evropské unie všeobecně uznávaným dokumentem Mezinárodní organizace kontrolních úřadů, má celá správa veřejných prostředků bez ohledu na to, zda a jakým způsobem se to odráží ve státním rozpočtu, podléhat kontrole příslušného nejvyššího kontrolního úřadu. Na to reaguje nově koncipované znění článku 97 odstavce 1, které pod kontrolní pravomoc NKÚ podřazuje i hospodaření územních samosprávných celků s jejich majetkem. Kontrola hospodaření obcí a krajů se však bude omezovat pouze na kontrolu zákonnosti, NKÚ tedy s ohledem na zachování svébytnosti územní samosprávy nebude přezkoumávat jejich hospodaření z hlediska vhodnosti, účelnosti či hospodárnosti. Dále se vztahuje působnost NKÚ i na další právnické a fyzické osoby, které by mohly podléhat jeho kontrolní činnosti za předpokladu, že hospodaří s veřejnými prostředky. Mezi ně budou spadat zejména veřejnoprávní korporace a jiné instituce hospodařící s veřejnými prostředky a s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Evropské unie.

V novém znění dalších odstavců článku 97 reagují navrhovatelé rovněž na dlouhodobé výtky právní teorie s ohledem absence ústavní úpravy postavení členů NKÚ a jejich funkčních období, ústavní úpravy neslučitelnosti funkcí prezidenta, viceprezidenta a člena NKÚ, a ústavní úpravy toho, kdy NKÚ jedná a rozhoduje ve sboru. Tato elementární pravidla by měla být obsažena přímo v Ústavě a teprve jejich podrobnosti v příslušném prováděcím zákoně.

Nově navrhovaná úprava působnosti NKÚ tedy umožní výkon jeho kontrolní pravomoci nejenom ve vztahu k majetku státu a státnímu rozpočtu, jak je to v rigidnější formě prováděno doposud, ale i ve vztahu k ostatním veřejným prostředkům, kde by kontrola měla být spíše flexibilnější, s tím, že další podrobnosti stanoví prováděcí zákon.

Návrh novely Ústavy respektuje dikci platné Ústavy a v ní obsažené ústavní principy a nedotýká se podstatných náležitostí demokratického právního státu, článek 9, odst. 2 Ústavy. Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami ani s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Předložený návrh není rovněž v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie ani s judikaturou Evropského soudního dvora.

Závěrem avizuji, pane předsedající, přihlášku do obecné rozpravy, kde navrhnu zkrácení lhůty pro projednání ve výborech o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane navrhovateli. Nyní prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj pro první čtení, kterým je poslanec Jiří Pospíšil. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP