(11.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme se nyní věnovat dalšímu bodu, což je

 

31.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na ukončení platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu
(Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii,
a souvisejících smluvních dokumentů
/sněmovní tisk 568/ - prvé čtení

 

Mám za povinnost vám oznámit, že předseda vlády průvodním dopisem požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů.

Nyní prosím pana ministra Ivana Langera, aby se ujal slova a odůvodnil tento tisk.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi uvést ve stručnosti uvést předložený materiál. Jedná se o vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů.

Nová právní úprava činnosti Europolu byla diskutována již v průběhu roku 2006. Na Radě JHA v prosinci 2006 bylo dohodnuto, že nová úprava činnosti Europolu bude přijata rozhodnutím Rady EU o zřízení Evropského policejního úřadu, které nahradí Úmluvu o Evropském policejním úřadu a související smluvní dokumenty. Cíl je jasný. Byla to snaha a stále je to snaha o větší efektivitu fungování Europolu, nicméně jedná se o tak zásadní zásah do právního ukotvení Europolu, že ony diskuse o konečné podobě, jak tomu bude, byly velmi dlouhé a z naší strany mohu říci, byly velmi aktivní.

Česká republika v průběhu vyjednávání o konečné podobě dosáhla několika zásadních změn. Za prvé prosadila i nadále zásadu jednomyslnosti při stanovování priorit činnosti Europolu. Jinými slovy, ten původní návrh, který počítal s většinovým hlasováním, nakonec přijat nebyl a podařilo se nám prosadit tento přístup. Současně se nám také podařilo omezit vliv Komise na jednání správní rady Europolu tak, aby stále byl udržován ten charakter evropský a evropské spolupráce v zastoupení jednotlivých členských zemí, a současně se nám také podařilo odmítnout návrh, aby Europol mohl po členských státech požadovat zahájení trestního řízení apod.

Myslím si, že v této podobě, jakkoliv tento návrh nepochybně se nemusí setkat s absolutní podporou všech, kteří sedí v této Poslanecké sněmovně a Senátu, mohu říci, že se jedná o kompromis, který byl velmi tvrdě vybojován do této podoby, a z mého pohledu je to pro Českou republiku přijatelný kompromis.

Chtěl bych navázat na slova pana předsedajícího a požádat o zkrácení lhůty k projednání tak, aby výsledný dokument mohl spatřit světlo světa oficiálně ještě v průběhu předsednictví Francie. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Langerovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já se domnívám, že zdůvodnění, které řekl pan ministr, je správné, protože celý předmět tohoto materiálu souvisí vlastně s naším působením v Evropské unii a já se domnívám, že naší povinností je reagovat podle těchto požadavků.

Diskuse o budoucnosti Europolu se vede skutečně dlouho a já se tady přimlouvám, abychom návrh propustili do druhého čtení, a přimlouvám se i o zkrácenou dobu 20 dnů, protože v Radě Evropy se bude jednat 27. nebo 28. listopadu o tomto dokumentu o dalším rozhodnutí Rady. Takže ten můj požadavek bych prosil, abyste umožnili tak, že propustíme tento návrh do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: A zkrátili na 20 dnů, ano? Na 20 dnů. Děkuji, pane poslanče.

Nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Zdeňka Maršíčka.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vláda počátkem července odsouhlasila ukončení platnosti mezinárodních smluv, na základě kterých až dosud funguje Evropský policejní úřad známý pod zkratkou Europol. Tímto česká vláda prakticky zahájila kroky na reorganizaci evropské policie, jak ji připravila Evropská unie dle Lisabonské smlouvy, ačkoliv tato ještě není v České republice schválena. Evropská unie takto přikročuje k ukončení současného Europolu, aby umožnila vznik nového Europolu, to je nové evropské policie se silnějšími pravomocemi. Evropská unie tímto logicky postupuje ke sjednocené policii.

Europol v nynější podobě je organizace Evropské unie, která se zabývá zpravodajstvím v oblasti trestné činnosti. Jeho zřízení předpokládá Maastrichtská smlouva. Činnost předběžně zahájil v roce 1994 jako protidrogová jednotka Europol zaměřená na boj proti drogám. Postupně se přidávaly další důležité oblasti trestné činnosti. Úmluva o Europolu byla sjednána až v roce 1998, od 1. 7. 1999 Europol zahájil svou činnost v plném rozsahu. Jeho cílem je zlepšovat účinnost a spolupráci mezi příslušnými orgány členských států při prevenci a potírání závažné mezinárodní organizované trestné činnosti a proti terorismu. Europol je financován z příspěvků členských států.

Dovolte mi, abych se ve svém vystoupení zabýval dvěma otázkami: proč se má Europol změnit a druhou otázkou, co se má na Europolu změnit.

Proč se tedy má Europol změnit. Hlavním cílem je podle návrhu Komise Evropské unie z prosince 2006 dát Europolu takový právní základ, který může být snadněji přizpůsobován měnícím se podmínkám. Europol má být schopen lépe plnit svou úlohu, podporovat donucovací orgány členských států při potírání závažné trestné činnosti a terorismu. Jeho mandát se má přizpůsobit politické vizi obsažené v ústavní smlouvě. Má umožnit vzájemný volný přístup bezpečnostních složek k informacím v databázích ostatních členských států. Na fungování Europolu bude mít větší účast Evropský parlament.

A nyní k druhé problematice, co se má na Europolu změnit. Prováděcí opatření a pravidla budou přijímána pouze kvalifikovanou většinou, to je na rozdíl od dřívější jednomyslnosti. Komise Evropské unie má dosud ve správní radě Europolu statut pozorovatele. Napříště má mít statut člena správní rady. Správní rada Europolu se bude nově skládat z delegací členských států a z delegace Komise. Delegace státu bude mít každá jeden hlas. Delegace Komise bude mít tři hlasy, při schvalování rozpočtu a pracovního programu bude mít Komise šest hlasů. Správní rada se bude usnášet pouze dvoutřetinovou, popř. kvalifikovanou většinou svých členů. Dosud se usnáší jednomyslně. Dosud se mandát Europolu týkal pouze organizované trestné činnosti. Nově se má vztahovat na všechny závažné trestné činy, které se dotýkají dvou nebo více členských států, a s tím související trestné činy. Europol bude moci žádat informace i od soukromých subjektů. To zatím nesmí. Bude financován z rozpočtu Evropské unie, bude jej navrhovat Komise a schvalovat Evropský parlament. Dosud je Europol financován na základě dohody členských států z jejich příspěvků.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP