(10.00 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, omlouvám se. Hlasovala jsem ne, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, zazněla námitka. Nechám o téhle námitce hlasovat. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 140 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 1. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o usnesení pana poslance Hamáčka. Já vás znovu odhlásím. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zazvoním. Poprosím vážené poslankyně a vážené poslance, aby se soustředili na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 140 poslankyň a poslanců pro návrh 70, proti 64. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Ale chvíli počkám, dochází ke kontrole hlasovacích listin. Ptám se kolegů... Všechno v pořádku. Takže konstatuji, že usnesení nebylo přijato.

Dále budeme hlasovat o usnesení pana poslance Sedi. Pane poslanče, já vás poprosím, abyste usnesení zopakoval. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o vypracování analýzy bezpečnostních hrozeb a z nich vyplývajících rizik pro Českou republiku z hlediska ohrožení země balistickými raketami.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zároveň žádá vládu České republiky o zhodnocení technických možností Armády České republiky, jak se těmto rizikům bránit, či je omezit.

Termín pro předložení analýzy do Poslanecké sněmovny je 31. srpen 2007.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se pana ministra na jeho názor na toto usnesení. (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 125, proti 2. Konstatuji, že s tímto usnesením byl vysloven souhlas.

 

Nyní poprosím paní poslankyni Konečnou, aby nám přečetla svoje usnesení.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji.

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby návrhy smluv týkajících se jednání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými ve věci umístění protiraketové obrany USA na území ČR před zaujetím konečného stanoviska předložila k předběžnému projednání Poslanecké sněmovně, nejméně výboru pro obranu a zahraničnímu výboru.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Ptám se na názor pana ministra. (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 58. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nevidím ani z pohybu poslanců nesoudím, že by došlo ke kontrole. Ale již pohyb nastal a soudím, že tedy dojde ke kontrole hlasovacích listin. Proto počkám chvíli.

Ptám se, jestli je všechno v pořádku. Ano, takže konstatuji, že usnesení paní poslankyně Konečné bylo přijato.

 

Dále budeme hlasovat o usnesení pana poslance Lišky. Já bych poprosil pana poslance, aby je přečetl.

 

Poslanec Ondřej Liška: Kolegyně, kolegové, ještě jednou, pomalu, plynule přečtu návrh tohoto usnesení, tak aby bylo každému zřejmé, v čem se liší nebo odlišuje od návrhu na usnesení ČSSD:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje

1. v souladu se schválenou bezpečnostní strategií České republiky, že přístup České republiky k zajištění vlastní bezpečnosti je založen na nezpochybnitelné hodnotě kolektivní obrany a kooperativní bezpečnosti v rámci mezinárodních organizací a mnohostranných uskupení;

2. konstatuje, že jednání o případném umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky musí být v souladu se závazky České republiky plynoucími z jejího členství v NATO a se závazkem České republiky podílet se na budování společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

1. v souvislosti s jednáním o případném umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky požadovala prohloubení debaty o bezpečnostních hrozbách na půdě Severoatlantické aliance a Evropské unie;

2. žádá, aby případné reakce na takovéto hrozby byly vytvářeny na aliančním základě v souladu se závěry pražského a rižského summitu NATO tak, aby v alianci nedocházelo k vytváření různých úrovní bezpečnosti pro jednotlivé členské státy;

3. žádá vládu, aby jednání s USA o případném umístění prvků protiraketové obrany na území Evropy bylo provázáno s jednáním ve strukturách NATO;

a závěrem žádá vládu, aby usilovala o prohloubení dialogu s Ruskou federací v Radě NATO-Rusko a rovněž pokračovala v česko-ruském dialogu na toto téma.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP