(9.10 hodin)
(pokračuje Vidím)

Při volbě člena Rady České tiskové kanceláře (bod 132) bylo vydáno 158 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 157 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro paní Petru Svobodovou byly odevzdány 23 hlasy, pro pana Tomáše Vrbu byl odevzdán 81 hlas.

V prvém kole byl tedy zvolen Tomáš Vrba členem Rady České tiskové kanceláře. Tím tato volba také končí.

 

Pane předsedající, chtěl bych vás požádat, abyste nyní dal hlasovat o následujícím procedurálním návrhu, aby druhé kolo voleb členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, členů prezidia Pozemkového fondu České republiky a členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury proběhlo jako poslední bod dopolední části dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Všem zvoleným si dovoluji poblahopřát.

 

Budeme nyní tedy hlasovat, abychom druhé kolo voleb do nezvolených orgánů zabezpečili dnes ve 12.30 hodin před polední přestávkou a jednáním organizačního výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 530 z přítomných 152 poslanců pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme nyní pokračovat v přerušeném bodu

 

115.
Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb.,
zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb.,
zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.
a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

 

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili před závěrečným hlasováním.

Pokud se nepřihlásí nikdo s přednostním právem vystoupit, budeme hlasovat o závěrečném usnesení, které přednesu. Tím je:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 1002, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 531 z přítomných 162 poslanců pro 76, proti 76. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona nevyslovili souhlas.

 

Počkáme několik málo vteřin na kontrolu výsledků hlasování.

Jsou námitky proti hlasování? (Nebyly.) Nikoho nevidím. Nezbývá mi nic jiného, než konstatovat, že s návrhem jsme vyslovili nesouhlas. Končím tudíž projednávání bodu č. 115, končím třetí čtení tohoto návrhu zákona.

Technické sdělení. Pan poslanec Miroslav Kalousek má náhradní kartu č. 3.

 

Přistoupíme k bodu

 

143.
Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za rok 2001 - leden 2002

 

Dovolte mi, abych mezi námi přivítal guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu.

Podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Prosím proto guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu, aby uvedl zprávu, kterou jste všichni obdrželi pod názvem "Zpráva o inflaci - leden 2002". Prosím, pane guvernére, ujměte se slova. (Hluk v sále.)

Ostatní kolegy, zejména na pravé straně spektra, bych požádal, pokud nechtějí poslouchat pana guvernéra, aby opustili sněmovnu a vytvořili tak důstojné prostředí pro dnešní jednání sněmovny. Nechtěl jsem jmenovat, ale musím - pan poslanec Pilip, Kalousek, ale i Pešek, Doležal, Martínek a Volák, ať jsem spravedlivý ke všem klubům.

Prosím, pane guvernére.

 

Guvernér České národní banky Zdeněk Tůma Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo. Dovolte mi, abych uvedl zprávu o inflaci a připomenul i důvod, proč prezentujeme měnový vývoj v parlamentu.

Zpráva o inflaci je jeden ze dvou hlavních komunikačních nástrojů České národní banky směrem k veřejnosti a směrem k parlamentu. Je to instrument, resp. nástroj, který se dívá především směrem dozadu a hodnotí minulý vývoj. Nicméně obsahuje i určitý výhled na příští období. Druhým základním komunikačním nástrojem jsou záznamy z jednání Bankovní rady a několik těchto záznamů z jednání Bankovní rady je zde i přiloženo.

Hlavním cílem, který máme ve zprávě o inflaci, je pochopitelně vyhodnocení plnění cíle inflace za loňský rok. Vzhledem k tomu, že jsou to čtvrtletní zprávy, tak v tomto případě zejména za IV. čtvrtletí. V tomto případě ještě výjimečně zpráva obsahuje vyhodnocení plnění cíle v prosinci v tzv. čisté inflaci. V loňském roce jsme přikročili k cílování celkové inflace, takže do budoucna se budeme zabývat již výlučně celkovou inflací.

Čistá inflace byla určena v dubnu 2000 pro rok 2001 po konzultaci s vládou na 2 až 4 procenta pro prosinec 2001. Konečný údaj v prosinci 2001 pak byl 2,4 % a tento cíl byl tedy splněn.

Vzhledem k délce zpoždění mezi přijetím měnových opatření a jejich dopadem do inflace se však měnová politika již v průběhu roku 2001 soustředila na sledování cíle celkové inflace, který byl vyhlášen v podobě postupně klesajícího koridoru. Začátek tohoto koridoru je v lednu 2002 a je to 3 až 5 procent a konec je v roce 2005 a je to 2 až 4 procenta. Znamená to také, že příští rok pro nás bude velmi důležitý, protože se budeme muset zabývat definováním cenové stability po roce 2005.

Co se týká hospodářského měnového vývoje ve IV. čtvrtletí 2001, došlo i ke zpomalení meziroční inflace, a to na 4,1 procenta, a tím došlo k vykompenzování dočasného výkyvu směrem nahoru v letních měsících. Hlavní roli přitom hrály faktory, které bezprostředně nesouvisejí s měnovým vývojem. Jedná se zejména o zpomalení růstu cen potravin, významný pokles cen ropy a dalších surovin na světových trzích. Částečně se tedy jednalo o příznivý vedlejší efekt jinak nepříznivého globálního zpomalení. Z měnových faktorů byl významný zejména silný kurs koruny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP