Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zeptám se na případná závěrečná slova - ale u stolku zpravodajů nikdo není. Teď se dostavil pan zpravodaj Kováčik. Zeptám se pana ministra, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nezazněly žádné návrhy, o nichž bychom mohli nyní hlasovat, a proto děkuji jak panu ministrovi, tak pánům zpravodajům. Končím projednávání bodu 10, sněmovní tisk 946 ve druhém čtení.

 

Můžeme se tedy věnovat dalšímu bodu, kterým je bod číslo 11. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo - ale já jsem začala číst a zároveň se vám musím omluvit, protože zde mám poznámku, že tento bod můžeme projednávat až od 15.50 hodin. Pohledem na hodiny zjišťuji, že tato lhůta ještě neuplynula. Proto se zeptám, zda bude mít Sněmovna problém s tím, kdybychom nejprve udělali změnu v programu a zabývali se projednáváním čtvrtého bodu, který byl pevně zařazen na dnešní odpoledne, bodu číslo 24, teprve poté se zabývali bodem číslo 11, sněmovní tisk 951. Tak zní můj návrh, i když si uvědomuji, že jsme mimo lhůty toho, kdy se dají tyto procedurální návrhy vznášet. Ale myslím, že by nám to mohlo ušetřit čas, jinak budeme muset dát dvacetiminutovou pauzu.

Proto se tedy ptám, zda Sněmovna souhlasí s tím - ale ještě se hlásí o slovo pan ministr Zgarba. Než svůj návrh budu formulovat, máte slovo, pane ministře. (Po domluvě s předsedající ministr nehovořil.)

Můj návrh tedy zní, abychom nyní projednávali bod číslo 24, sněmovní tisk 945. Do té doby uplyne stanovená lhůta k projednávání bodu číslo 11. Kdo souhlasí s tímto mým procedurálním návrhem, který v podstatě znamená, že jenom přeskočíme k dalšímu bodu, který byl tak jako tak naplánován? Jen oznámím, než o tom rozhodneme, že by tento bod měla uvádět paní senátorka Jitka Seitlová, také aby byla zajištěna přítomnost pana poslance Zdeňka Koudelky.

Kolegyně a kolegové, prosím o chvíli strpení, než dostanu zprávu z Kanceláře Poslanecké sněmovny, zda je zde paní senátorka přítomna. Dostávám avízo, že je.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 57. Kdo souhlasí s tím, abychom se nyní zabývali bodem číslo 24, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57. Z přítomných 152 pro bylo 117, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

24.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 945/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele uvedla tento návrh paní senátorka Jitka Seitlová, kterou mezi námi vítám. Prosím, aby se ujala slova.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně jenom osvěžila obsah návrhu novely, kterou budeme nyní projednávat. Je to obsah zákona, který navrhuje změnu volebního zákona, a to v otázce korespondenční volby.

Předložený návrh zákona si klade za cíl eliminovat problémy spojené s výkonem volebního práva. Volební právo můžeme uplatňovat jenom prezenčně a můžeme ho uplatňovat v průběhu dvou dnů během 14 hodin z těchto dvou dnů. Velmi často se stává, že občané České republiky nemají ze subjektivních, ale dokonce i služebních důvodů možnost tuto časovou omezenou dobu využít k tomu, aby volbu skutečně vykonali. Stát jako takový a ústava dává každému občanovi základní práva.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, paní senátorko. Velmi nerada vás přerušuji, ale prosím všechny přítomné, aby vám věnovali pozornost. Děkuji.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Já děkuji. Tento návrh zákona, který před námi leží, se snaží o to, aby nebyly technické bariéry, které de facto zabraňují tomu, aby se občané mohli účastnit voleb.

Forma, kterou navrhujeme, je forma korespondenční. Návrh, který vznikl v Senátu, se zabývá především právem volit korespondenčně do voleb do Poslanecké sněmovny, a to pro občany, kteří jsou mimo území naší republiky. Počet těchto občanů zejména v poslední době velmi vzrůstá. Jsou to nejen ti, kteří tam odešli dlouhodobě v dřívějších dobách, dnes jsou to lidé, kteří jsou tam na obchodním pobytu, pracovním pobytu, ale zejména přibývá těch, které tam vyslal stát. Jsou to vojáci zahraničních misí, vojáci různých bezpečnostních složek, ale jsou to např. i zaměstnanci státu, kteří plní úkoly státu v orgánech Evropské unie.

Dámy a pánové, návrh, jak před námi leží, byl projednán v ústavněprávním výboru, který k němu přijal pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh obsahuje tu část, kterou navrhoval Senát - až na některé dílčí drobnosti. Takže v zásadě nemám žádné výhrady proti tomu, aby se v dalším jednání jednalo o návrhu, který byl předložen ústavněprávním výborem. Nicméně dotýkám se jen té části, která je totožná nebo subsumuje obsah návrhu, který byl zaslán ze Senátu. Nemohu se a není to skutečně moje kompetence, abych se vyjadřovala k dalším změnám, které se týkají preferenčních hlasů nebo jiných změn.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní senátorko. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 945/2. Prosím zpravodaje výboru pana kolegu Zdeňka Koudelku, aby nás seznámil s usnesením výboru.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, ústavněprávní výbor přijal usnesení, kterým doporučuje přijetí uvedeného návrhu zákona ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů.

Podstatou tohoto pozměňovacího návrhu je zcela komplexní pozměňovací návrh, který by měl být podle mne základem dalšího projednávání a který vychází z toho, že vláda podala i na korespondenční volbu svůj vlastní návrh zákona. Vzhledem k tomu, že senátní návrh zákona má z hlediska možné účinnosti lepší časový průběh následného projednávání, došlo v podstatě k převzetí vládního textu do textu senátního. Podstata rozdílu mezi Senátem a vládou spočívala v tom, že Senát zaváděl korespondenční volbu jen pro Poslaneckou sněmovnu v případě prakticky našich občanů pobývajících určitou dobu v zahraničí, zatímco vláda korespondenční volbu zaváděla i jako možnost pro vnitrostátní výkon volebního práva, tedy jako další možnost, jak při určitém standardu pro voliče zajistit to, aby se voliči mohli účastnit voleb, byť třeba nebudou osobně přítomni v době voleb ve svém volebním okrsku a z nějakého důvodu se nechtěli zatěžovat vyřizováním voličského průkazu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP