(11.30 hodin)
(pokračuje Tejc)

Chtěl bych také zdůraznit, že ten stav, jak ho popisoval pan ministr, je nyní podle něj mnohem horší. Možná horší je, ale uvědomme si, že mluvíme o dvou úplně rozdílných věcech. Dnes řešíme jmenování předsedy soudu tam, kde například skončil předseda soudu z důvodu odchodu do důchodu. Nyní bychom řešili v pravidelných intervalech předsedy soudů na všech úrovních, a to opakovaně po každých nejpozději sedmi letech.

Pokud se týká avizovaného lepšího návrhu, jak o něm hovoří pan ministr. To je právě ten spor. My jsme přesvědčeni o tom, že návrh, který byl připraven, zákona o soudech a soudcích má své klady, má své zápory. Byli jsme ochotni o něm diskutovat, byli jsme ochotni jej podpořit. Kromě tohoto problému tam vnímáme ještě jeden problém. To je možná dvouinstančnost kárného řízení. Tam jsme předložili prostřednictvím kolegy Stanislava Křečka podle našeho názoru lepší a kvalitnější návrh a budeme samozřejmě čekat na rozhodnutí Sněmovny. Nicméně tato věc podle našeho názoru dobře prodiskutovaný vládní návrh vrací někam jinam, velmi ho politizuje, a jsme přesvědčeni, že vláda by měla z tohoto ustoupit, pan ministr také a funkční období nechat na samostatnou diskusi, která proběhne ještě během tohoto volebního období a kde se pokusíme spolu se soudci nalézt takový model, který bude skutečně kompromisem.

Já nejsem přesvědčen o tom, že tento návrh je kompromisem. Pan ministr myslí, že to kompromis mezi soudci, mezi odborníky a politiky je. Já jsem přesvědčen, že není. Je to subjektivní pohled. Možná má pravdu pan ministr, možná já, ale já jsem skutečně přesvědčen o tom, že tato věc, zavedení funkčních období, by měla být z tohoto návrhu stažena. Měli bychom diskutovat o tom, jakým způsobem by měl být předseda soudu jmenován, a prozatím tuto věc neřešit, zejména v této době, kdy víme, jakou krizí naše justice prochází.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou si pan ministr Pospíšil vezme slovo. Prosím, pane ministře. (V sále je velký hluk!)

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Jenom krátkou poznámku. Chci upozornit pana kolegu Tejce, že jeho projekt není konzistentní. Argumenty, které uvádí, jsou argumenty, které jsou v zásadě obecně proti funkčnímu období u soudních funkcionářů. To byly argumenty, které byly proti funkčnímu období jako takovému. Já měl pocit, že jsme se na funkčním období shodli a že se bavíme pouze o mechanismu, jak má být ten funkcionář jmenován. Já zde o tom dále nechci diskutovat. Pan kolega Tejc to řekl: Jsou zde na to různé pohledy. Sněmovna tedy rozhodne.

Ale chci zdůraznit jednu větu, která zde zapadá - a bohužel je zde zneužívána současná politická situace k diskusi o tomto materiálu. Ten materiál počítá s tím, že v tomto volebním období by neměl být vyměněn žádný předseda krajského a vyššího soudu. Jsou jim dány v přechodném ustanovení, celkově ty mandáty budou sedmi- až desetileté. Ti, kteří dnes jsou ve funkcích, začínají na čtyřletých mandátech. To znamená bohatě to přesahuje do dalšího volebního období. Takže tady zcela vylučuji tendenci, že by někdo mohl toto vnímat jako snahu této vlády nějak ovlivnit personální strukturu justice. Je to snaha do budoucna vyřešit problém, jak mít v čele soudů manažery, kteří budou takříkajíc nabiti energií a budou přinášet inovativní myšlenky do řízení soudů a budou ochotni soud efektivně a kvalitně vést.

Chci ještě konstatovat poslední tezi k tomu, co tu také bylo řečeno. Chci vás upozornit, dámy a pánové, a to se týká právě okresních soudů, že leckde bývá problém sehnat kandidáta, který by vedl a byl ochoten vést okresní soud. Takže že by tam byl přetlak a boj mezi kandidáty, kteří by nadbíhali politickým stranám na úrovni okresních soudů - zdůrazňuji, že fakticky toto vylučuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se dívám, jestli ještě někdo hodlá přispět do obecné rozpravy. Pokud ne, tak můžeme snad obecnou rozpravu ukončit.

Já jsem to pochopil, že tady žádné návrhy na vrácení nezazněly, pane zpravodaji, takže nemáme o čem hlasovat a nic nebrání tomu, abych zahájil podrobnou rozpravu. Takže zahajuji podrobnou rozpravu a do ní se hlásí zpravodaj, poslanec Stanislav Křeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem vstoupil do obecné rozpravy s podrobnými návrhy. Já jsem byl legislativou upozorněn na to, že jsem se na počátku dopustil chyby. My musíme nejprve schválit pozměňovací návrh ústavněprávního výboru a k němu potom předkládat pozměňovací návrhy, takže prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat, že základem našeho druhého čtení bude usnesení ústavněprávního výboru, které bylo rozdáno.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hned teď?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Hned teď, abychom mohli k tomu předložit pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, pokud nejsou námitky. Ale musím se pokusit zavolat na poslance, aby se dostavili do sněmovny, pokud to máme odhlasovat, protože jich tady moc není. Je tady žádost vás odhlásit, což milerád učiním, takže vás odhlašuji. Zagongoval jsem.

Je tady návrh pana poslance Křečka, aby se základem stalo usnesení ústavněprávního výboru, aby základním návrhem, o kterém budeme jednat, bylo usnesení ústavněprávního výboru. Je to tak? Takže tady máme tento návrh pana poslance Křečka, o kterém budeme hlasovat, aby se mohly dávat pozměňovací návrhy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh pana poslance Křečka, aby se základem našeho rokování stalo usnesení ústavněprávního výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 5. Přítomno je 152, pro hlasovalo 1208, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Takže můžeme pokračovat dál. A teď je možné přečíst pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Teď je možné přečíst pozměňovací návrhy.

Já navrhuji, aby bod 54 zněl jinak.

§ 21 zní:

(1) Proti rozhodnutí senátu prvního stupně, jímž bylo uložené kárné opatření odvolání z funkce soudce, odvolání z funkce státního zástupce nebo odvolání z funkce předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek.

(2) Odvolání může podat

a) soudce, státní zástupce, předseda soudu, místopředseda soudu, předseda kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, proti němuž se kárné řízení vede a v jehož (jeho?) prospěch též navrhovatel, ministr spravedlnosti, a jde-li o státního zástupce, též nejvyšší státní zástupce,

b) v neprospěch soudce, předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedy kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státního zástupce, proti němuž se kárné řízení vede, navrhovatel, ministr spravedlnosti, a jde-li o státního zástupce, též nejvyšší státní zástupce.

(3) V řízení o odvolání se přiměřeně použijí ustanovení § 13 až 20. Nezamítne-li odvolací senát odvolání, napadené rozhodnutí zcela nebo zčásti zruší a sám ve věci rozhodne.

(4) Proti rozhodnutí odvolacího senátu není přípustný opravný prostředek.

Dále je tu novela části páté článku VIII. Zákon o státním zastupitelství.

1. § 12b odstavec 3 zní: "(3) Prošetřením podnětu k podání návrhu nejvyššího státního zástupce může Nejvyšší státní zastupitelství pověřit nižší státní zastupitelství."

Poznámka pod čarou 2) se zrušuje.

2. V § 33 se za slova "správního soudu" vkládají slova "asistenta veřejného ochránce práv, soudního exekutora, exekutorského koncipienta a exekutorského kandidáta".

3. V § 34 odstavec 9 se v první větě slova "souhlas s vykonáním" nahrazují slovem "vykonání" a za slovo "který" se vkládají slova "má tříletou právní a".

To jsou všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vše. Zeptám se, jestli ještě někdo další do podrobné rozpravy chce vystoupit. Pokud nikdo dál nevystupuje, tak pravděpodobně můžeme i podrobnou rozpravu ukončit. Zřejmě není o čem hlasovat a můžeme ukončit celé projednávání ve druhém čtení. Končím projednávání bodu číslo 4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP