(15.00 hodin)

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vzhledem k tomu, že chci zefektivnit průběh jednání Poslanecké sněmovny a vše podstatné k tomuto návrhu zákona zaznělo již v prvním čtení, tak mé úvodní slovo tímto konstatováním končí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 395/1. Zpravodajkou výboru je paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, která je z důvodů zdravotních z dnešního jednání omluvena. Prosím tedy, abychom rozhodli o změně zpravodaje, kterým se po odsouhlasení Sněmovnou stane pan poslanec Mlčák.

 

Jestli proti tomuto není vznesena žádná námitka, zahajuji hlasování pořadové číslo 55 a táži se vás, kdo souhlasí se změnou zpravodaje. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 153 poslankyň a poslanců pro 120, proti nikdo.

 

Prosím tedy, aby se zpravodajské role ujal pan poslanec Mlčák. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Mlčák: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vládo. Jak jsme slyšeli, došlo k rychlé změně zpravodaje k tomuto vládnímu tisku návrhu zákona o registrovaném partnerství, ale přesto budu trošku obšírnější než předkládající pan ministr Langer.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím dle sněmovního tisku č. 395, byl projednán v petičním výboru 26. února letošního roku. Připomínám, že v prvním čtení jsme tento návrh zákona projednávali 30. ledna. Vláda měla záměr dostat souhlas Sněmovny již v prvním čtení podle § 90/2 zákona o jednacím řádu. Bylo však k tomuto podáno veto a ani nebyla zkrácena lhůta k projednávání.

Tisk obsahuje dílčí změny 12 zákonů. Jenom namátkově uvádím: o registrovaném partnerství, zákon o územních finančních orgánech, zákon o matrikách, zákon o rodině, zákon o nemocenském pojištění, zákon o pomoci v hmotné nouzi a tak dále, a tak dále. Jedná se skutečně o velmi obšírný zákon v právním pořádku České republiky zasahující, jak se říká, do 12 dalších zákonů. V této souvislosti uvádím - v podstatě v menším byl stejného charakteru zákon o veřejných financích v pololetí loňského roku.

Návrh po formální stránce postrádá srovnání navrhované úpravy se současnou, což znepřehledňuje orientaci, zvláště vezmeme-li v úvahu, že jde o změny 12 zákonů.

Podle důvodové zprávy navrhovaná právní úprava především sleduje právně jednoznačnou a úplnou aplikaci institutu registrovaného partnerství do dalších zákonů. S tím by bylo možno souhlasit, pokud by zde nebylo to slovíčko především. Vláda totiž využívá otevření těchto zákonů i k dalším změnám, se zákonem o registrovaném partnerstvím nesouvisejícím. Některé zřejmě potřebné jsou, ale nemusí to platit o všech.

V petičním výboru 26. února byla velmi široká diskuse spočívající už v samotném názvu vládního zákona - některé zákony související s registrovaným partnerstvím. Jinak potom v usnesení z tohoto petičního výboru z 26. února, které máte rozdáno pod tiskem 395/1, je rovněž v bodu 1 uvedeno, že by se měla doplnit slova "a další zákony" včetně dalších úprav, které tam jsou.

Tolik na úvod má zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednu přihlášku, a to je přihláška paní poslankyně Orgoníkové. Prosím, vážená paní poslankyně, ujměte se slova. Registruji další přihlášení - pana poslance Jičínského. Prosím.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednávaný tisk č. 395 je zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s registrovaným partnerstvím, a panem ministrem je nazýván pouhou technickou normou. Já k tomu musím říci, že si to rozhodně nemyslím.

V této rozsáhlé novele se ukrývá mimo jiné i velký zásah do práva cizinců uzavřít manželství. Při srovnání vybraných evropských států - Francie, Velká Británie, Španělsko, Německo, Rakousko a Švýcarsko - vyplývá, že právní úprava možnosti uzavřít manželství u cizinců, kteří na území dotyčného státu pobývají v rozporu s právem, je v každém státě dosti odlišná. Přesto lze vypozorovat dva základní přístupy restrikce v této oblasti.

Za prvé je to ztěžování možnosti uzavřít manželství cizincům, kteří pobývají v daném státě v rozporu s právem jako součást boje proti fingovaným manželstvím. Právní mechanismy necílí přímo na vyloučení cizinců bez oprávnění k pobytu z možnosti uzavřít sňatek, nýbrž jsou primárně zaměřeny proti zneužívání manželství k obcházení cizineckých předpisů. Zde může být příkladem například Francie.

Za druhé je to nemožnost uzavřít sňatek z důvodu spolupráce úřadů s cizineckými úřady a následného vyhoštění. Právní předpisy sice neznemožňují uzavření manželství s cizincem bez oprávnění k pobytu, před vlastní svatbou je ovšem takový cizinec dopaden cizineckou policií a vyhoštěn. Příkladem může být Německo a Rakousko.

Česká republika, která již od roku 2001 stanoví v § 35 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, oprávněnost k pobytu jako podmínku pro vedení svatebního obřadu, je s tímto přístupem v Evropě spíše výjimkou, a to v restriktivním smyslu. S přísnější verzí takového zákona neuspělo Ministerstvo vnitra Spojeného království v letech 2005 a 2006 a obdobná verze ještě není schválena ve Švýcarsku. V současné době jsou tedy cizinci bez oprávnění k pobytu zákonem jasně vyloučeni z možnosti uzavřít manželství z vybraných států pouze v České republice.

Já vidím pana ministra, jak otáčí oči v sloup. Souhlasíte? Pak je to v pořádku, pane ministře. Chválím vás.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já prosím paní poslankyni, aby nekonverzovala o krásných očích ministra vnitra.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: To bych si v životě nedovolila.

Pokud jde ovšem o civilněprávní neplatnost manželství uzavřených před českými úřady, jak ji navrhuje sněmovní tisk zakotvit v zákoně o rodině, tak nic podobného nebylo ani v náznaku zaznamenáno v žádném jiném evropském státě. K takto závažnému zásahu do rodinného a manželského práva dosud žádný evropský stát nepřistoupil.

Uzavřít manželství je lidským právem garantovaným mezinárodními úmluvami. Navržený tisk 395 toto právo uzavřít manželství porušuje. Pokud je cílem těchto ustanovení bojovat za dodržování přistěhovaleckého práva nebo bojovat proti fingovaným manželstvím, pak tato ustanovení jsou vzhledem ke svému cíli zcela nepřiměřená a jdou vysoko nad rámec toho, co bylo nalezeno v právních řádech jiných evropských států. Neplatnost manželství - zde musím podotknouti některých cizinců - ve smyslu rodinného práva by byla zásadním zásahem do manželského rodinného práva a vedla by k velké právní nejistotě. Manželství jakožto právní institut nesmí být podřízeno potřebám orgánů vynucujících dodržování cizineckého práva.

Já se domnívám, že by bylo velmi vhodné, aby návrh zákona byl vrácen předkladateli k přepracování, což také zopakuji v podrobné rozpravě. Jde zejména o to, aby z novely byly vypuštěny body: zavedení občanskoprávní neplatnosti manželství a registrovaného partnerství uzavřených cizinci, kteří spadají do určitých skupin, a zpřísnění potvrzení, které musejí cizinci předkládat matričnímu úřadu před uzavřením manželství či registrovaného partnerství, a to zejména rozšíření potvrzení i na další pobytově právní kategorie a zkrácení přípustného stáří potvrzení ze sedmi na pět dnů. Moje pozměňovací návrhy, které přednesu v podrobné rozpravě, mohou být inspirativní pro předkladatele, až bude zákon přepracovávat.

Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP