(14.00 hodin)

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedající, už jsem avizoval ve zprávě zpravodaje, že se chystám vystoupit v obecné rozpravě, protože jako moje kolegyně nechtěl jsem zneužít postavení zpravodaje hned k předkládání procedurálního návrhu. Přesto mi dovolte ještě několik slov úvodem, než předložím procedurální návrh.

Dne 17. dubna 2003 jsem ve svém vystoupení při prvním čtení upozornil na to, že boj proti špinavým penězům je širší záležitost, než je pouze zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a prolíná se i do dalších uvažovaných legislativních norem. Některé se již podařilo zavést do praxe, některé další kroky však teprve před námi stojí. Další kroky, které by zcela určitě pomohly státním orgánům razantně zasáhnout do oblasti stínové ekonomiky, resp. praní špinavých peněz, by mohlo být například zavedení specializované finanční prokuratury, případně i finanční policie, nebo povinné zavedení tzv. registračních pokladen do maloobchodní sítě apod. V rámci boje proti daňovým únikům a špinavým penězům by také bylo žádoucí urychleně zavést majetková přiznání, popř. povinnost prokazovat původ majetku.

Chtěl bych zde upozornit zejména na následující skutečnost. Návrh zákona, který v tuto chvíli projednáváme, není klasickou technickou normou, klasickou evropskou normou. Tento návrh zákona je totiž klasickou právní normou, ve které se odehrává zcela zásadní střet na jedné straně veřejného zájmu a na druhé straně osobní svobody, soukromí každého z nás a jeho nedotknutelnosti. Je to střet zcela legitimní, protože oním veřejným zájmem je hrozba, kterou považujeme všichni za velmi nebezpečnou, hrozba, vůči které je třeba postupovat, a to je jak organizovaný zločin, tak mezinárodní terorismus, neboť právě legalizace výnosů z trestné činnosti je jedním z prostředků, jak účastníci jednak organizovaných forem trestné činnosti, tak i mezinárodního terorismu získávají prostředky k této své zavrženíhodné činnosti.

Rozpočtový výbor jednal velmi podrobně o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb. A jako zpravodaj jsem si uvědomil, že základní problém je v otázce prolomení mlčenlivosti u některých profesí, zejména u advokátů. Proto v podstatě nebylo přijato podle mého názoru ani závěrečné usnesení rozpočtového výboru, byla vám předložena jenom zpráva.

Rozpočtový výbor dílčím hlasováním schválil pozměňovací návrh vypustit z navrhovaného vládního návrhu advokáty jako povinné osoby. Proto jsem i se značným nepochopením vzal ze začátku na vědomí fakt, že ústavně právní výbor neprojednal do dnešního dne tento tisk, ačkoliv mu byl touto sněmovnou určen k projednání. Přitom, jak už zde řekla zpravodajka tohoto výboru, ústavně právní výbor je rozhodnut tímto tiskem se ještě velmi vážně zabývat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane poslanče. Mám pocit, že ústavně právní výbor se právě tímto tiskem opravdu vážně zabývá. Jenom bych chtěl apelovat na ústavně právní výbor, jestli je to vhodné dělat v této konstelaci, a zdá se mi, že panu zpravodaji se příliš dobře nemluví. Děkuji za pochopení.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Braný: A rozumím tomu, že k přijetí této normy je třeba vytvořit prostor pro jednání každého výboru, aby tento zákon byl přijat i širokou občanskou veřejností.

Z toho důvodu navrhuji přerušení druhého čtení a odročení jednání o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. S tímto odročením navrhuji, aby bylo odročeno do přijetí usnesení ústavně právního výboru, popřípadě termínově do 31. ledna 2004. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Řekl jste do přijetí usnesení ústavně právního výboru, nebo... A ta druhá možnost byla jaká?

 

Poslanec Petr Braný: Nebo do 31. ledna 2004.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Do 31. ledna, tedy nejdéle do 31. ledna 2004. Dobře, děkuji, pochopil jsem.

A nyní bych požádal pravděpodobně paní poslankyni Evu Dundáčkovou, která také sdělila, že se přihlásí do obecné rozpravy (Velký hluk ve sněmovní síni.).

Prosím o klid a prosím paní poslankyni Evu Dundáčkovou o slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážený pane předsedo, jakkoli probíhá teď horečné vyjednávání nebo tříbení názorů mezi členy ústavně právního výboru zde v jednací síni, dovoluji si v podstatě navrhnout, aby tento tisk byl vrácen ústavně právnímu výboru k projednání, a to z toho důvodu, že ústavně právní výbor se opravdu jednotlivými pozměňovacími návrhy nezabýval. A mně se zdá, že ta materie je příliš vážná na to, abychom teď načítali v podrobné rozpravě jednotlivé pozměňovací návrhy, protože přiznám se, že dojde-li k podrobné rozpravě, tak minimálně já budu načítat tři různé verze, o kterých pak budeme rozhodovat hlasováním, a žádná z těchto verzí se mi nezdá ideální. A to je to, z čeho mám teď já obavu, protože v okamžiku, kdy ukončíme druhé čtení a podrobnou rozpravu, nebude už možné tento text precizovat. Mně se to zdá jako nevhodný způsob legislativní práce.

A proto navrhuji, aby byl tento tisk vrácen ústavně právnímu výboru k projednání. A myslím, že lhůta, o které mluvil pan zpravodaj výboru rozpočtového, může býti splněna, to znamená tak, aby bylo předpokládané přijetí a případné schválení tohoto zákona umožněno do 31. ledna 2004.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, paní poslankyně. Jenom připomínám, že probíhá obecná rozprava ve druhém čtení. Ptám se, jestli ještě někdo v ní vystoupí? Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Pokusím se ještě svolat poslance, kteří mají zájem se zúčastnit dalšího jednání. Prosím, aby se dostavili všichni, kdo mají zájem hlasovat, protože byly podány návrhy v průběhu obecné rozpravy, o kterých musíme hlasovat, se kterými se zřejmě budeme muset vypořádat.

Poprosil bych pana zpravodaje Braného, kdyby nám sdělil, v jakém pořadí se budeme s přednesenými návrhy vyrovnávat. Prosím poslance, aby se posadili.

Pane zpravodaji, řekněte prosím, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedo, zazněly dva návrhy, můj na přerušení a odročení s podmíněním, a dále na vrácení k projednání ústavně právnímu výboru.

Jestli si správně vykládám jednací řád, byť svůj návrh musím upozadit, tak jako první by měl být hlasován návrh o vrácení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh paní poslankyně Dundáčkové nejdříve.

 

Poslanec Petr Braný: Nejdříve hlasovat o návrhu paní poslankyně Dundáčkové na vrácení, a nebude-li přijat, tak potom hlasovat o návrhu na přerušení a odročení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tak, pane zpravodaji. Nejdříve budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení ústavně právnímu výboru k novému projednání. O tomto návrhu budeme hlasovat. Všichni, kdo chtějí hlasovat, jsou zřejmě připraveni.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh paní poslankyně Evy Dundáčkové na vrácení výboru k novému projednání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 297 z přítomných 148 poslanců pro hlasovalo 63, proti 67. Tento návrh přijat nebyl.

 

Prosím, o další návrh. Mám zde návrh na odhlášení. Nejdřív vás všechny odhlásím a žádám vás, abyste se znovu přihlásili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP