(10.20 hodin)

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych sdělil stručnou zpravodajskou zprávu k tomuto sice drobnému, ale z hlediska obsahu velmi významnému novelizačnímu bodu našeho ústavního pořádku.

Chci nejprve říci, že téma působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu zde na půdě Poslanecké sněmovny neprojednáváme poprvé. Toto téma bylo velmi podrobně diskutováno již v minulém volebním období v rámci tzv. parlamentní komise pro reformu Ústavy České republiky a velmi výrazně se diskutovalo o tom, zda působnost českého Nejvyššího kontrolního úřadu rozšířit i na kontrolu jiných veřejných rozpočtů nebo obecně veřejných prostředků, které přímo nejsou součástí státního rozpočtu nebo přímo vlastníkem není stát jako subjekt. V zásadě byla shoda napříč politickým spektrem na tom, že bychom měli rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu. Ostatně, jak také říkal zástupce navrhovatelů, je toto dnes evropským trendem. Většina zemí Evropské unie, pokud má, a většina má, takovýto nějaký typ NKÚ, má to často různé jiné názvy, nicméně je to jakýsi nezávislý auditor, nezávislý orgán stojící mimo moc výkonnou, zákonodárnou a soudní, který kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky - tedy pokud jiné země mají takovýto nezávislý orgán, který často nemá ani potom následné možnosti zásahu, ale pouze svým rozhodnutím a významem svého rozhodnutí ovlivňuje hospodaření, tak tyto orgány většinou kontrolují nejen stát, státní příjmy a státní majetek, ale kontrolují i ostatní veřejné majetky či veřejné prostředky.

Myslím si tedy, že je velmi dobře, že se k tomuto návrhu v tomto volebním období opět vracíme. Je vhodné dodat, že v předchozím volebním období ten návrh ztroskotal na tom, že v zásadě nebyla shoda na přesných formulacích toho, jak má být Ústava novelizována. Nebyl to problém politický, byl to spíše opravdu problém právní, tedy jak naformulovat novou podobu článku 97 Ústavy tak, aby svou obecností byl kompaktní s tím, jak jsou formulována ustanovení u jiných ústavních institucí, ale aby na druhou stranu došlo k zpřesnění, které bude jednoznačně vykonatelné. Protože jak víte, tak dnes vedle státu hospodaří s veřejnými prostředky veřejnoprávní korporace územního typu, ale též fyzické a právnické osoby, které mohou za zákonem daných podmínek hospodařit s veřejnými prostředky, a protože tato struktura subjektů se neustále mění, je velmi obtížné exaktně, pregnantně právně zachytit do jedné věty v Ústavě, jak přesně tu působnost vymezit. Myslím, že to také bude předmětem asi největší diskuse kolem této novely Ústavy.

Nepředpokládám, že zde povedeme nějakou radikální střetovou diskusi o tom, zda novelizovat Ústavu, či nikoli, zda rozšiřovat působnost NKÚ, či nikoli. Zaznamenal jsem, že většina politických stran zastoupených ve Sněmovně podporuje tuto myšlenku, ale povedeme asi diskusi v rámci výborové diskuse o tom, jak přesnou formulaci zachytit, uchytit, a jak tedy přesně, pregnantně působnost NKÚ a případně ještě další ustanovení do článku 97 promítnout. Tam vidím, že diskuse bude asi výrazná, a už jsem zaznamenal od některých z vás podněty na zpřesnění formulací, zaznamenal jsem také od samotných zaměstnanců NKÚ návrhy na zpřesnění formulací. Čekám tedy v této oblasti relativně výraznou diskusi. (Trvalý hluk v sále.)

Nyní prosím k samotné navržené úpravě. Jak jsem řekl, upravuje se čl. 97 Ústavy a doplňuje se pak článek II, který se zabývá účinností takto případně přijaté novely Ústavy. K samotnému článku 97 je třeba říci, že se rozšiřuje, a to je asi to gros, samotná působnost NKÚ. Dosud Ústava říká, že Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán a vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. S tímto ustanovením Ústavy nejsou problémy. Navazující zákon o NKÚ jasně klasifikuje a specifikuje, jak ta působnost má být vykládána, v praxi to fakticky nečiní problémy. Navrhovatelé navrhují přesto zpřesnění jak u té, řekněme, složky kontroly státního majetku a státních prostředků, kdy by věta první článku 97 odst. 1 zněla: "Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje hospodaření s majetkem státu, příjmy a výdaje podle státního rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu." Podle mého názoru je to víceméně kompatibilní s tím, co dnes v Ústavě už je u toho státního majetku. Je to určité zpřesnění.

Já zde poukazuji na to, že vláda ve svém stanovisku upozorňuje na to, že tato věta by měla být ještě jednou analyzována, že je tam možný dvojí výklad u té části, která upravuje příjmy a výdaje státního rozpočtu. Přiznám se, že názor vlády úplně nesdílím, ale korektně na to upozorňuji, že ve stanovisku vlády, které je v zásadě souhlasné, je upozorněno na to, že tato první věta odst. 1 čl. 97 by ještě měla být zpřesněna. Bude tedy na ústavněprávním výboru, aby toto zanalyzoval a případně vzal v potaz.

Klíčová -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, projednáváme novelu Ústavy, věnujte proto náležitou pozornost tomu, co vám pan zpravodaj k této věci chce sdělit. Prosím tedy o klid.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Klíčová je věta dvě článku I, která právě přináší to hlavní novum, hlavní změnu, a ta zní: "Může kontrolovat zákonnost hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmů a výdajů podle jejich rozpočtů." Tady upozorňuji na to, že vláda konstatuje, že věta, která začíná slovy "může kontrolovat", to znamená NKÚ může kontrolovat hospodaření s penězi obcí a krajů, když to zjednoduším, může být vykládána dvojsečně, a vláda navrhuje, aby zde bylo jasně konstatováno, že NKÚ kontroluje. Já se k tomu osobně také přikláním, protože předmětem různých sporů v oblasti veřejného práva při výkladu působnosti státních institucí, a už je jedno, zda to jsou instituce výkonné moci, či moci soudní, pokud je působnost zákonodárcem stanovena slovesem "může", nikoli "musí" nebo "kontroluje", často to vede k výkladu, nakolik konstatování "může kontrolovat" je fakultativní a záleží na volné úvaze daného orgánu, nebo naopak, nakolik státní orgán, protože zákon mu stanovuje jasná pravidla fungování a působnosti, zkrátka musí.

Osobně se přikláním k tomu, co říká vláda, že pro jednoznačnost výkladu by bylo vhodné slovo "může" nahradit slovem "kontroluje", a tím bychom odstranili problémy výkladu, zda NKÚ je při kontrole rozpočtu obcí a krajů v zásadě zcela volně postaven před to, zda se rozhodne, či nerozhodne k samotné kontrole. Já tedy doporučuji slovo "kontroluje", tím ta působnost bude jasně vymezena.

Otázkou také je, a to asi, předpokládám, budeme také diskutovat, zda ve chvíli, kdy NKÚ kontroluje stát, příjmy a výdaje státního rozpočtu a majetek státu jak z hlediska nakládání v oblasti zákonnosti, to znamená zda naložení s majetkem je zákonné, v souladu se zákony, tak všichni víme, že kontroluje též účelnost nakládání s majetkem, hospodárnost a věcnou správnost. Otázka je, jestli by stejnou šíři působnosti, to znamená stejnou šíři kontroly, NKÚ neměl mít právě i vůči obcím a krajům. Marná sláva, pokud přijímáme filozofii, že NKÚ vedle státu má kontrolovat také obce a kraje, protože také jde o veřejný majetek a peníze nás všech daňových poplatníků, tak si myslím, že míra kontroly by možná měla být stejná jako u státu. Ale je to k diskusi. Já to tady neříkám jako kritiku, to si nedovoluji, jenom to říkám jako jednu z věcí, kterou asi budeme také diskutovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP