(12.50 hodin)
(pokračuje Bureš)

Pojištění je tradičně chápáno jako obchod s rizikem, resp. jako obchod s důvěrou. Dokonce tomu není tak dávno, kdy smlouva pojistná byla ještě chápána jako tzv. smlouva odvážná. Je tomu tak proto, že touto smlouvou se pojistitel zavazuje, že v případě nahodilé události vyplatí pojistníku pojistné. A ten se na druhé straně zavazuje, že za tuto službu zaplatí. Pojistitel tak prodává svoji službu, aniž by věděl, jaké mu ve skutečnosti vzniknou náklady v souvislosti s jejím poskytnutím. Ty může pouze kalkulovat na základě určité dlouhodobé statistiky a odhadu budoucího vývoje.

Zejména z těchto důvodů je nutná ochrana pojistníka a současně i soubor pojistníků, kteří svým placeným pojistným vytvářejí prostředky, které jsou z povahy věci používány k úhradě pojistných událostí.

Předkládaný návrh kromě povinnosti být souladný s unijním právem sleduje také sjednocení situace na pojistném trhu. Ne sjednocení ve smyslu ekonomickém, ale právním.

Současný stav dobře znáte. Je poznamenán tím, že úprava v občanském zákoníku je velmi kusá a detaily pojistných smluv jsou tak vlastně přenášeny do jednotlivých typů pojistných smluv, aniž by základní charakteristika smlouvy a to, co nabízí řekněme přiměřený standard především pojištěným, bylo vtěleno do zákona.

To je tedy ten základní důvod, proč vláda předkládá oproti dosavadní úpravě úpravu pojistné smlouvy obsáhlejší, přičemž míra rozšíření té stávající úpravy je dána především promítnutím příslušných úprav komunitárního práva do vnitřního právního řádu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z důvodů, které jsem uvedl, bych vás chtěl požádat o podporu předloženého návrhu a o to, aby byl propuštěn i při zkrácené proceduře do dalších čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Exner.

Chtěl bych jen pana ministra upozornit, že v tomto návrhu zákona není žádost o jednání podle § 90, je tu pouze žádost o zkrácení doby projednávání ve výborech. Tu devadesátku máme ve druhém návrhu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, neshledávám žádné důvody, proč by předložený návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, nemohl postoupit do projednání ve výborech a do druhého čtení.

Na druhé straně bych rozhodně nemohl souhlasit s tím, aby takto rozsáhlý tisk byl projednáván podle § 90. Šlo skutečně asi jen o omyl pana ministra. Domnívám se, že trochu problematické je již zkrácení lhůty. Již dříve jsem signalizoval, že já zkrácení navrhovat nebudu, ale nemám nic proti tomu, aby ho někdo navrhl.

Domnívám se, že návrh zákona je v zájmu jak těch, kteří jsou pojistiteli, to znamená podnikají v oblasti pojištění, tak také v zájmu zákazníků, spotřebitelů, těch, kteří jsou pojišťováni nebo kteří pojišťují.

Na druhé straně se domnívám, že je potřeba řadu věcí v tomto zákoně přece jenom podrobněji prodiskutovat a případně upravit nebo dopracovat. Jde například o význam a užití pojistky, kterou zákon nedostatečně definuje. Mluví o ní, ale nevysvětluje, k čemu vlastně je. Jde také o diskusi o vícenásobném pojištění, ale také například prodiskutování a zpřesnění definic a povinného obsahu pojistné smlouvy.

Na základě toho, že nově zákon obsahuje pojištění celé řady skutečností, jak je přináší život především pro oblast podnikání, a to nejen tradiční pojištění škodové, ale také například pojištění právní ochrany, rozšíření pojištění věcí a jiného majetku, pojištění úvěru a záruky, pojištění odpovědnosti, pojištění finančních ztrát, ale také vlastně organizací, pojištění v rámci volného poskytování pojistných služeb, navrhuji, aby kromě ústavně právního výboru, jak to navrhl organizační výbor, byl tento tisk postoupen k projednání rovněž výboru hospodářskému.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásila paní kolegyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi jen několika krátkými větami replikovat na úvod řekla bych velmi odborně fundovaný výklad pana ministra, který nicméně si dovolím kontrovat, resp. upozornit na tři věci, které já vidím jako problematické z hlediska přijetí tohoto tisku Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Za prvé. Tak jak řekl pan ministr, není to toliko implementace nebo harmonizace našeho práva s právem Evropské unie. Jedná se i o jakési sjednocení pojistných smluv na našem trhu. A proto se já ptám, zda je v tuto chvíli, těsně před koncem volebního období, vhodné, abychom se takto poměrně obsáhlou, byť týkající se pouze jednoho typu smluv, ale přece jen obsáhlou úpravou občanského zákoníku zabývali, víme-li, že před námi stojí rekodifikace celého občanského práva. A já tvrdím, že by bylo vhodné o celé problematice diskutovat až v rámci rekodifikace.

Za druhé. Obávám se, že to, co pan ministr nazývá sjednocením na trhu, může ve skutečnosti vést k omezení konkurence a k omezení konkurence mezi jednotlivými pojišťovnami.

Za třetí. Ta ustanovení, která se opravdu týkají implementace práva Evropské unie do našeho právního řádu, jsou platná, nemýlím-li se, až v okamžiku, kdy vstoupí v účinnost Smlouva o přistoupení České republiky do Evropské unie. Pak já tvrdím, že tato ustanovení, která nicméně se stanou platnými a stanou se součástí našeho právního řádu, neučiní nic jiného, než že ještě více znepřehlední právní řád v České republice a zhorší orientaci občanů České republiky v našem právním řádu.

Proto, jakkoli jsem si vědoma, že pravděpodobně svoji bitvu prohraji, navrhuji, abychom tento tisk zamítli. A v případě, že jej nezamítneme, prohlašuji jménem klubu ODS, že nedáme svůj hlas zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku, neboť problematiku považujeme za vážnou.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Dále se hlásí do rozpravy paní poslankyně Jitka Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, mám pouze návrh týkající se zkrácení lhůty pro projednání tohoto tisku ve výboru. Navrhuji, aby lhůta byla zkrácena o 40 dnů. V případě, že by neprošel tento návrh, navrhuji zkrácení lhůty o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, námitky, které proti tomuto návrhu uvedla paní kolegyně Dundáčková, samozřejmě stojí za pozornost. Já bych jenom chtěl říci, že sněmovna se tímto tiskem v podstatě nezabývá poprvé. Zabývali jsme se jím už jako návrhem zvláštní úpravy pojistné smlouvy mimo obchodní zákoník i mimo občanský zákoník.

Samozřejmě říci, že nějaké většinové rozhodnutí sněmovny je chyba nebo není chyba, je těžké, protože sněmovna v tomto směru rozhoduje suverénně a platí vůle většiny. Přesto si ale myslím, že tehdy ty argumenty proti speciální úpravě pojistné smlouvy zvláštním zákonem nebyly dost řekl bych odůvodněné. Byla tady právem připomínána zkušenost z první republiky, kdy existoval zvláštní zákon o pojistné smlouvě. Takže v tomto směru tato věc není nová a myslím si, že ty námitky, že se tím dále znepřehlední náš právní řád, v tomto směru namístě nejsou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP