(12.42 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Pokračujeme tedy v jednání. Slovo má poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Navrhuji přeřazení bodů 64 a 66 jako druhý a třetí bod ve středu 20. března.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, jako první bod máme zákon o odpadech, takže jako druhý a třetí bod by pokračovaly body 64 a 66. O tomto návrhu dám neprodleně hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 107 poslanců 46 bylo pro, proti 9. Tento návrh nebyl přijat.

 

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já se omlouvám, chtěl bych zpochybnit toto hlasování. Mačkal jsem marně "ano", ale vyšlo mi "ne". Zpochybňuji tedy toto hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Kühnl zřejmě také zpochybňuje hlasování. Dále pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já jsem marně mačkal "ne", a svítilo mi "ano". Tím považuji předchozí námitku za vynulovanou. (Veselí v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Druhá námitka je tedy od pana poslance Kühnla, třetí zřejmě od paní poslankyně Volfové.

Nechám hlasovat o námitce. Všechny vás odhlašuji, žádám o novou registraci a budeme nejprve hlasovat o námitce.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku proti poslednímu hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 83 poslanců pro bylo 68, proti 9. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovaně hlasovat o přeřazení bodů 64 a 66 jako o druhém a třetím bodu ve středu 20. března.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 87 poslanců 59 pro, 24 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se dostali z této procedurální pasti a můžeme pokračovat ve schváleném pořadu, kterým je bod

 

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1253/ - prvé čtení

 

Opět předseda vlády požádal sněmovnu písemně o zkrácení lhůty k projednání tohoto návrhu zákona. Věřím, že zpravodaj toto přednese i v rozpravě.

Z pověření vlády uvede tento návrh ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především děkuji za vstřícnost, s jakou jste mi umožnili plnit povinnosti v Senátu a současně být v Poslanecké sněmovně, velice si toho vážím.

Tato vládní předloha by mohla být charakterizována slovy "potřetí a snad už naposled". Měl bych se za to stydět, tak se prostě stydět budu a Poslanecké sněmovně se omluvím.

Poprvé vláda zkusila uspět s povinností implementovat do českého právního řádu unijní úpravu pojistného práva cestou samostatného zákona. To bylo odmítnuto na schůzi v únoru 2001. Podruhé vláda - a já se k tomu samozřejmě hlásím - se pokusila tuto povinnost splnit tím, že návrh nové úpravy pojistné smlouvy vtělila do obchodního zákoníku.

Musel jsem respektovat věcné důvody názoru, že tato cesta není dobrá, a tak proto přichází vláda potřetí, a já pevně doufám, že už naposled, s představou, jakým způsobem promítnout standardy evropského práva týkající se pojistné smlouvy do českého právního řádu. Pečlivě jsem poslouchal debatu v Poslanecké sněmovně, a proto je předkládán toliko - zdůrazňuji, že toliko - návrh novely občanského zákoníku, kam tradičně úprava tohoto typu smlouvy patří, a to očištěna od vedlejších novelizací, které se - a myslím také právem - v předchozích dvou kolech Poslanecké sněmovně příliš nelíbily.

Tolik tedy úvodem k procedurálním věcem a také k tomu, proč vláda navrhuje postup podle § 90.

Chtěl bych zdůraznit, že na rozdíl od institucionálního zákona, tedy zákona o pojišťovnictví nebo zákona o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, nedozná soukromoprávní úprava pojištění žádných podstatných změn, ačkoli v moderní společnosti založené na tržní ekonomice se tento typ smluvní velmi bouřlivě vyvíjí a je výrazně spojen s charakterem ekonomiky toho kterého státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP