(12.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova zástupce předkladatelů a pana zpravodaje. (Není zájem.)

V rozpravě zazněl návrh na zamítnutí. Zazvoním a budeme o tomto návrhu hlasovat. Před hlasováním vás odhlásím. Hlasování pořadové číslo 85 prohlašuji za zmatečné. Odhlásím vás a prosím vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy na zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 86 z přihlášených 103 poslankyň a poslanců pro návrh 46, proti 48. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji, proto přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 108 poslankyň a poslanců pro návrh 102, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Končím bod 17. Předávám řízení panu místopředsedovi Filipovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne. Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem

19.
Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra,
Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 727/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 727/1. Požádal bych pana poslance Milana Urbana a pana poslance Jana Špiku, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Milan Urban. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh novely zákona o hospodaření s energií je poměrně jednoduchý. Tato novela navrhuje, aby státní energetickou koncepci na rozdíl od vlády schvalovala také Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Jistě jste zaznamenali v debatě ke zprávě pana premiéra Fischera i názory, které se týkaly státní energetické koncepce. Zaznělo tady naprosto jasně, že energetická politika, energetická koncepce, má nejenom evropský rozměr, ale je také výsostně politickou záležitostí. V dobách, kdy vláda projednává, jak to bude vypadat s dodávkami plynu na přelomu roku 2009 a 2010, v dobách, kdy se dohadujeme velmi dlouho v České republice v odborných i jiných kruzích o tom, jak má být zajištěna energetická budoucnost a energetická bezpečnost České republiky, je nesmírně důležité, aby tato Sněmovna zaujala k celé energetické budoucnosti, energetické koncepci, nějaké stanovisko. A to nemluvím o tom, že si tady poplakal pan Martin Bursík, že energetická koncepce, kterou v současné době zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, je v rozporu s klimatickou koncepcí Evropské unie, že je potřeba hledat nějaké synergie v těchto věcech.

Já si myslím, že to podezření, které tady bylo vůči mně v dobách koaliční vlády ODS, lidovců a zelených, že tento návrh má za cíl rozbít vládu této koalice, že v případě, že bude přijat, zelení opustí Topolánkovu vládu, tak že to podezření zmizelo s časem, neboť Topolánkovu vládu tady dávno nemáme, nemáme tady dávno vládní prohlášení, které zakazovala jakékoli úvahy o energetice.

Jestli tedy myslíme vážně, že energetická politika, energetická koncepce České republiky má být současně evropskou, má být taková, aby nebyla v rozporu s tím, k čemu se zavázala Česká republika, jestli myslíme vážně, že vytvoříme systém, který zajistí České republice energetickou bezpečnost a energetickou budoucnost, tak se k tomu musíme v této Sněmovně podle mého názoru postavit čelem. I proto, že říkáme, že to je politická věc, i proto, že Fischerova vláda říká, že na to nemá mandát, i proto, že zástupce ODS na tento mikrofon - Martin Říman - zde řekl, že bychom měli počkat na rozhodnutí o energetické budoucnosti až za volby v roce 2010.

Ten návrh, přátelé, neříká, že by tady měla být umožněna nějaká zásadní kreativita při projednávání státní energetické koncepce v Poslanecké sněmovně. On říká, že vláda připraví, Poslanecká sněmovna buď schválí, nebo neschválí. V případě, že neschválí, tak vláda je povinna předložit jiný návrh. To je podstatou novely zákona o hospodaření s energií. Já si myslím, že v této chvíli, kdy zde máme úřednickou vládu, ve chvíli, kdy zde nemáme v kazajce vládu Mirka Topolánka ve vztahu k energetické koncepci, je nesmírně důležité, aby Poslanecká sněmovna se k takovémuto dlouhodobému návrhu energetické budoucnosti vyjádřila. Myslím si to i proto, že veškeré vlády, které zde mohou vzniknout po volbách v roce 2010, ale i dalších, by měly respektovat větší sílu takové energetické koncepce, aby náhodou nedocházelo k obratům o 180 stupňů, jako tomu bylo v minulosti.

To je, myslím, celé, co je potřeba v této chvíli v rámci prvního čtení tohoto návrhu říci. Uvidíme, jestli zelení zůstanou na svých pozicích, když říkají, že takovou koncepci by přece neměli připravovat úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu, nemělo by to být jen v rukou exekuce, mělo by to být výsostné politické rozhodnutí. Kde jinde se má rozhodovat o výsostném politickém rozhodnutí než v Parlamentu České republiky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Špika. Eviduji přihlášky do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Špika: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přednést zpravodajskou zprávu k této novele zákona.

Jak tady pan kolega Urban říkal, jedná se o poměrně jednoduchou úpravu zákona 406 o hospodaření energií. Přesto si dovolím zopakovat, o co vlastně jde. Jedná se o to, aby státní energetickou koncepci vzhledem k její závažnosti schvalovala Poslanecká sněmovna na návrh vlády, které tento dokument připraví Ministerstvo průmyslu a obchodu a další. To za prvé. Za druhé, aby se zkrátilo řekl bych kontrolní období z pěti let na tři roky. A v poslední řadě třetí změna, nebo doplněk, je v tom, že územní orgány by měly postupovat při plánování dokumentací v územních celcích podle státní energetické koncepce, případně místních energetických koncepcí územních. Takže to jsou jediné tři změny, které tento návrh upravuje v zákoně č. 406. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP