(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 349. Táži se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kde je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 157 poslankyň a poslanců pro návrh 48, proti 58. Tento pozměňovací návrh nebyl schválen. Můžeme přikročit k dalšímu hlasování, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Pak ještě 16. bod, a to je hlasování o A25, protože nebylo přijato ani D3, ani A18, takže A25. (Ministr silně nesouhlasí.) Stanovisko neutrální, až pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 350. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro návrh 53, proti 61. Tento návrh nebyl schválen. Dalším pozměňovacím návrhem, pane zpravodaji, je…?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh označený 19F pana poslance Hovorky a týká se generika a registrace referenčního přípravku. Tam je těch 10 a 13 let potom u veterinárního. Stanovisko pozitivní. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Jenom pro dotazy z pléna. Je to hlasování pořadové číslo devatenáct v této proceduře o pozměňovacím návrhu pod bodem F.

 

Takže si dovolím zahájit hlasování pořadové číslo 351 a zeptat se, kdo z vás souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 351 z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro návrh 150, proti nikdo. Tento návrh byl schválen. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Tím se stává nehlasovatelné A11. Posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh 21 pod písmenem G a týká se to ztížené dostupnosti v lékárenství pana poslance Ratha. Stanovisko tady mám slabě pozitivní. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 352, ve kterém se vás táži, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro návrh 49, proti 96. Tento návrh nebyl schválen.

 

Pane zpravodaji, vypořádali jsme se všemi pozměňovacími návrhy?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Ne, pokud nebyl přijat, tak je tady ještě 22 a to je pozměňovací návrh označený písmenem A4 taktéž pana poslance Ratha. (Ministr nesouhlasí.) Já tady mám spíše pozitivní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 353 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 353 z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro 49, proti 94. Tento pozměňovací návrh nebyl schválen. Pane zpravodaji…?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Nyní za předpokladu, že nebylo zapomenuto na žádný pozměňovací návrh, tak bychom měli, paní místopředsedkyně, hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Pleva. Vážený pane poslanče Plevo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Pardon. Vážená paní předsedající, jen pro pořádek a pro budoucno. Tyto pozměňovací návrhy, o kterých jsme hlasovali naposledy, oba dva předložil pan poslanec Rath, byly naprosto totožné. O tom druhém už se tudíž vůbec nemělo hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, dovoluji si pouze podotknout, že tuto připomínku jste měl a je zcela na místě uvést v okamžiku, kdy jsme schvalovali proceduru, kterou jsme se posléze řídili.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já jenom chci k tomu říci technickou, že jsme to probírali s legislativou a oni to nepovažovali, ani já, za totožný návrh, proto jsem ho tady přednesl. A nebyl schválen.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O všech návrzích bylo tedy hlasováno. Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Dovolím si přednést usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), podle sněmovního tisku 223, ve znění pozměňovacích návrhů."

Vaše stanoviska? (Ministr souhlasí. Zpravodaj má stanovisko spíše pozitivní.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 354, ve kterém rozhodneme, kdo souhlasí s předloženým usnesením. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 158 poslankyň a poslanců se pro návrh vyslovilo 124, proti 10. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Další bod, kterým se budeme zabývat, je bod

 

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 225/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu pan Martin Říman a taktéž zpravodaj výboru hospodářského pan poslanec Břetislav Petr. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 252/2.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ani do této rozpravy se nehlásí nikdo z místa. Rozpravu tedy končím. Zeptám se ještě, než přistoupíme k proceduře a následnému hlasování, jestli si pan ministr přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje Břetislava Petra.

Pan poslanec Melčák a pan poslanec Bublan. Ale pánové, já se omlouvám, opravdu jsem vás neviděla. Poprosím pana ministra, aby zachránil situaci a otevřel rozpravu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Zachraňuji situaci a otevírám tímto rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Do které se přihlásil pan poslanec Melčák. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, paní předsedající, za velkou toleranci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v tuto chvíli požádal o stažení pozměňovacích návrhů B1 a B2, protože nedošlo k dohodě, jestli podnikové hasiče podřídit režimu tohoto zákona. Proto pro zjednodušení procedury vás žádám, abyste mi dovolili tento pozměňovací návrh stáhnout. Děkuji vám. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. O tomto rozhodne Sněmovna a pan zpravodaj bezpochyby toto vaše přání zakomponuje do návrhu procedury hlasování.

Pane poslanče Bublane, nyní máte slovo vy. Ještě jednou poprosím všechny přítomné, abyste vytvořili důstojné prostředí pro projednávání zákonů ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem předložil pozměňovací návrh, který se týká postavení zpravodajských služeb v procesu povolování vývozu či dovozu výbušnin. Při zpracování tohoto pozměňovacího návrhu došlo k takovým špatným opisům, respektive bylo vycházeno z jiných podkladů, a já bych chtěl požádat o legislativně technickou opravu, pokud to bude možné, mého pozměňovacího návrhu. Dovolím si načíst, o jaké opravy by šlo.

V bodě 1 pozměňovacího návrhu, který míří na část první článek 1 bod 14 návrhu zákona a kde je navrženo nové znění ustanovení § 25c odstavec 1, se ve větě třetí za slovo "povolení" vkládají slova "k vývozu".

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP