(10.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený pane hejtmane, kolegyně a kolegové, dovolte i mně několik slov k předloženému tisku 76. Z toho, co zde zaznívá v rozpravě, si troufám tvrdit, že snad nikdo nepochybuje o tom, že je potřebné a dobré zřídit funkci třídních asistentů pro postižené děti. Debata se odvíjí od toho, zda návrh je po procesní a formální stránce správný, zda bude možné ho dopracovat ve výborech atd. a zda také vlastně vláda neměla předložit komplexní řešení tohoto problému. To samozřejmě má svůj racionální základ, ale já bych chtěl upozornit, že podle důvodové zprávy krajské zastupitelstvo Olomouckého kraje reagovalo na usnesení vlády, kterým bylo uloženo ministru školství, mládeže a tělovýchovy do roku 2003 zajistit legislativně přítomnost asistenta v podobě dalšího pedagogického pracovníka. To znamená, že zastupitelstvo Olomouckého kraje konalo a připravilo návrh, který v podstatě měl vzejít z vládní dílny. Domnívám se, že je potřebné, aby pro další školní rok 2003/2004 skutečně tato funkce třídního asistenta byla zřízena.

Paní ministryně zde řekla, že zřízení funkce třídních asistentů po věcné stránce je moudré a potřebné, a právě návrh olomouckého zastupitelstva dává prostor, aby byl tento institut zřízen, aby bylo možné i v rámci projednávání ve výboru se podílet na jeho dopracování tak, aby skutečně jednak s přípravou státního rozpočtu, ale i s novým školním rokem tato funkce mohla být zřízena.

Navrhuji, aby tento zákon byl propuštěn do druhého čtení, ale aby současně byla také prodloužena lhůta pro jeho projednávání o 20 dnů v příslušných výborech, aby tak byl dán větší prostor pro jeho úpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi a rozpravu končím, protože se už do ní nikdo nepřihlásil.

Teď je prostor pro závěrečná slova, jestli chce vystoupit pan hejtman, a poté pan zpravodaj zrekapituluje průběh rozpravy a předloží k hlasování Poslanecké sněmovně návrhy, které zazněly.

 

Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina: Dámy a pánové, chtěl bych poděkovat za všechno, co jsem slyšel z úst poslanců, kteří zde vystupovali. Myslím si, že problém je vnímán jako reálný problém, a že pokud jsme přispěli k tomu, že se na tuto oblast soustředí zájem a něco se legislativně podnikne, bude to velmi dobrým výstupem. Já sám bych si přál, aby navržená novela pokračovala do druhého čtení, protože se domnívám, že prostor k úpravám by tam byl.

Děkuji za pozornost, kterou jste tomuto návrhu věnovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu hejtmanovi Janu Březinovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj Eduard Zeman. Vás, dámy a pánové, prosím, abyste přišli do sněmovní síně, pokud mě slyšíte, protože se schyluje k hlasování.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, z toho, co zde zaznělo v rozpravě, nikdo nebude pochybovat o tom, že se zde nenajde odpůrce principu. Ale jako zpravodaj se musím vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku. Toto není systémové řešení, a jakkoliv chápu a rozumím potřebě takovéto řešení nalézt rychle, dovolil bych si použít slova jak paní kolegyně Šojdrové, tak pana kolegy Kvapila. Bylo by mnohem racionálnější a rozumnější řešit věc opravdu systémově, v souladu s touto námitkou vlády a zapracovat ji do školského zákona, který paní ministryně školství bude v dohledné době sem do sněmovny znovu předkládat.

Proto mi nezbývá, než podpořit stanovisko kolegy Waltera Bartoše a tento návrh vrátit k přepracování. Shrnu-li rozpravu, byl to jediný návrh, který zde padl a který je k hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, já si dovolím nesouhlasit, protože paní poslankyně Táňa Fischerová navrhla, aby návrh byl přikázán také výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Nebo pan poslanec Janeček. Pardon, omlouvám se.

 

Poslanec Eduard Zeman: Omlouvám se, ale předpokládal jsem, že to přijde na přetřes až poté, co zákon projde.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsem rád, že jste to zaregistroval, že jsme si to vyjasnili. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou v tuto chvíli přítomni.

 

V tuto chvíli rozhodneme o návrhu pana poslance Waltra Bartoše na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Rozhodneme o tom v hlasování, které má pořadové číslo 69. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 165 přítomných bylo 76 pro, 67 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se věnovat návrhům na přikázání a návrhu na prodloužení lhůty.

 

Poslanec Eduard Zeman: V tom případě budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Janečka, aby tento návrh byl přikázán i výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme hlasovat o každém výboru zvlášť, tak jak to bývá ve sněmovně zvykem.

 

Nejprve rozhodneme o tom, co doporučil organizační výbor, který doporučuje návrh přikázat výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Rozhodneme v hlasování číslo 70, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 poslanců pro 154, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání předloženého návrhu také výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 71. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 poslanců pro 131, 16 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Tomáše Kvapila na prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 72. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 poslanců pro 144, jeden proti. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodajovi Eduardu Zemanovi, děkuji panu hejtmanovi Janu Březinovi i celému zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Dámy a pánové, připomínám, že jsme na začátku dnešního jednání odsouhlasili nejen přítomnost, ale také možnost vystoupení pro guvernéra České národní banky pana Tůmy. Teď přichází chvíle, kdy ho požádám, aby se ujal slova.

 

Informace guvernéra České národní banky o situaci v Union bance

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji také za příležitost, že mám možnost seznámit vás s aktuální situací Union banky.

Včera večer mi bylo oznámeno předsedou představenstva, že představenstvo Union banky rozhodlo o tom, že dnes neotevře pobočky. K tomuto rozhodnutí bylo vedeno trvale klesající likviditou banky a obavou, že dojde k reálnému runu na banku, a s vysokou pravděpodobností se předpokládalo, že k tomuto runu by mohlo dojít dnes.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP