(15.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Zdeňka Jičínského, aby se ujal slova v rozpravě obecné. Prosím, vážený pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, navážu na slova paní poslankyně Orgoníkové a shodně s ní chci upozornit také na to, že tu nejde o pouhou legislativně technickou novelizaci, ale jde o vážný zásah do práva rodinného, který po mém soudu je v rozporu s ústavními principy týkajícími se rodinného práva i s mezinárodními smlouvami.

Jde zejména o to, že do zákona o rodině má být nově zaveden v § 17 odst. 4 a 5 nový důvod, kdy manželství nevznikne. Podle tohoto navrženého ustanovení by manželství nevzniklo tehdy, chtěl-li by jej uzavřít cizinec ze země mimo EU pobývající v ČR nelegálně, případně nacházející se ve vyhošťovacím řízení. Smysl tohoto návrhu je jasný. Má bránit vzniku fiktivních manželství, která potom extradiční proceduru prodlužují a komplikují, nebo dokonce znemožňují, neboť tito lidé žádají o trvalý pobyt za účelem scelení rodiny. Je ovšem třeba zdůraznit, že existuje rozdíl mezi právem správním a právem rodinným, a v tomto smyslu tento návrh vybočuje ze zásad, kterými se rodinné právo kdy řídilo a řídí. Čili místo tohoto ustanovení by měl být změněn zákon o pobytu cizinců na území ČR, kde by bylo stanoveno, že manželství uzavřené za výše uvedených okolností není důvodem pro prominutí podmínek pro udělení trvalého či jiného pobytu, jak jsou zákonem vyžadovány. To jsou prostě různé instituty. Je institut práva rodinného, je institut práva správního, nelze je mísit dohromady. Takové věci do rodinného práva nepatří.

Navržené ustanovení, které jsem tu uváděl, je podle názoru odborníků v rozporu s čl. 23 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který zaručuje muži a ženě v přiměřeném věku právo uzavřít sňatek. Navrhovatel, to je vláda, nerespektuje skutečnost, že právo vstoupit do manželství a založit rodinu je jedno z lidských práv. Naproti tomu neexistuje právo cizinců na pobyt na území státu bez jeho souhlasu. Prostě nelze zaměňovat tyto dvě různé právní kategorie. Čili stát by neměl problém nelegálních pobytů cizinců řešit tím způsobem, že jim znemožní uzavření manželství. Ostatně není řešena skutečnost, jak bude zdůvodněno znemožnění uzavření manželství občanu ČR, který by chtěl vstoupit do svazku s takovým cizincem. Řešen není ani problém spočívající v tom, že manželství může být uzavřeno také v jiné zemi, kam za uvedeným cizincem může náš občan nebo občanka vycestovat, a poté opět může být žádáno o udělení třeba trvalého pobytu z důvodu scelení rodiny.

Takže já souhlasím s paní kolegyní Orgoníkovou, že by tyto věci měly být z tohoto návrhu zákona vypuštěny. V tomto směru by bylo zřejmě dobře, aby se tak nedělo pouze na parlamentní půdě a aby tak učinil navrhovatel.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím ministra vnitra pana Ivana Langera. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Teprve teď si dovolím zásadně polemizovat s paní kolegyní Orgoníkovou i s panem poslancem Jičínským. Jsem bytostně přesvědčen, že navrhovaná právní úprava je zcela konformní s ústavním pořádkem i s mezinárodními závazky České republiky. A je třeba si jasně říci, že nehovoříme explicitně jen o uzavírání manželství, ale implicitně o všech důsledcích, které z takovéhoto sňatku plynou. Jinými slovy, řekněme si, zda je naším přesvědčením a zájmem České republiky, aby osoby, které zde protiprávně se pohybují a pobývají, díky takovémuto sňatku na základě protiprávnosti svého pobytu tady získaly české státní občanství. Řekněme si, jestli toto nám vadí, či nevadí, a podle toho, prosím, se k takto navrhované úpravě postavme.

Já jsem zastáncem toho, že by nám to vadit mělo, že není možné, aby člověk, který porušuje práva a zákony České republiky, kterými se musí normálně řídit, se takovouto cestou stal občanem České republiky. Myslím, že to není v zájmu každého rozumně uvažujícího člověka, a tím se nechci někoho dotknout v tom smyslu, že má opačný názor. Ale řekněme si, čí zájmy v Poslanecké sněmovně hájíme. Myslím si, že by to měly být zájmy těch, kteří respektují právo a zákony v České republice a jsou současně také primárně občany České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Táži se, zdali se někdo další chce zapojit do obecné rozpravy. Ano, paní poslankyně Eva Dundáčková. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám. Vážená paní předsedající, pane premiére, pane ministře, dovolte i mně, abych se vyjádřila k problematice, která zde byla právě pozdvihnuta a která je také obsahem pozměňovacích návrhů paní poslankyně Kateřiny Jacques, jak jsem si všimla, která zatím v obecné rozpravě k tomuto tématu nevystoupila.

Ta problematika sporná je. Já pravděpodobně tím, že se k těm výhradám připojím, pana ministra nepotěším, nicméně se nedomnívám, že by bylo nezbytně nutné vracet zákon kvůli tomu k přepracování. Je to zkrátka věc názoru, jakým způsobem máme danou problematiku řešit.

I já jsem se zabývala komparativním přehledem, který jsem dostala k dispozici, úpravy ve vybraných evropských státech a musím říci, že v tom srovnání, které tady jmenovala paní kolegyně Orgoníková - Francie, Velká Británie, Španělsko, Německo, Rakousko a Švýcarsko - s fingovanými sňatky podobným způsobem, jako se snažíme my v této novele, nebojuje nikdo. Jediný, kdo se o to pokusil z těchto zemí, byla Velká Británie, jejíž přistěhovalecké právo vyžadovalo v okamžiku uzavření sňatku povolení k pobytu, které by výslovně opravňovalo k uzavření manželství ve Spojeném království, dále předložení písemného povolení ministra uzavřít manželství ve Spojeném království, anebo takové osoby spadaly do skupiny vymezené nařízením ministerstva. Zmíněná ustanovení, která se snažila předcházet fingovaným sňatkům, byla podrobena v britském parlamentu velké kritice, a bylo tedy pak ve zprávě, kterou parlament projednával, shledáno, že ustanovení opravdu sledují legitimní cíl, totiž boj proti fingovaným manželství - a já myslím, že to je i motivem předložených ustanovení, která obsahuje právě projednávaná novela - zároveň však, že nepoužívají přiměřené prostředky. Druh povolení k pobytu nebo neoprávněný pobyt totiž nemají k fingovanosti manželství žádný vztah, konstatoval prosím britský parlament. To není nic, co by se vztahovalo bezprostředně k našemu platnému právnímu vztahu. Ustanovení porušují právo uzavřít manželství zaručené Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod v čl. 12 a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech čl. 23 odst. 2, jsou diskriminační ve smyslu čl. 14 evropské úmluvy a čl. 2 paktu vůči cizincům a jsou diskriminační i z hlediska náboženského vyznání - znovu s odkazem na čl. 14 evropské úmluvy.

S ohledem na tato stanoviska již v dubnu 2006 přestala britská vláda v důsledku soudních rozhodnutí zákon aplikovat. Zákon byl napaden rovněž soudní cestou a britský odvolací soud jej potvrdil v dosavadní soudní praxi a označil zákon za protiprávní.

Já myslím, že bychom měli minimálně přemýšlet o tom, jakými prostředky bojujeme proti fingovaným manželstvím, abychom nediskriminovali některé skupiny obyvatel, v tomto případě cizince, a to ještě cizince z neevropské části světa. Mám pocit, že stanovení neplatnosti manželství pro nepředložení platného povolení o pobytu, které nemá být dokonce starší sedmi dnů, je zkrátka podmínka, která je obtížně realizovatelná a která opravdu určitou skupinu osob diskriminuje. Může se totiž velmi snadno stát, že ono povolení k pobytu uplyne těsně před uzavřením sňatku, že se nepodaří ve lhůtě sedmi dnů před uzavřením sňatku takové potvrzení obdržet a že vada může být na straně českého státu a jeho orgánů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP