(10.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Přikročíme k projednávání bodu

 

145.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007
/sněmovní tisk 653/

 

Tento materiál uvede pan ministr Ondřej Liška. Prosím, vážený pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážená paní předsedající, děkuji. Já v zastoupení pana ministra Bursíka nyní přednesu stručnou zprávu ke Zprávě o životním prostředí v roce 2007.

Na základě vyhodnocení stavu a vývoje životního prostředí České republiky v roce 2007 je možné konstatovat, že po předchozí stagnaci v letech 2005 a 2006 se stav životního prostředí zlepšuje. Zhoršení kvality ovzduší a kvality vod v předchozích dvou letech byl jenom přechodným výkyvem, který neznamená zvrat dlouhodobě pozitivního trendu vývoje stavu životního prostředí. Je však nutné zdůraznit, že zásadní problémy a hrozby pro budoucí vývoj, identifikované již v předchozích letech, nabývají na významu a naléhavosti. Jedná se o rostoucí emise skleníkových plynů, vysoký podíl emisí do ovzduší z obtížně regulovatelných zdrojů znečištění, jako je doprava a vytápění domácností a dynamický rozvoj silniční dopravy spojený s nepříznivými dopady na životní prostředí.

Mezi nejpodstatnější hlavní pozitivní zjištění zprávy za rok 2007 patří, že kvalita ovzduší v České republice se meziročně zlepšila. Plocha území se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska lidského zdraví se zmenšila z 29 % území v roce 2006 na 6,3 % v roce 2007, kde však žije více než 32 % populace České republiky. Toto zlepšení však bylo ovlivněno příznivým průběhem meteorologických podmínek v roce 2007. Problematickým regionem z hlediska kvality ovzduší nadále zůstává Moravskoslezský kraj.

Dále. Znečišťování vod z bodových zdrojů má klesající charakter. Loňské zhoršení znečišťování vod organickými látkami se v roce 2007 nepotvrdilo. Dále. Jakost tekoucích vod se dle aktuálního vyhodnocení zlepšila. Cíl v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou byl splněn. Na vodovod je připojeno 92 % obyvatel.

Energetická náročnost ekonomiky pokračuje ve strmém poklesu nastartovaném v roce 2005, a to přibližně o 6 % za rok. Výkony nákladní železniční dopravy meziročně stouply o 3,3 %, což při mírném snížení celkových objemů nákladní dopravy naznačuje zastavení nárůstu environmentálně nejškodlivější nákladní silniční dopravy.

A dále už ve stručnosti. Zvyšuje se podíl trvalých travních porostů a lesů na úkor orné půdy, pokračuje rozvoj ekologického zemědělství, a to jak v nárůstu obhospodařované plochy, tak v počtu ekologicky hospodařících farem. V druhové skladbě lesů stoupá zastoupení listnatých dřevin.

A nyní jenom velmi stručně. Hlavní negativní zjištění zprávy a hrozby pro budoucí vývoj jsou následující.

Emise skleníkových plynů po strmém poklesu v úvodu 90. let, který zajistil splnění závazků vůči Kjótskému protokolu, nadále neklesají. V posledních letech dokonce zaznamenaly mírný nárůst. Strmě rostou emise z mobilních zdrojů, které v roce 2006 dosáhly 13 % celkových emisí. Měrné emise skleníkových plynů v České republice patří mezi nejvyšší v Evropě. Doprava je jedním z hlavních znečišťovatelů a její vliv na kvalitu ovzduší neustále stoupá. Dle klasifikace NFR se silniční doprava, která způsobuje téměř veškeré znečištění z dopravy, podílela v roce 2006 na emisích oxidu dusíku 32 %, přepravní výkony osobní dopravy rostou. Pokračuje nárůst výkonu individuální automobilové dopravy a letecké dopravy.

Skladba paliv primární energetické základny je stabilizovaná s vysokým zastoupením tuhých paliv. Dále. Vývoj podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřeby primárních energetických zdrojů nedává dostatečný předpoklad i přes mírný meziroční nárůst.

Zdravotní stav lesů České republiky dle míry defoliace jehličnatých stromů starších 60 let patří mezi nejhorší v Evropě.

A poslední dva body. Produkce odpadů dle předběžných výsledků meziročně stoupla. Stále vysoký podíl odpadů je ukládán na skládky a dle předběžných dat přetrvává vysoký podíl skládkování komunálního odpadu. Narůstá také výskyt alergických onemocnění u dětí zejména předškolního věku.

Je nutné zdůraznit, že zásadní problémy a hrozby pro budoucí vývoj, které byly identifikovány již v předchozích letech, nabývají na významu a naléhavosti. Závěry této zprávy by měly ovlivnit další směřování politiky v oblasti životního prostředí a vést také k zamyšlení nad prioritami prosazovanými vládou. V tomto smyslu se v současné době započala i aktualizace státní politiky životního prostředí včetně opatření k její podpoře.

V souladu s výše citovaným zákonem o právu na informaci o životním prostředí je zpráva rovněž zveřejňována, a to na webových stránkách Ministerstva životního prostředí a také formou publikace shrnující klíčová sdělení, ve které je vloženo i CD obsahující kompletní znění zprávy o životním prostředí České republiky v roce 2007. Děkuji. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane ministře. Usnesení výboru pro životní prostředí jsme obdrželi jako sněmovní tisk 653/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Mencl nebo někdo další z výboru pro životní prostředí, s tím, že usnesení je poměrně jednoduché. Výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně, aby zprávu o životním prostředí vzala na vědomí. Děkuji. rychle tedy rozhodneme o změně zpravodaje.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 125. Táži se vás, kdo souhlasí s tím, aby pana kolegu Mencla zastoupil pan poslanec Rabas. Děkuji vám. Kdo je proti?

Z přítomných 87 poslankyň a poslanců pro 64, proti nikdo.

 

Vážený pane poslanče Rabasi, prosím informujte nás o jednání výboru a předneste návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, výbor pro životní prostředí na své schůzi 4. března přijal po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Bízkové, zpravodajské zprávě poslance Mencla a po rozpravě usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2007, tisk 653, vzala na vědomí, dále pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a nakonec ukládá předsedovi výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné taktéž bez přihlášky. Končím podrobnou rozpravu.

Rozhodneme o předloženém návrhu usnesení, tedy: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2007."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 126. Táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 87 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti 2. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme projednávat bod

 

146.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009
/sněmovní tisk 718/

 

Tento materiál uvede místopředseda vlády a ministr Petr Nečas. Vážený pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předkládám vám jménem vlády materiál Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009, který byl schválen usnesením vlády č. 17 ze dne 5. ledna 2009.

Materiál obsahuje přehled o účasti na vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně plánovaných v roce 2009. Vojenská cvičení plánovaná Generálním štábem Armády České republiky na období roku 2009 vycházejí z členství České republiky v NATO a Evropské unii. Účast jednotek a štábů Armády České republiky na plánovaných cvičeních je naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO k dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států NATO při plnění společných úkolů.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP