(12.30 hodin)
(pokračuje Mejstřík)

Motivace tedy je zcela jasná a já vyzývám vás, všechny rozumné, a tím opravdu skončím. Budujeme demokracii. Demokracii nemůžeme vybudovat s komunisty nebo s lidmi, kteří mají komunistické myšlení, a bohužel je jich tady v obou komorách ještě dosti mezi námi. Ale apeluji na vás: Řeč je o symbolech a MDŽ je zajisté komunistický symbol. Vzpomeňte si na historii, kterou máte popsánu před sebou. Historii Sovětského svazu, historii všech jeho satelitů. Mezi které jsme byli počítáni a byli jsme jimi fakticky. A ještě jednou se podívejte na seznam států, které mají MDŽ uzákoněn zákonem. Do této kategorie států nás komunisté s některými sociálními demokraty zařazují.

Děkuji za pozornost. Loučím se s vámi.

 

Poslanec Vítězslav Jandák (z lavice:) Už toho mám plný zuby!

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já žádám pana poslance Vítězslava Jandáka, aby nevykřikoval na nikoho v jednacím sále, nemá udělené slovo, a aby dodržoval jednací řád. Chápu, že je někdy k některým tématům debata vzrušenější, respektuji to, ale prosím, musíme se vejít do nějakých mantinelů.

Nyní žádám nejprve o klid, poté se ptám, zda je v jednací síni paní poslankyně Čurdová, chtěla faktickou poznámku. Nehodlá ji uplatnit. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy, která je otevřená. Nehlásí, tuto rozpravu končím.

Je před námi hlasování o návrhu, který zde opakovaně zazněl. Nevyjmenuji všechny kolegy, byť jsem si zaznamenala některá jména, kdo navrhují, abychom tento návrh zákona zamítli, a o tomto návrhu budeme nyní rozhodovat. Přivolávám vás všechny z kuloárů. Zároveň registruji vaši žádost na odhlášení, proto prosím, abyste se znovu zaregistrovali, a požádám o trochu strpení, aby mohli do jednacího sálu přijít všichni, kteří se zdržují poblíž.

 

Já myslím, že lhůta k tomu, aby se mohli všichni dostavit, je dostatečná, a proto zahajuji hlasování pořadové číslo 95. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto senátního návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 95: přítomno 155, pro 89, proti 48. Tento návrh byl přijat.

 

Nevidím, že by se schylovalo ke kontrole, proto končí projednávání tohoto bodu, sněmovního tisku č. 329. Děkuji panu senátorovi, děkuji také paní zpravodajce za to, že nás tímto bodem provedli.

 

Dámy a pánové, domnívám se, že do oběda ještě můžeme stihnout nějaké body. Ttím prvním, který zahajuji, je bod číslo

 

35.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007
/sněmovní tisk 326/ - prvé čtení

 

Tento návrh z pověření vlády místo nepřítomného a omluveného ministra životního prostředí Martina Bursíka uvede paní ministryně Džamila Stehlíková. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, paní ministryně, že v úvodu vás přerušuji. Prosím o klid, věnujte pozornost, prosím, paní ministryni.

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Dovolte mi, abych předložila návrh Dohody mezi vládou České republiky a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci. Tato dohoda byla podepsána v roce 1998 na dobu pěti let. Dohoda skončila svoji platnost 30. září 2003, na základě výměny diplomatických nót došlo k jejímu prodloužení na dobu jednoho roku v jejím původním znění. Americká strana, která v roce 2005 připravovala typ smlouvy vhodný pro všechny země střední Evropy v nových podmínkách členství v EU, navrhla znění nové dohody. Tato dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci je koncipována ve stejném duchu jako dohoda původní, s tím, že má pro obě strany výhodnou dobu platnosti, a to na dobu deseti let s možností jejího prodloužení, respektive vypovězení.

Návrh této dohody prošel v České republice třemi koly meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání všech připomínek byl předložen vládě. Na základě usnesení vlády č. 723 ze dne 27. června 2007 byla dohoda podle předloženého návrhu ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Danou Kuchtovou a velvyslancem Spojených států amerických v České republice Richardem Graberem v Praze dne 6. září 2007 podepsána.

Vzhledem k tomu, že dohoda je smlouvou prezidentské kategorie, je nyní předkládána oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací prezidentem republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Milana Šimonovského.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jak už sdělila paní ministryně, smlouva skončila už před čtyřmi lety a je dobře, abychom měli tuto smlouvu novou se Spojenými státy. Cíle této dohody jsou stejné, jako byly v minulé smlouvě. Je to spolupráce, výměna informací v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a další související činnosti vědeckých a výzkumných pracovníků.

Nově navržená dohoda je obsahově totožná s dohodou z roku 1998, která skončila v roce 2004, a jsou tam pouze drobné změny. Myslím si, že tato dohoda je dobrou základnou pro pokračování spolupráce v této oblasti se Spojenými státy. Nová dohoda je v souladu s ústavním pořádkem, nevyžaduje žádné finanční požadavky na český rozpočet, a proto navrhuji, aby Sněmovna přikázala ve druhém čtení tuto smlouvu zahraničnímu výboru, a doporučuji její ratifikaci.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ptám se tedy, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nevidím žádnou takovou přihlášku, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu, je to ve shodě s tím, co doporučuje také pan zpravodaj. Přesto se zeptám, zda má někdo ještě jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat a rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 96, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 96, přítomno 149, pro 110, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím končí prvé čtení bodu č. 35, sněmovního tisku 326.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

38.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh
na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935
o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů,
a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961
/sněmovní tisk 336/ - prvé čtení

 

Požádám místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, aby tento návrh uvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP