(11.20 hodin)
(pokračuje Krupka)

Byl to základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí, základní registr obyvatel. Tady v těchto dvou registrech jsme se přesně našli v tom úvodním příkladu, čili dotyčný doložil, kde bydlí, z výpisu z katastru, a současně doložil, že je občanem a obyvatelem města, protože to bylo v databázi a v registru obyvatel. Třetím registrem je základní registr osob. Tady se v tuto chvíli bavíme o právnických a fyzických osobách. Posledním registrem je základní registr práv a povinností.

Tady bych si dovolil jenom jednu poznámku na adresu ministerstva. Možná že vy sami ani netušíte, že v současné době existuje možná několik stovek registrů a databází, které jsou různými způsoby zpracovávány, doplňovány, efektivně a neefektivně využívány, ale co je to nejpodstatnější - nejsou v žádném případě spolu propojeny. To znamená, že jakákoliv výhoda, která by byla z existence tak velkého množství údajů, tady neexistuje. Právě proto by bylo velice dobré, a to je trošku ten můj apel, aby prostřednictvím i vlády, protože tady se hodně budeme bavit o resortismu, byla učiněna jakási inventura potřebnosti takového rozsahu registrů a databází, aby se vlastně vygenerovalo na bázi jakési odborné diskuse, co do budoucna je vůbec třeba schraňovat za data a jakými způsoby s nimi pracovat, a tato informace byla podkladem pro další nástavbu tohoto systému.

Vrátíme se zpátky k samotnému zákonu. Znamená to, že s využitím těchto základních čtyř registrů všechny další registry, které budou zapojeny do tohoto systému, budou využívat on line aktuální informace, které budou poskytovat tyto čtyři databázové systémy, a bude samozřejmě tím pádem zabráněno duplicitě, která byla naznačena jak v úvodním vystoupení pana ministra, tak v drobném expozé, které jsem si dovolil na začátku.

Ten informační systém, resp. referenční údaje základního registru, bude vlastně umožňovat to - a přesně tak to cituje zákon - že občan bude požádán pouze o ty údaje, které neobsahují tyto registry, čili za běžných a normálních okolností, u běžné agendy, by měl skutečně být na základě platnosti a fungování tohoto systému minimálně obtěžován.

Je tady třeba zmínit, že pro to, aby tento systém fungoval, bude zřízena Správa základních registrů, která bude mít na starosti spravování a provoz informačního systému těchto základních registrů. Chci tady zdůraznit, aby nedošlo k nějakému omylu, protože to může být i jedna z výtek, nebude to instituce, která bude mít oprávnění vstupovat k datům, čili k obsahu referenčních databází.

Vedle toho vznikne správce agendových systémů, čili budou to správci jednotlivých agend jednotlivých registrů, kteří budou mít na starosti aktuální doplňování těchto registrů. Tady bych si dovolil opět jeden apel na ministerstvo jako na iniciátora tohoto zákona, že velice bude záležet na tom, aby se celý systém rozeběhl v pořádku, aby buď výchozí stav, nebo stav následně doplňovaný byl doplňován aktuálně, přesně, aby byly vymýceny všechny duplicity a nepřesnosti, protože jedině tak přinese tento systém efekt.

Pro to, aby byla zabezpečena komunikace - a tady bych se přihlásil i ke svému apelu, který jsem vznesl, a nebyl jsem sám, při projednávání předchozího zákona o datových schránkách a osobním čísle - jsou zaváděny identifikátory. Vznikají už možná trošku familiární zkratky AIFO a ZIFO, čili je to agendový a základový identifikátor, které mají umožnit a zajistit jednoznačnou identifikaci osoby čili žadatele a na druhé straně mají garantovat při sestavení jisté komunikace mezi jednotlivými úřady, které si budou navzájem přenášet tato data, aby došlo k anonymnímu přenosu a pouze na základě vyžádání a souhlasu toho, kdo to žádá, to znamená například té fyzické osoby, která přijde na úřad a požádá o něco, co si ten úřad může zjistit sám. Zabezpečení bude zajišťováno i Úřadem pro ochranu osobních údajů, protože on bude ten, který bude generovat základní identifikátor.

Samozřejmě bez ochrany dat není možné, aby tento systém fungoval. A tady bych se opět přimluvil a obrátil na pana ministra, aby této otázce i při dalším projednávání, a nejenom zde, v tomto případě rámcového zákona, ale zejména u jednotlivých registrů, byla věnována maximální pozornost.

Tento zákon mimo jiné v závěrečné části uvádí ještě ve druhé části změnu zákona o informačních systémech veřejné správy, čili to je jenom dovětek k úvodnímu textu názvu zákona, a je tam spíše jen formální úprava, která nemá zásadní význam.

Chtěl bych ještě doplnit dvě informace. Pro to, jakým způsobem to má fungovat, máte, myslím, zajímavý obrázek v důvodové zprávě - požádal bych ty, kteří o to mají zájem, aby se na to podívali, protože i tam je naznačený způsob komunikace mezi jednotlivými úřady, institucemi, kde nastartuje žadatel a zpětným kolečkem se k němu dostane požadovaná informace na základě zabezpečeného procesu mezi jednotlivými institucemi. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka. Samozřejmě se dá předpokládat, že si uplatnění tohoto zákona vyžádá určité finanční prostředky. V důvodové zprávě jsou specifikovány a je tady kladen veliký důraz na součinnost čerpání peněz Evropské unie, protože právě tam se klade důraz na elektronizaci veřejné správy, a proto je tam specifikován určitý objem finančních prostředků, které se dají takto efektivně využít. Nicméně pro to, aby se daly efektivně využít, musíme mít zákon. Proto bych vás požádal, abyste podpořili propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji zpravodaji panu poslanci Jaroslavu Krupkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pan poslanec Krupka tady ve svém úvodním slově řekl, že je potřeba věnovat pozornost především bezpečnosti tohoto systému. Já bych chtěl upozornit na jeden drobný rozpor, který může mít dalekosáhlé následky, rozpor, který je mezi samotným návrhem zákona a důvodovou zprávou.

Na straně 4 v § 8, identifikátory fyzických osob, je v odstavci 1 napsáno: "Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby." Prostě z AIFO neuděláte ZIFO. Ale v důvodové zprávě na straně 18, druhý odstavec odspodu uprostřed, je napsáno: "Pouze Úřad na ochranu osobních údajů bude mít k dispozici funkci a další údaje, které umožní převod AIFO na ZIFO." To je zjevný rozpor. Prostě ta funkce by neměla vůbec existovat. Taková zadní vrátka dávají do informačních systémů tajné služby, a to tajně. Tady se přiznává, že taková zadní vrátka v systému budou existovat, veřejně. Já bych poprosil pana ministra o vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím a táži se, zdali pan ministr nebo pan zpravodaj chtějí vystoupit v tuto chvíli. Pan ministr se k tomu chystá, takže mu dám slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem připraven na velmi detailní debatu na téma tohoto zákona, nicméně nestydím se přiznat, když neumím odpovědět. Nicméně právě proto jsem obklopen těmi, kterým já absolutně důvěřuji a kteří tomu rozumějí a kteří jsou přesně na úrovni odbornosti, jako jste vy, pane poslanče. Myslím, že víte, o kom mluvím. Dávám vám je plně k dispozici. Vraťte mi je, prosím, nepoškozené.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. V rozpravě nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a na mně je, abych se vás zeptal, zdali máte nějaký další návrh.

 

Pokud ne, tak zahajuji hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, 131 byl pro, nikdo proti, takže jsme přikázali tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a já mohu ukončit první čtení této vládní předlohy s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP