Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Sankce je stejná jak pro nepodnikající fyzické osoby, zahrádkáře, pěstitele, tak pro podnikající fyzické a právnické osoby. Zvláště pro nepodnikající fyzické osoby je však zcela nepřiměřeně vysoká, neboť společenská nebezpečnost prodeje destilátu, který je legálně vyroben v pěstitelské pálenici, je nepatrná. Navrhovaná maximální výše pokuty ve výši 4000 Kč odpovídá přibližně 30násobku rozdílu základní spotřební daně z lihu a snížené spotřební daně z lihu obsaženého v destilátech ovocných z pěstitelského pálení. Ještě v nedávné době tato sankce činila maximálně 1000 korun, to je do roku 1997. Navrhovaná výše pokuty se tedy rovná maximální výši možného daňového úniku, který by případně státu mohl vzniknout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana kolegu Pavla Kováčika, který je druhým přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, velmi krátký pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o lihu, tisk 946. Ten návrh je spíše legislativně technickou úpravou a má vazbu na přijetí bodu 6 obsaženého v usnesení zemědělského výboru.

V případě, že bod 6 obsažený v usnesení zemědělského výboru bude přijat ve třetím čtení, pak navrhuji v názvu zákona na konci doplnit slova "a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Trochu s úsměvem konstatuji, že pan zpravodaj Kováčik načetl změnu názvu zákona tak, aby opravdu reflektoval avizovaný návrh ODS na snížení spotřebních daní, čímž mi ušetřil práci.

Dovolte tedy, kolegyně a kolegové, abych načetl zbývající část onoho avizovaného návrhu Občanské demokratické strany, a jím je návrh na snížení spotřební daně benzinu o 1,30 Kč na litr a motorové nafty o 40 haléřů na litr.

Za prvé, na konec názvu zákona se vkládá čárka a doplňují slova, která přednesl pan zpravodaj, tedy "zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních".

Za druhé, nad označením Článek I se vkládají slova "Část první. Změna zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů."

Za třetí, nad označením článku II se vkládají slova "Část druhá. Změna zákona o spotřebních daních. Článek II. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 217/2005 Sb. se mění takto:

V § 48 odst. 1, kód nomenklatury 2710, u položky motorové benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013 gramu na litr včetně se sazba daně 11 840 Kč na 1000 litrů nahrazuje sazbou daně 10 540 Kč na 1000 litrů.

V § 48 odst. 1, kód nomenklatury 2710, u položky střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) se sazba daně 9950/1000 litrů nahrazuje sazbou daně 9550 Kč/1000 litrů."

Článek II se označuje jako článek III a na konci textu se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006".

Myslím si, že zdůvodnění k podání tohoto pozměňovacího návrhu jsem přednesl v obecné rozpravě. Zopakuji, že předložený návrh je daňově neutrální, snížené daňové inkaso spotřební daně je nahrazeno zvýšeným daňovým inkasem daně z přidané hodnoty. Návrh Občanské demokratické strany neohrožuje parametry státního rozpočtu na rok 2006 a plánované inkaso spotřební daně a daně z přidané hodnoty. Je třeba zopakovat základní fakt, že s nadále rostoucí cenou poroste i výběr daní, státu tedy poroste inkaso daní státního rozpočtu. A návrh tím, že je nastaven s platností od 1. 1. 2006, nevytváří prostor pro zbytečnou kolizi s právem Evropského společenství a dává vládě dostatek prostoru pro vyjednávání s legislativou, resp. zástupci Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Do podrobné rozpravy se opětovně hlásí pan kolega Pavel Kováčik. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, já si ještě dovolím… Pokusím se přivolat vaši pozornost k usnesení zemědělského výboru a dovolím si k němu přednést pozměňovací návrh.

Prosím, v tom usnesení zemědělského výboru v bodu 6 tohoto usnesení, hned zpočátku tohoto bodu, část druhá, článek II odstavec 1 - ten odstavec začíná "u zdaněných minerálních olejů obsahujících líh podle § 45" atd., na pátém řádku za slova "právního předpisu, odkaz 35a" udělat tečku a zbytek věty, to znamená "na daňovém území České republiky ze zemědělských plodin vypěstovaných na daňovém území České republiky z certifikovaného osiva, odkaz 35b, uznaného podle zvláštního právního předpisu, odkaz 35c." vypustit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tento návrh. Nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, ale táži se kolegů a samozřejmě kolegyň, zda se ještě někdo se svým pozměňovacím návrhem hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP