(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se závěrečným slovem zpravodaj, pan Miroslav Opálka. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, musím říci, že na každý zákon budou vždy minimálně dva krajní pohledy a vždycky ta druhá strana bude hovořit o chybách, ale často to nejsou chyby, ale přístupové principy, které volí ta či ona alternativa. Co se týká chyb, je samozřejmé, že se nedají vyloučit a že téměř každý zákon prochází řadou novel. Není to sice zrovna nejlepší vizitka pro Parlament, ale jiná cesta není ani v jiných parlamentech.

Ke slovům pana místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí bych chtěl říci, že zněla celkem rozumně, že by se jim dalo i vyjít vstříc, kdybych neměl v paměti ještě stále slova z volební kampaně, kdy se slibovalo - od Žofína počínaje, jinými mítinky konče - že jakmile ODS získá vliv a vládu, zruší zákoník práce, novelizované zákony, reformu nemocenského pojištění, úrazového pojištění, zruší zákon o registračních pokladnách, a zřejmě bychom našli ještě i jiné typy. A proto jsem ostražitý u těchto slov. Stejná slova zněla, když jsme zde projednávali nemocenské pojištění, a když si uděláte rešerši toho, co bylo uváděno v médiích, tak vidíte, že často pod rozumnými slovy je jenom taktika, jak dosáhnout svého výsledku. A tak si počkám.

K průběhu diskuse poznamenávám, že vystoupilo šest poslanců, z toho jeden třikrát, jeden dvakrát. Zazněly dva návrhy na zamítnutí, o čemž bychom měli hlasovat nejdříve. Pak byl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů a podmíněný návrh, pokud neprojde zamítnutí, na přikázání vedle organizačním výborem avizovaného výboru pro sociální politiku také výboru pro zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji i za shrnutí rozpravy a připomenutí jednotlivých kroků, které nás čekají.

Nyní tedy budeme nejdříve hlasovat podle jednacího řádu o návrhu na zamítnutí. Já se pokusím přivolat ty, kteří mají zájem rozhodnout o této věci. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesnou účast ve sněmovně.

 

O návrhu na zamítnutí budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 58. To jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 177 pro 36, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání výborům k projednání. Jak bylo řečeno, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 59, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 178 pro 166, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Jak uvedl zpravodaj, v rozpravě padl návrh na přikázání výboru zdravotnímu.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 60, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 179 pro 90, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Má někdo jiný návrh na přikázání? Zásadní konflikt nebude, nebudeme provádět kontrolu hlasování. Myslím si, že je to jednoduchá věc.

 

Zbývá nám k hlasování poslední návrh kolegy Krajíčka a to je zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 61, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 179 pro 146, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví. Lhůtu k projednání jsme zkrátili na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Petru Nečasovi i panu zpravodaji Miroslavu Opálkovi a končím bod číslo 24.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 185/ - prvé čtení

 

Vítám u pultu pana ministra dopravy Aleše Řebíčka. Ještě než se ujme slova, sdělím jednu organizační záležitost. Protože zde není určený zpravodaj pro prvé čtení Karel Sehoř, zpravodajské zprávy se ujme předseda výboru hospodářského Oldřich Vojíř, a proto ho žádám, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Nyní tedy požádám, aby z pověření vlády uvedl návrh pan ministr dopravy Aleš Řebíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vláda na své schůzi dne 4. 4. 2007 projednala a schválila návrh novely zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Novela zapracovává do českého právního řádu požadavky směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu.

Cílem uvedené směrnice i schváleného návrhu je především zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím prohloubení znalostí a dovedností řidičů těch kategorií vozidel - což jsou nákladní vozidla a autobusy - jejichž nehody zpravidla způsobují velké škody na zdraví, majetku a životním prostředí. Další povinné vzdělávání řidičů nákladních vozidel a autobusů obsahuje již platná právní úprava zákona č. 247/2000. Tato úprava musela být nicméně přizpůsobena úpravě požadované právem Evropské unie.

Pokud Česká republika uvedenou směrnici netransponuje, nebudou čeští řidiči nákladních vozidel a autobusů od září 2008, resp. od září 2009, držiteli dokladu, který by je opravňoval společně s řidičským průkazem k řízení těchto vozidel na území Evropské unie.

Chtěl bych zdůraznit, že směrnice i navrhovaná novela zákona se týká výhradně řidičů nákladních vozidel a autobusů, a to pouze těch, u kterých řízení těchto vozidel představuje jádro jejich činnosti zaměstnance nebo podnikatele.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP