(12.00 hodin)

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se víceméně připojil ke slovům, která zde řekl zpravodaj pan poslanec Grůza.

Podle návrhu navrhovatelé chtějí ustanovit Státní fond rozvoje lesního hospodářství České republiky. Navrhovatelé proklamují jako hlavní cíl ucelený systém financování rozvoje lesního hospodářství. Skutečnost je ale zcela jiná. Navrhovatelům nejde o vyřešení problematiky našich lesů, ale o vyřešení problematiky financování vzniklých krajů. Kdo o tom pochybuje, prosím podívejte se na pravomoci prezidia, ředitele a managementu fondu, podívejte se na složení prezidia a složení navrhované dozorčí rady.

Návrh je nesystémovým a hrubým zásahem do struktury rozpočtového financování státních zájmů a nechce a nevedl by ke zlepšenému financování státní lesnické politiky. Proto také navrhuji tento zákon zamítnout. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se přihlásil ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí i vlády k tomuto návrhu zákona, zákona o Státním fondu rozvoje lesního hospodářství.

Především nesouhlasím s tím, aby výnosy z hospodaření v lesích ve vlastnictví státu byly ve prospěch realizace záměrů státní lesnické politiky rozdělovány prostřednictvím nově navrhovaného fondu. Nejsem totiž přesvědčen o skutečnosti, že možná dobře míněná snaha na efektivní využití výnosů hospodaření v lesích ve vlastnictví státu nepovede ve skutečnosti k dezintegraci státních lesních podniků. Nepřiměřené odčerpávání finančních prostředků z těchto subjektů může způsobit potíže jednak se zachováním odborné úrovně i plněním zákonných povinností správců státního lesního majetku a zároveň může evidentně přispět ke ztrátě jakékoliv zainteresovanosti těchto organizací na výsledcích hospodaření.

Domnívám se, že je nutné hledat poněkud odlišný model na zainteresování krajů do procesu rozdělování výnosů hospodaření, tak aby mohla být zachována jednotná a bezesporu vysoká úroveň péče o svěřený majetek.

Považuji také za nepřijatelné, aby se části poplatků za odnímání pozemků plnících funkci lesa a části pokut uložené podle zákona o lesích a zákona o myslivosti jakožto současné příjmy Státního fondu životního prostředí staly příjmy navrhovaného fondu.

Považuji také za nepřijatelné, aby mezi navrhovanými členy prezidia fondu nebyl uveden zástupce Ministerstva životního prostředí, protože Ministerstvo životního prostředí plní funkci vrchního státního dozoru v lesích a je zřizovatelem velkoplošných, převážně zalesněných chráněných území.

Vláda z řady důvodů věcných, formálních vydala nesouhlas s tímto návrhem. A já považuji svým způsobem za licoměrné se odkazovat na to, že díky tomuto fondu bude více pečováno o složku životního prostředí, o les. Mám také obavu, že tímto přerozdělováním podmíníme vznik další byrokratické instituce, která jen proto, aby vůbec existovala, aby tento fond pracoval, bude konzumovat část prostředků, které evidentně jsou, a to souhlasím s panem zpravodajem, panem poslancem Grůzou, na samotné věcné záležitosti v lesích, na lesu potřebná opatření, na péči o lesy jako takové.

Přestože je to možná zvláštní, že se ztotožňuji s předřečníky, myslím si, že jednáme o věcné materii, a proto tedy mám pocit, že nejlepší možností je, jak předřečníci, páni poslanci z ODS a KDU-ČSL, navrhli, tuto předlohu zamítnout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. O slovo se přihlásil pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, bude možná v této sněmovně znít až úsměvně, když se přidám k názoru pana ministra životního prostředí, když dokonce z jeho vystoupení ocituji dvě teze.

První teze je, že dobře míněná snaha navrhovatelů nemusí nutně vést k dobrému cíli. Jsem velmi rád, že pan ministr tuto argumentaci, kterou jsem mnohokráte používal při projednávání materií z jeho resortu, používá, byť v jiném případě.

Pane předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěl poděkovat panu ministrovi, a dokonce bych chtěl poděkovat i za podporu teze, že přerozdělování pouze podpoří vznik další byrokracie.

Vážené dámy, vážení pánové, v tomto volebním období vznikly dvě nové fondové instituce. Jedna, která nakonec doznala změny na Státní fond dopravní infrastruktury. Instituce, kterou jsme projednávali na tomto jednání z jednoho prostého důvodu. Namísto do infrastruktury dávala peníze na provoz, dávala peníze ne na infrastrukturu, ale na platy. Tedy se úplně minula možná i onou dobře míněnou snahou. Další instituci jsme zatím příliš neprojednávali z jednoho prostého důvodu. Finanční prostředky, které vláda slíbila dát do Fondu bydlení, zase ještě tak nedorazily, tudíž ony utracené prostředky zatím nevidíme, jak se míjejí cílem, byť mi asi každý dá za pravdu, kdo sleduje materiály Ministerstva pro místní rozvoj, že počet nárůstu množství rozestavěných bytů se v posledních letech snížil. Netroufám si říci, že to bylo založením Fondu bydlení.

Další instituce, kterou velmi dobře známe z dlouhých let jejího působení, je Státní fond životního prostředí, kde upozorňuji, že v současné době dochází k tzv. předvolebnímu extrémnímu utrácení, chcete-li, financování ekologických aktivit měst a obcí.

Vážené dámy, vážení pánové, nejsem přítel fondového hospodářství. Dámy a pánové, nejsem přítel Lesů České republiky, jak někdo říká, když nesouhlasím s touto materií. Jsem přítel toho, aby lesy našly své pány, aby našly své vlastníky, nikoliv aby státní úředníci, ať už prostřednictvím fondu, prostřednictvím Lesů České republiky užívaly elitních výhod, které jiní občané této země mít prostě nemohou, a proto vás prosím, abyste podpořili návrh na zamítnutí, který zde zazněl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Jan Grůza, poté pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Jan Grůza: Jak jsem již avizoval ve své zpravodajské zprávě, dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, páni kolegové, chtěl bych se jenom vyjádřit k tomu, co tady říkal pan poslanec Beneš. Samozřejmě, že je to na mzdy, v každé investici (?) jsou mzdy, dokonce jsou to mzdy soukromých firem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj také nevystoupí.

Zazněl návrh na zamítnutí podpořený několika dalšími poslanci.

Všechny vás odhlašuji, žádám vás o novou registraci. Tuším, že pan navrhovatel nedoporučuje, pan zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 137 poslanců pro 87, proti 46. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh zákona v prvém čtení zamítli.

 

Děkuji navrhovateli a zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP