(Jednání pokračovalo v 13.51 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil naše odpolední jednání. Omlouvám své malé zdržení, zdržel jsem se s panem velvyslancem USA, takže se omlouvám, ale prosím vás, abyste ti, kteří tady ještě jste, zaujali ještě místa a mohli jsme pokračovat a dokončit první týden jednání naší sněmovny.

 

Bodem, který nás nyní čeká podle programu schůze je bod

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády by měl uvést místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka, a proto prosím pana místopředsedu, aby se posunul k mluvicímu stolku a materiál uvedl. Jedná se o zákon č. 61, sněmovní tisk 260 - legalizace výnosů z trestné činnosti.

Prosím vás, vážení kolegové, abyste se opravdu posadili (zvoní) a dali možnost panu ministrovi, aby uvedl tento bod. Děkuji a prosím o slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já se v tuto chvíli zdržím nějakého rozsáhlého vystoupení, chtěl bych odkázat na své vystoupení v prvním čtení.

Rozumím tomu, že během projednávání tohoto návrhu se ve výborech rozvinula diskuse, která se týká zejména otázky zařazení advokáta jako povinné osoby podle tohoto návrhu zákona. Musím říci, že jsme při přípravě tohoto návrhu byli vedeni dobrou vůlí aplikovat příslušné evropské směrnice. Našim cílem není jakýmkoliv způsobem omezovat nebo rušivě zasahovat do role, kterou má advokát v rámci naší legislativy v rámci příslušných řízení před soudem. Snažili jsme se do zákona implementovat určitou kompromisní formulaci. Já už jsem při svém úvodním vystoupení avizoval, že jsem připraven tady ve sněmovně hledat nějaké lepší formulace, pokud je členové Poslanecké sněmovny naleznou a přijdou s nimi ve formě pozměňujících návrhů. To, co podle mého názoru možné není, je zcela tu roli advokáta pominout a zcela advokáta z této povinnosti vyvázat. To si myslím, že by byla změna, která by tento návrh znehodnotila a do značné míry by okleštila smysl a původní záměr, se kterým jsme tento návrh do Poslanecké sněmovny předkládali.

Tolik na úvod k probíhajícímu druhému čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru a také tuším ústavně právnímu výboru. Rozpočtový výbor přijal zprávu o jednání, usnesení ústavně právního výboru bylo rozdáno, takže poprosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Petr Braný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, ke zprávě zpravodaje. Na čtrnácté schůzi sněmovny jsme 17. dubna projednali tisk č. 260 v prvém čtení a byl přikázán, jak už zde bylo uvedeno, výboru rozpočtovému a ústavně právnímu.

Rozpočtový výbor na své 17. schůzi dne 16. července 2003 projednal návrh vládního zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Po úvodním slově náměstka ministra financí Jiřího Šulce, zpravodajské zprávě zpravodaje rozpočtový výbor projednal a přijal následující zprávu - zmocnil zpravodaje, aby z tímto závěrem seznámil sněmovnu.

Usnesení přijato nebylo, proto každý jste obdržel písemnou zprávu z tohoto projednávání v rozpočtovém výboru ve sněmovním tisku 260/z.

Na začátku podrobné rozpravy vystoupím s návrhy, které byly projednány v rozpočtovém výboru, včetně legislativních úprav, které jsem si osvojil, a zároveň se hlásím do obecné rozpravy, kde též předložím procedurální návrh. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane zpravodaji. A nyní prosím, aby se slova ujala také poslankyně Eva Dundáčková, která by nás informovala o jednání ústavně právního výboru.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zopakovala své vyjádření z doby, kdy jsme schvalovali program této schůze, a které se týkalo projednávání tohoto tisku v ústavně právním výboru. Znovu tedy dovolte, abych upřesnila, že ústavně právní výbor na své 26. schůzi dne 10. září 2003 přerušil projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, do konce roku 2003. Pověřil místopředsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, což předpokládám učinil. A zmocnil zpravodajku, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu zákona ve schůzi ústavně právního výboru.

Dovolte mi proto, abych na základě zmocnění výboru vás informovala, že výbor neprojednával v podstatě podrobné pozměňovací návrhy, ale rozhodl se do konce roku vyčkat toho, jakým způsobem budou k novelizované směrnici přistupovat ostatní členské státy a státy, které se mají stát v příštím roce členy Evropské unie, neboť diskuse o rozsahu oznamovací povinnosti a tzv. osobách, které jsou povinny na základě tohoto zákona provádět registrační povinnost ve vztahu k finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí, je obsáhlá, a to ve všech těchto státech, a v době, kdy ústavně právní výbor tento tisk projednával, byla implementována do právních řádů národních států pouze ve čtyřech případech. Ústavně právnímu výboru se to zdálo jako vážný důvod, aby vyčkal, jak dopadne na mezinárodní úrovni diskuse o této směrnici a o její příští implementaci, a své projednávání do konce roku přerušil, neboť právě konec roku 2003 byl tím datem, ke kterému se některé další státy zavázaly, že tuto směrnici implementují.

Nevím, jestli v tuto chvíli je ten správný okamžik pro to, abych na to navázala procedurálním návrhem, ale v tomto okamžiku končím se svojí zpravodajskou zprávou a přihlásím se do obecné rozpravy s návrhem, který bude navazovat na podání toto zprávy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, paní poslankyně, a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila teď právě paní poslankyně Dundáčková. Ale hlásí se zpravodaj, takže dám slovo panu poslanci Branému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP