(18.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji a končím bod č. 40. I když oba, to znamená pana místopředsedu vlády a zpravodaje, žádám, aby zůstali u stolku, protože budeme pokračovat bodem 41, kterým je

 

41.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
/sněmovní tisk 257/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády opět předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, pokusím se vynahradit své dlouhé závěrečné slovo tím, že řeknu, že tento návrh navazuje na ten předchozí. Je v něm řešen dopad do ostatních zákonů. A tím bych své úvodní slovo skončil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za velmi stručné vyjádření panu místopředsedovi vlády. Žádám o slovo pana zpravodaje poslance Tomáše Kladívka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Myslím, že moje zpravodajská zpráva rovněž bude krátká, protože všechno podstatné padlo při projednávání návrhu zákona, který jsme projednávali předtím, takže doporučuji Poslanecké sněmovně propustit návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu zároveň končím.

Ptám se, jestli pan ministr vnitra nebo zpravodaj mají zájem. Nemají zájem o závěrečné slovo.

Takže můžeme přikročit k přikázání výborům k projednání vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zamítnutí ani na vrácení k přepracování. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Nikdo se nehlásí.

 

Můžeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 225, které právě zahajuji, a ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 157 pro 141, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, a zároveň končím tento bod č. 41. Děkuji panu ministru vnitra a místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi a zpravodaji panu poslanci Tomáši Kladívkovi.

 

Budeme se dále zabývat bodem č. 42, kterým je

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 259/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede znovu místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, změna zákona, jehož celý název číst nebudu, protože by to trvalo asi pět minut, tak jak to muselo trvat panu předsedajícímu, když ho uváděl, vyplynula z několika požadavků, z nichž jeden je nutnost vytvořit právní podmínky pro vedení informačního systému evidence obyvatel tak, aby tento informační systém splňoval potřeby dnešní doby, a tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů a také aby byla zajištěna aktualizace těchto údajů. Dalším požadavkem bylo vytvoření systematického, dosud chybějícího právního rámce pro výkon agendy rodných čísel, a to zejména pro vedení registru rodných čísel a pro provádění úkonů určování, předávání, přidělování, ověřování a osvědčování rodných čísel, stanovení režimu dodatečného určování rodných čísel a provádění změn rodných čísel. Při přípravě tohoto návrhu zákona bylo využito více než dvouletých zkušeností z aplikace dosavadní právní úpravy, která v této oblasti je poměrně čerstvá.

Navrhovaná úprava rozšiřuje okruh údajů uvedených v informačním systému evidence obyvatel, zajišťuje jejich úplnost a správnost. Jednoznačně určuje zdroje těchto údajů včetně zodpovědnosti za jejich aktualizaci. Dále stanoví podmínky prověřování správnosti a přesnosti údajů uvedených v informačním systému evidence obyvatel, zpřesňuje a zpřísňuje podmínky, za nichž lze poskytovat osobní údaje z informačního systému, a zabezpečuje také kontrolu těchto údajů. Dále zpřesňuje podmínky ohlašování změn místa trvalého pobytu, popř. jeho zrušení. Zakotvuje registr a vedení registru rodných čísel, stanoví způsob dodatečného určování rodných čísel, taxativně vymezuje případy, kdy lze shromažďovat a zpracovávat rodná čísla, stanoví pravidla pro ověřování a osvědčování rodných čísel a také stanoví skutkové podstaty přestupků a správních deliktů na tomto úseku výkonu státní správy. Provádí novelizaci dalších zákonů tam, kde je nutné zajistit zákonné podmínky pro vedení rodných čísel v příslušných informačních systémech.

Návrh novely dále reaguje na některé změny, které přinesla druhá etapa reformy veřejné správy a které zatím nebyly promítnuty do příslušných norem.

Návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zase zajišťuje, aby Česká správa sociálního zabezpečení měla přístup k potřebným údajům vedeným právě v tomto informačním systému, tedy informačním systému evidence obyvatel.

Návrh, jak už jsem uvedl, obsahuje i změny, které vyplývají z našich zkušeností po dvouleté aplikaci stávající právní úpravy, a já doufám, že je to norma, která se setká s příznivým přijetím v tomto sboru, tak aby mohla být postoupena dál do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministrovi vnitra a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Lubomír Suk. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, úvodem své zprávy chci předeslat, že novelu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 259, která je nám dnes ministrem vnitra předkládána, považuji za žádoucí. Za žádoucí ji považuji především pro přesnější úpravu evidence cizinců na našem území.

Existují však důvody, pro které vám musím doporučit vrácení novely navrhovateli k dopracování. Hlavně pak proto, že v důvodové zprávě předkladatel uvádí: novelizovaný zákon je úzce provázán mj. se zákonem č. 71/67 o správním řízení. Ministerstvo vnitra nám tedy navrhuje provázanost se zákonem, jehož zcela novou podobu předložilo sněmovně v tisku 201 a který je v tomto okamžiku projednáván ve druhém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP